Strona główna Aktualności Od 1 stycznia 2017 r. zmiana w kosztach uzyskania przychodów – płatności...

Od 1 stycznia 2017 r. zmiana w kosztach uzyskania przychodów – płatności przez rachunki bankowe

3440
PODZIEL SIĘ

Zgodnie z przepisem art. 22 Ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednol. Dz. U. z 2015 r., poz. 584) podmioty prowadzące działalność gospodarczą zobligowana są dokonywać i przyjmować płatności dotyczące tej działalności – za pośrednictwem rachunku bankowego – w każdym przypadku, gdy:

  • rozliczenia dokonywane są pomiędzy przedsiębiorcami,
  • jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza równowartość 15 000 euro przeliczonych na złote według średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym dokonano transakcji.

Płatności przez rachunki bankowe – jakie zmiany

W chwili obecnej procedowana przez Sejm jest Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Ustawa ta zachowuje zasadę rozliczeń bezgotówkowych pomiędzy przedsiębiorcami, natomiast wprowadza ona istotne zmiany kwotowe.

Zamiast bowiem przelewów na kwoty powyżej 15.000 EURO, od 1 stycznia 2017 r. płatności przez rachunki bankowe mają obejmować transakcje na kwoty powyżej 15.000 zł. (kwoty w walutach obcych przelicza się według kursu średniego walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania transakcji).

Płatności przez rachunki bankowe – koszty uzyskania przychodów

Zaznaczyć należy, że do tej pory nie było żadnego przełożenia pomiędzy obowiązkiem płatności przez rachunki bankowe a kwalifikowaniem wydatków regulowanych w ten sposób do kosztów uzyskania przychodów.

Ustawodawca od 1 stycznia 2017 r. zamierza powiązać te dwie okoliczności, wprowadzając zmiany do ustaw o podatkach dochodowych.

Ze zmian tych wynika, że:

  • podatnicy prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą nie mogą zaliczyć do podatkowych kosztów uzyskania przychodów tej części płatności, dotyczącej transakcji z art. 22 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej – która nie została zrealizowana za pośrednictwem rachunku płatniczego,
  • jeśli natomiast dana płatność – nie dokonana za pośrednictwem rachunku bankowego – została już zaliczona do kosztów uzyskania przychodów – wówczas podatnik powinien dokonać korekty in minus kosztu uzyskania przychodów, lub zwiększyć przychody podatkowe – w przypadku braku możliwości zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów. Zmniejszenia tego albo zwiększenia dokonuje się w miesiącu, w którym została dokonana płatność bez pośrednictwa rachunku płatniczego.

Płatności przez rachunki bankowe – dalsze skutki

Z projektu Ustawy wynika, że te same zasady tj. wyłączenie z kosztów uzyskania przychodów będą miały zastosowanie także do płatności, z  tytułu:

  • nabycia lub wytworzenia środków trwałych albo nabycia wartości niematerialnych i prawnych,
  • dokonania płatności:
  1. po likwidacji pozarolniczej działalności gospodarczej,
  2. po zmianie formy opodatkowania na zryczałtowaną formę opodatkowania określoną w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym albo w ustawie z dnia 24 sierpnia 2006 r. o podatku tonażowym – z tym że zmniejszenie kosztów uzyskania przychodów lub zwiększenie przychodów następuje za rok podatkowy, w którym nastąpiła likwidacja tej działalności albo za rok podatkowy poprzedzający rok podatkowy, w którym nastąpiła zmiana formy opodatkowania.

Z uzasadnienia do projektu wynika, że „proponowane regulacje powinny pozytywnie wpłynąć na zwiększenie transparentności dokonywanych transakcji i wzrost uczciwej konkurencji między przedsiębiorcami. Obniżenie omawianego limitu powinno w konsekwencji przyczynić się do zwiększenia dochodów budżetu państwa poprzez zmniejszanie szarej strefy oraz ograniczenie fikcyjnych transakcji”.

Pełny tekst ustawy wraz z uzasadnieniem wg stanu na dzień 2.04.2016 r.

 WW.