Strona główna Prawo cywilne Nowelizacja ustawy o komornikach sądowych i egzekucji

Nowelizacja ustawy o komornikach sądowych i egzekucji

1190
PODZIEL SIĘ

W dniu 20 lutego 2015 r. została przyjęta przez Sejm nowelizacja ustawy o komornikach sądowych i egzekucji. Wprowadzone zmiany mają na celu przede wszystkim przeciwdziałanie dużym różnicom w liczbie spraw wpływających do poszczególnych komorników i poprawienie skuteczności egzekucji komorniczych.

Do tej pory wierzyciel mógł wybrać komornika dla celów prowadzenia egzekucji komorniczej dowolnie, na terenie całego kraju, również spoza rewiru komorniczego. Wyjątek stanowiły jedynie sprawy o egzekucję z nieruchomości – gdzie obowiązywała reguła właściwości wyłącznej. Co istotne, wybrany przez wierzyciela komornik sądowy nie mógł odmówić przyjęcia wniosku o wszczęcie egzekucji.

 

Wspominana nowelizacja ustawy o komornikach sądowych i egzekucji z dnia 20 lutego 2015 r. wprowadza jednak w tym zakresie znaczące zmiany. Zgodnie z nowym brzmieniem ustawy, komornik wybrany przez wierzyciela będzie obowiązany odmówić wszczęcia egzekucji, wykonania postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia lub podjęcia innych czynności wchodzących w zakres jego ustawowych zadań, jeżeli:

(i)            w zakresie prowadzonych przez niego egzekucji zaległość przekraczać będzie sześć miesięcy, co będzie się obliczać przez podzielenie liczby spraw niezałatwionych w poprzednim półroczu przez średni miesięczny wpływ spraw w poprzednim półroczu, wyłączając sprawy o egzekucję świadczeń powtarzających się;

(ii)           wpływ wszystkich spraw w roku przekroczy 5 tys., a skuteczność egzekucji w roku poprzednim nie przekroczy 35 proc., co będzie się obliczać przez ustalenie procentowego stosunku liczby spraw załatwionych i wyegzekwowanych świadczeń w roku poprzednim do liczby spraw, które wpłynęły w tymże roku;

(iii)          wpływ wszystkich spraw w danym roku przekroczy 10 tys.

W uzasadnieniu przyjętych zmian wskazano, iż ich konieczność wynika z różnic w liczbie wpływających spraw do poszczególnych kancelarii komorniczych. Zauważalne jest bowiem wyraźne rozwarstwienie wielkości kancelarii komorniczych przez rozrośnięcie się niektórych z nich z jednoczesnym pominięciem innych komorników, niekoniecznie mniej skutecznych. Wskazano również, iż zaobserwowano negatywne zjawisko spadku efektywności egzekucji w kancelariach komorniczych proporcjonalnie do wzrostu wpływu ilości powierzanych spraw.

Co w praktyce mają spowodować wprowadzone zmiany? Przede wszystkim wyrównać szanse kancelarii mniejszych i większych oraz wymagać większej efektywności i skrupulatności w kancelariach większych.

Kancelarie z wpływem powyżej 5 tys. spraw rocznie (a tych jest najwięcej), aby móc wziąć sprawę spoza rewiru będą musiały legitymować się skutecznością na poziomie min. 35% oraz brakiem zaległości większych niż z sześciu ostatnich miesięcy. Innymi słowy – możliwość przyjęcia nowej sprawy przez komornika spoza rewiru będzie zależna od jego skuteczności i efektywności, a to w założeniu doprowadzi do wzmocnienia konkurencyjności wśród komorników i stworzenia warunków sprzyjających otwieraniu nowych kancelarii komorniczych.

Zgodnie z informacją zamieszczoną na stronie sejmu, 23 lutego 2015 r. nowelizacja została przekazana Prezydentowi i Marszałkowi Senatu do podpisu.

Autor: aplikant adwokacki Anna Zejdler, KPRF Law Office