Strona główna Dla pracodawcy Odpowiedzialność banku za błędy pracowników

Odpowiedzialność banku za błędy pracowników

7003
PODZIEL SIĘ

Mylić się jest rzeczą ludzką, a ryzyko pomyłki pracownika istnieje nawet wówczas, gdy ten posiada specjalistyczne kwalifikacje poparte doświadczeniem zawodowym. W niektórych branżach błąd pracownika może słono kosztować. Stwierdzenie to jest szczególnie prawdziwe dla podmiotów świadczących usługi bankowe. Nie bez powodu błędy pracowników banku najczęściej są nagłaśniane i odbijają się szerokim echem w mediach. Pokrzywdzeni klienci, narażeni na straty finansowe ze względu na błąd pracownika placówki nie kryją rozgoryczenia, występując do banku o pokrycie szkody, a niejednokrotnie również o wypłatę stosownego odszkodowania. Jak jednak wygląda odpowiedzialność banku za błędy pracowników?

Odpowiedzialność banku za błędy pracowników – zasada

Na gruncie obowiązującego prawa cywilnego za wyrządzoną szkodę odpowiada sprawca (a więc w tym przypadku byłby to pracownik placówki bankowej), jednak w przypadku nawiązania stosunku pracy sprawa jest nieco bardziej skomplikowana. Odpowiedzialność za błędy pracownika jest przeniesiona na pracodawcę, czyli w tym konkretnym przypadku – bank. Zatem osoba poszkodowana na skutek działań pracownika banku występuje z roszczeniami bezpośrednio do banku, nie zaś do pracownika, który wyrządził szkodę. Warto podkreślić, iż główna odpowiedzialność spoczywa na pracodawcy niezależnie od stopnia zawinienia pracownika i jest niejako wpisana w ryzyko prowadzenia działalności gospodarczej przez pracodawcę. Z roszczeniem może wystąpić osoba poszkodowana, a zatem każdy podmiot prawa, niezależnie od tego czy jest to inny pracownik banku, inny pracodawca, czy też osoba spoza zakładu pracy. Bank odpowiada w pełnej wysokości za szkodę powstałą na skutek błędu popełnionego przez pracownika, chyba że zaistnieją nadzwyczajne okoliczności, takie jak niewypłacalność placówki bankowej lub jeżeli bank przestał istnieć. W takim przypadku osoba poszkodowana może wystąpić z żądaniem naprawienia szkody bezpośrednio przez pracownika – jest to jednak sytuacja wyjątkowa.

Odpowiedzialność banku za błędy pracowników – w jaki sposób pracodawca może pociągnąć pracownika do odpowiedzialności w związku z popełnionym błędem?

W przypadku uiszczenia odszkodowania z tytułu szkody powstałej na skutek błędu pracownika, pracodawca ma tzw. roszczenie regresowe wobec sprawcy szkody. Oznacza to, że pracownik może zostać pociągnięty do odpowiedzialności w związku z wyrządzoną szkodą w takim stopniu, jak miałoby to miejsce w przypadku wyrządzenia szkody na rzecz pracodawcy. Wysokość odpowiedzialności finansowej pracownika jest uzależniona ściśle od stopnia winy. W przypadku winy nieumyślnej nie może ono przekroczyć kwoty trzymiesięcznego wynagrodzenia pracownika obowiązującego w momencie wyrządzenia szkody, niezależnie od tego jak wysokie odszkodowanie bank musiał wypłacić w związku z zaistniałą szkodą. Bank może wystąpić z roszczeniem wobec pracownika dopiero po uiszczeniu należności na rzecz podmiotu trzeciego, roszczenie przedawnia się z upływem jednego roku i musi być wniesione nie później niż przed upływem trzech lat od wystąpienia szkody.

A jeżeli szkoda wystąpiła wskutek umyślnego działania pracownika?

W takim wypadku bank może domagać się od pracownika pokrycia szkody wyrządzonej przez pracownika w pełnej wysokości. Warto jednak podkreślić, że to na pracodawcy ciąży udowodnienie umyślnego działania pracownika. Co więcej, bank w takim wypadku musi wykazać szkodę w mieniu firmy bądź brak korzyści, jakie firma mogłaby osiągnąć, gdyby nie błąd popełniony przez pracownika. Warto również dodać, iż takie roszczenie przedawnia się po upływie dziesięciu lat, nie zaś po roku, jak ma to miejsce w przypadku winy nieumyślnej lub zaniechania.

Podsumowując…

Bank zatrudniający pracowników odpowiada z własnych środków za szkody powstałe w wyniku nieumyślnego działania bądź zaniechania pracownika. W związku z tym odpowiada za naprawę powstałej szkody. Warto jednak podkreślić, że później może domagać się odszkodowania od pracownika. Jeżeli błąd nastąpił na skutek działania nieumyślnego, pracownik może maksymalnie zapłacić kwotę trzymiesięcznego wynagrodzenia w dniu zaistnienia szkody, jeżeli zaś był on spowodowany działaniem umyślnym, bank może żądać od pracownika pełnego pokrycia szkody.

MM.