Strona główna Ogólna Od 15 stycznia br. ułatwienia przy wpisie spółki jawnej i komandytowej do...

Od 15 stycznia br. ułatwienia przy wpisie spółki jawnej i komandytowej do Krajowego Rejestru Sądowego

769
PODZIEL SIĘ

15 stycznia br. weszły w życie zmiany do Kodeksu spółek handlowych wynikające z Ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw. (Dz.U. z 2015 r. poz. 4) – umożliwiające założenie spółek jawnych i komandytowych przez internet w trybie S24. Przypomnijmy, dotychczas było to możliwe jedynie w zakresie spółek z ograniczoną odpowiedzialnością. Obecnie możliwość taka zostanie rozszerzona na inne jeszcze grupy spółek tj. na spółki jawne oraz spółki komandytowe.

Zawarcie umowy w trybie S24 wymagać będzie wypełnienia formularza umowy udostępnionego w systemie i opatrzenia jej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub też podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. Jest to pewne zaostrzenie wymogów, ponieważ przy zakładaniu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wystarczający pozostaje zwykły podpis elektroniczny wymagający podania jedynie loginu i hasła ustawionego przy logowaniu się do systemu.

Umowa spółki jawnej czy też komandytowej zostaje w tym ujęciu zawarta po wprowadzeniu do systemu teleinformatycznego danych wymaganych do jej zawarcia oraz po jej podpisaniu zgodnie z zasadami wskazanymi powyżej. Podobnie jak w przypadku spółki z o.o. zakładanej w tym samym trybie wkłady na etapie zakładania podmiotu mogą mieć wyłącznie charakter pieniężny (art. 46 par. 2 1 K.s.h.).

Z kwestii praktycznych umowy spółki sporządzanej w tym trybie nie można wykorzystać na potrzeby przekształcenia spółki cywilnej w spółkę jawną (art. 26 par. 4 K.s.h.), jak również w przypadku w innych typowych przekształceń – spółka przekształcona nie może powstać przez jej zawiązanie przy wykorzystaniu wzorca umowy (art. 555 par. 2 K.s.h.).

Analizowana ustawa zawiera także szereg przepisów, które wchodzić będą w życie z dniem 1 kwietnia 2016 r. w tym przede wszystkim przepisy, które umożliwiać będą  zmianę niektórych wpisów do KRS w zakresie spółek powstałych w trybie S24 – także przy wykorzystaniu wzorców uchwał udostępnionych w systemie teleinformatyczny, np. w zakresie zmiany adresu, złożenia sprawozdania finansowego. Obecnie teleinformatycznie można jedynie skorzystać z wzorca uchwały przewidzianego dla ustanowienia prokury, z tym że do dnia 31.03.2016 r. ustanowienie prokury w tym trybie jest możliwe wyłącznie dla podmiotu niewpisanego dotychczas do rejestru i podlega zgłoszeniu do rejestru wraz pierwszym wnioskiem o wpis.

Także dopiero od kwietnia przyszłego roku zacznie obowiązywać przepis przewidujący, że także uchwała w sprawie rozwiązania spółki jawnej lub komandytowej, której umowa została zawarta w trybie teleinformatycznym – będzie mogła zostać podjęta przy wykorzystaniu wzorca udostępnionego w tym systemie.

Zgodnie z nową regulacją art. 20 a ust. 2 ww. Ustawy zmieniającej wniosek o wpis spółki utworzonej w systemie S24, sąd rejestrowy zobowiązany jest rozpoznać w terminie jednego dnia  Przepis ten dotyczy obecnie wszystkich spółek zakładanych w trybie S24 tj. spółki jawnej, komandytowej oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

WW.