Strona główna Aktualności Ochrona kobiet w ciąży – ostatnia zmiana przepisów

Ochrona kobiet w ciąży – ostatnia zmiana przepisów

1276
PODZIEL SIĘ

W dniu 11 lipca 2016 roku prezydent podpisał nowelizację Kodeksu pracy, która przede wszystkim ma na celu doprecyzowanie zasad ochrony praw pracowniczych kobiet, które są w ciąży lub karmią dziecko piersią. Chodzi tutaj o Ustawę z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw. Celem ww. nowelizacji jest zapewnienie prawidłowej transpozycji do polskiego porządku prawnego przepisów dyrektywy 2006/54/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie wprowadzenia w życie zasady równości szans oraz równego traktowania kobiet i mężczyzn w dziedzinie zatrudnienia i pracy oraz dostosowanie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 176 Kodeksu pracy do wymagań art. 92 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Przed zmianą przepisów nie wolno było zatrudniać kobiet przy pracach szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia (art. 176 K.p.). Z kolei Rada Ministrów przygotowywała wykaz tego rodzaju prac.

Przepis art. 176 Kodeksu pracy stał się przedmiotem zastrzeżeń zgłoszonych przez Komisję Europejską, która uznała go za niezgodny z postanowieniami dyrektywy 2002/73/WE zmieniającej dyrektywę Rady 76/207/EWG z dnia 9 lutego 1976 r. w sprawie wprowadzenia w życie zasady równego traktowania kobiet i mężczyzn w zakresie dostępu do zatrudnienia, kształcenia i awansu zawodowego oraz warunków pracy. W opinii Komisji Europejskiej, regulacja ta, odnosząc się do wszystkich kobiet, a nie tylko do kobiet w ciąży i karmiących piersią, stanowi przeszkodę w zapewnieniu równouprawnienia płci, szczególnie w zakresie dostępu do zatrudnienia.

W związku z tym przygotowana przez resort rodziny, pracy i polityki społecznej zmiana zawęziła stosowanie przepisów jedynie do kobiet w ciąży i karmiących dziecko piersią. Zmiana ta polega przede wszystkim na uszczegółowieniu przepisu 176 § 2. Nowe przepisy wprowadziły zasadę, że podczas ciąży i karmienia piersią pracownice mają zakaz wykonywania prac uciążliwych, stwarzających zagrożenie lub szkodliwych dla zdrowia, które mogą posiadać niekorzystny wpływ na zdrowie, przebieg ciąży lub karmienie piersią. Ochrona kobiet w ciąży została zatem doprecyzowana.

Z kolei Rada Ministrów ma prawo do wydania rozporządzenia określającego wykaz tego typu prac.  Przede wszystkim chodzi o prace związane z nadmiernym wysiłkiem fizycznym, podnoszeniem ciężkich przedmiotów, warunkami, w jakich jest ta praca wykonywana. Rada Ministrów ma również prawo do wydania rozporządzenia stosującego te zasady w wojsku.

Ochrona kobiet w ciąży wynikająca z ww. nowelizacji ma wejść w życie 14 dni od ogłoszenia. Nowelizacja ta ma przede wszystkim za zadanie szczególną ochronę kobiet w ciąży i karmiących matek. Ma to zapobiec zachowaniom, które mogą mieć niekorzystny wpływ na ich zdrowie, przebieg ciąży lub karmienie dziecka.

WW.