Strona główna Aktualności Nowelizacja Ustawy o gospodarce nieruchomościami – zarządca nieruchomościami

Nowelizacja Ustawy o gospodarce nieruchomościami – zarządca nieruchomościami

1726
PODZIEL SIĘ

W poprzednim artykule była mowa o zmianach w ustawie o gospodarce nieruchomościami dotyczących pośredników w obrocie nieruchomościami. Zbliżone regulacje obowiązywać będą od 1 września 2017 r. także w zakresie zarządców nieruchomościami.

Zarządca nieruchomościami – kto nim może być?

Konsekwentnie zatem zarządcą nieruchomościami może być wyłącznie przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą z zakresu zarządzania nieruchomościami.

Zgodnie z art. 184b nowelizacji do ustawy o gospodarce nieruchomościami „Zarządzanie nieruchomością polega na podejmowaniu decyzji i dokonywaniu czynności mających na celu zapewnienie racjonalnej gospodarki nieruchomością, a w szczególności:

1) właściwej gospodarki ekonomiczno-finansowej nieruchomości;

2) bezpieczeństwa użytkowania i właściwej eksploatacji nieruchomości;

3) właściwej gospodarki energetycznej w rozumieniu przepisów prawa energetycznego;

4) bieżące administrowanie nieruchomością;

5) utrzymanie nieruchomości w stanie niepogorszonym zgodnie z jej przeznaczeniem;

6) uzasadnione inwestowanie w nieruchomość.”;

Ustawa przewiduje także, że przedmiot i zakres umowy o zarządzanie nieruchomością określa umowa o zarządzanie nieruchomością zawarta z jej właścicielem, wspólnotą mieszkaniową albo inną osobą lub jednostką organizacyjną, której przysługuje prawo do nieruchomości, ze skutkiem prawnym bezpośrednio dla tej osoby lub jednostki organizacyjnej. Podobnie jak w przypadku pośredników w obrocie nieruchomościami zawarcie umowy o zarządzanie nieruchomością musi nastąpić w formie pisemnej lub elektronicznej pod rygorem nieważności.

Zarządca nieruchomościami – nowe obowiązki w zakresie zawieranych umów o zarządzanie

Analogicznie jak w przypadku umowy o pośrednictwo w obrocie nieruchomościami  także do umowy o zarządzanie nieruchomością załącznikiem musi być kopia aktualnej polisy ubezpieczeniowej. O wszelkich zmianach w dokumencie ubezpieczenia oraz o zawarciu nowej umowy ubezpieczeniowej zarządca nieruchomościami jest zobligowany do niezwłocznego poinformowania klienta przekazując jednocześnie kopię dokumentu ubezpieczenia.

Jeżeli zarządca nieruchomości nie dopełnił obowiązków, o których mowa powyżej dotyczących przekazania polisy ubezpieczeniowej lub poinformowania o zmianach czy zawarciu nowej umowy, wówczas strona umowy o zarządzanie nieruchomością, po uprzednim wezwaniu w formie pisemnej zarządcy nieruchomości do przedłożenia kopii dokumentu ubezpieczenia w ciągu 7 dni od dnia otrzymania wezwania, ma prawo wypowiedzieć umowę o zarządzanie nieruchomością ze skutkiem natychmiastowym.

Zaznaczyć należy, że regulacji dotyczących umowy o zarządzanie nieruchomościami nie stosuje się do gospodarowania nieruchomościami bezpośrednio przez właściwy organ, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa i Agencję Mienia Wojskowego oraz do zarządzania nieruchomościami bezpośrednio przez ich właścicieli lub użytkowników wieczystych, a także przez jednostki organizacyjne w stosunku do nieruchomości oddanych tym jednostkom w trwały zarząd.

Umowy już zawarte obowiązują w dotychczasowej postaci, natomiast polisa  ubezpieczeniowa powinna do nich załączona jedynie na wniosek drugiej strony umowy. Ważne jest jednak, że w przypadku niedopełnienia tego obowiązku w ciągu 7 dni od dnia doręczenia wniosku strona umowy o zarządzanie nieruchomościami ma  prawo wypowiedzieć tę umowę ze skutkiem natychmiastowym.

Bartłomiej Cogiel – prawnik – prawnik, Kancelaria Prawna „Gach, Mizińska” w Krakowie, www.gm-legal.pl