Strona główna Prawo cywilne Za co odpowiadają prowadzący hotele?

Za co odpowiadają prowadzący hotele?

1977
PODZIEL SIĘ

Prowadzenie hotelu jest zapewne zadaniem mozolnym, choć ciekawym, a i dochodowym. Polska staje się krajem coraz bardziej otwartym zarówno na rozwój turystyki krajowej, jak i zagranicznej. Na prowadzenie własnego hotelu decyduje się dzisiaj również wielu absolwentów kierunków studiów, związanych z turystyką, gastronomią. Z uwagi na to, warto przeanalizować, za co odpowiadają prowadzący hotele, szczególnie w zakresie rzeczy wnoszonych na teren hotelu przez gości hotelowych.

Hotelarze nie mają swojej umowy….

Na początku wydawałoby się zasadne ustalić, na podstawie jakiego typu umowy hotelarze przyjmują na siebie zawodowe zobowiązania. Rzeczywiście, takiej umowy w prawie polskim nie ma.

Nie jest znana umowa np. przyjęcia gościa do hotelu, czy umowa obsługi gościa w hotelu, czy umowa pieczy nad jego rzeczami, ani też inna umowa tego typu. Niemniej jednak, odpowiedzialność hotelarzy, podmiotów prowadzących podobne obiekty jest, a dotyczy rzeczy, jakie na teren tychże obiektów są wnoszone przez gości hotelowych.

Za co odpowiadają prowadzący hotele – co to jest „rzecz wniesiona”?

To pojęcie bardzo szerokie. Najprościej jednak jest wskazać, że jest to każda rzecz, którą gość hotelowy wniósł na jego teren, w danej czasoprzestrzeni, a znajduje się ona pod opieką zakładu hotelarskiego.

Kluczowe jest to, że ta rzecz winna być wniesiona przez gościa hotelowego w czasie jego pobytu w tym miejscu, czy na terenie bezpośrednio z nim związanym (np. ogród wokół hotelu, czy schowek na rowery gości przy hotelu).

Aby rzeczywista odpowiedzialność prowadzącego hotel za daną rzecz gościa hotelowego rozpoczęła swój bieg, kluczowe jest dokonanie czynności przekazania, tj. powierzenia w opiekę danej rzeczy prowadzącemu hotel przez gościa hotelowego, czy osobie tam pracującej albo pozostawienie danej rzeczy w miejscu, który obsługa hotelu wskazała gościowi jako właściwy do przechowywania danych rzeczy.

Analizując, kiedy mamy do czynienia z rzeczami wniesionymi, konieczne jest również zaznaczenie, że z tej kategorii rzeczy zostały odgórnie wykluczone pojazdy mechaniczne, oraz zwierzęta będące własnością gości hotelowych. Jest to logiczne rozwiązanie, trudno, aby prowadzący hotel ponosił odpowiedzialność za to, gdy dojdzie do kradzieży samochodu gości hotelowych, pozostawionego na wyznaczonym do tego parkingu wokół hotelu.

Hotelarz za „rzeczy wniesione” odpowiada na zasadzie ryzyka – czyli jak?

Odpowiedzialność prowadzącego hotel za rzeczy wniesione to odpowiedzialność na zasadzie ryzyka, czyli może być on do niej pociągnięty, gdy dojdzie do zniszczenia, utraty rzeczy wniesionej także, gdy nie wyniknie to bezpośrednio z jego błędu, winy, czy jego personelu.

Hotelarz odpowiada więc za uszkodzenie, utratę rzeczy wniesionej do hotelu, np. wtedy gdy jest to skutkiem działania osób trzecich, czy innych gości hotelowych. Jedyną podstawą, aby hotelarz uchylił się z odpowiedzialności za uszkodzenie rzeczy wniesionej jest:

  • Wykazanie przez niego, że do uszkodzenia rzeczy wniesionej doszło z uwagi na jej stan, cechy (przykład: do zniszczenia, zamoknięcia znajdujących się w walizce dokumentów doszło, gdyż była nieszczelna, a właściciel korzystał z niej podczas deszczu);
  • Wykazanie przez niego, że to działanie siły wyższej doprowadziło do uszkodzenia rzeczy wniesionej (przykład: doszło do zniszczenia bagażów gościa hotelowego pozostawionych w szatni, która na skutek uderzenia pioruna w tę część budynku uległa spaleniu);
  • Wykazanie, że do uszkodzenia rzeczy wniesionej doszło wyłącznie z winy jej właściciela, czy osób bezpośrednio z nim związanych, znajdujących się na terenie hotelu, np. z winy jego członka rodziny, osoby mu towarzyszącej w trakcie pobytu, czy jego pracownika (przykład: doszło do poważnego uszkodzenia laptopa należącego do gościa hotelowego, gdyż jego asystentka uprzednio wylała na niego flakon perfum w trakcie pobytu w hotelu).

W jakim zakresie hotelarz może odpowiedzieć na uszkodzenie „rzeczy wniesionej”?

Kolejna kluczowa kwestia to ustalenie, w jakim zakresie prowadzący hotel może być pociągnięty do odpowiedzialności za uszkodzenie rzeczy wniesionej. To wynika wprost z art. 849 par.1 oraz art. 846 par.1 Kodeksu Cywilnego. Zatem:

  • Hotelarz może zostać zobowiązany do wypłaty odszkodowania wyłącznie za to, co się stało na terenie hotelu, tj. za uszkodzenie takiej rzeczy czy jej utracenie;
  • Hotelarz może zostać obarczony obowiązkiem naprawienia szkody, jakiej gość hotelowy doznał w konsekwencji utraty, zniszczenia jego rzeczy wniesionej, ale w ograniczony sposób, a więc z jednej strony nie może być takie odszkodowanie wyższe niż stokrotna należność za dostarczone gościowi hotelowemu mieszkanie (liczonej za jedną dobę) i jednocześnie odszkodowanie za każdą rzecz wniesioną (utraconą, zniszczoną) nie może przewyższać pięćdziesięciokrotności tej wartości.

 

Joanna Jaskiernia – współpracownik Portalu