Strona główna Aktualności Obrona narodowa. Firmy ważne dla obrony narodowej?

Obrona narodowa. Firmy ważne dla obrony narodowej?

1214
PODZIEL SIĘ

W związku z obecnością Polski w takich strukturach jak Unia Europejska czy Pakt Północnoatlantycki konieczne są gwarancje bezpieczeństwa. Z tego powodu rząd przygotował projekt ustawy, w którym zamierza nałożyć na firmy zadania na rzecz obronności.

Rządowe Centrum Legislacji opublikowało projekt ustawy „o organizowaniu zadań na rzecz obronności państwa realizowanych przez przedsiębiorców i programie mobilizacji gospodarki”. Ustawa jest skierowana przede wszystkim do firm mających znaczenie obronne. Chodzi o wykorzystanie możliwości przedsiębiorców (produkcyjnych albo usługowych).

Chodzi głównie o firmy z takich sektorów jak eksploatacja lotnisk i portów morskich czy innych obiektów mających strategiczne znaczenie dla obronności kraju. Inne ważne sektory to kolportaż, nadawanie programów radiowych i telewizyjnych, obrót związany z materiałami naftowymi, każdy etap działalności związany ze sprzętem wojskowym,  produkcja oraz obrót materiałami wybuchowymi, środkami bojowymi, bronią i amunicją, usługi pocztowe czy telekomunikacyjne, transport, wytwarzanie, dystrybucja i przesyłanie gazu ziemnego, paliw płynnych oraz energii elektrycznej.

Istotne z punktu widzenia obrony narodowej są także takie działy jak produkcja i obrót związany z wyrobami medycznymi i opieką zdrowotną, wydobywanie kopalin ze złóż, produkcja, remont czy modernizacja pojazdów mechanicznych, okrętów i statków, obrót związany ze środkami chemicznymi, a także wykonywanie map kartograficznych i innych wyrobów topograficznych oraz geodezyjnych o przeznaczeniu specjalnym.

Zgodnie z planowanymi przepisami ustawy zadania będą przekazywane przedsiębiorcom w drodze decyzji administracyjnej na podstawie Programu Mobilizacji Gospodarki (PMG).

Zgodnie z założeniami programu ustalane będą zadania na czas zagrożenia lub wojny oraz utrzymywanie mocy produkcyjnych na potrzeby wojska czy innych jednostek.

Decyzja o uruchomieniu programu będzie podejmowana przez Premiera na wniosek Ministra Obrony Narodowej. Natomiast nadzór nad wykonywaniem zadań zostanie powierzony ministrowi (w stosunku do spółek Skarbu Państwa) lub wojewodzie (co do pozostałych spółek).

Przedsiębiorcom wykonującym zadania na rzecz obronności przysługiwać będzie ulga podatkowa, która zostanie przyznana po zawarciu przez przedsiębiorcę z wydającym decyzję organem porozumienia wykonawczego, gdzie określone zostaną zadania na rzecz obronności kraju. Będzie to ulga od naliczonego podatku dochodowego od osób prawnych w zryczałtowanej wysokości 2%. W ten sposób nowa ustawa ma zachęcać przedsiębiorców do wykonywania powierzonych zadań dotyczących obrony narodowej.

W tym momencie liczba przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym wynosi około 200. Projekt ustawy został skierowany do uzgodnień do takich instytucji jak GIODO, KWRiST, UOKiK, do wojewodów oraz do pozostałych resortów.

WW.