Strona główna Aktualności Co nowego wnosi Konstytucja biznesu

Co nowego wnosi Konstytucja biznesu

1502
PODZIEL SIĘ
konstytucja biznesu Lexagit.pl porady prawne online

Każdy przedsiębiorca w zakresie  prowadzonej działalności musi akceptować obowiązujące go przepisy prawne. Powinny być one przejrzyste i czytelne, ponieważ ułatwione są wtedy właściwe relacje pomiędzy nim a administracją publiczną. [1]

W dniu 22 marca 2018 roku Prezydent RP podpisał  pakiet zmian w prawie gospodarczym – Konstytucję Biznesu. W jej skład wchodzi 5 ustaw, które kompleksowo regulują  prowadzenie działalności gospodarczej:

 1. Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców,
 2. Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy,
 3. Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców;
 4. Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 5. Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej.

Konstytucja biznesu – zasady prowadzenia działalności gospodarczej

Ustawa Prawo przedsiębiorców zastąpi dotychczas obowiązującą Ustawę o swobodzie działalności gospodarczej. [2] Wprowadza ona m.in. cztery zasady prowadzenia działalności gospodarczej:

 • „co nie jest prawem zabronione, jest dozwolone (przedsiębiorca może prowadzić biznes w sposób wolny, jeśli nie łamie wskazanych wyraźnie w prawie zakazów lub ograniczeń),
 • domniemanie uczciwości przedsiębiorcy (przedsiębiorca nie musi udowadniać swojej uczciwości, wątpliwości co do okoliczności konkretnej sprawy będą rozstrzygane na korzyść przedsiębiorcy),
 • przyjazna interpretacja przepisów (niejasne przepisy będą rozstrzygane na korzyść przedsiębiorców),
 • zasada proporcjonalności (urząd nie może nakładać na przedsiębiorcę nieuzasadnionych obciążeń, np. nie będzie mógł żądać dokumentów, którymi już dysponuje)” . [3]

Konstytucja biznesu – zmiany w Ustawie  o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

W Ustawie o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy ustawodawca zmodyfikował istniejące już rozwiązania prawne oraz wprowadził nowe.

Do nowych rozwiązań wprowadzanych niniejszą ustawą należy m.in.: 

 • umożliwienie udostępniania w CEIDG informacji o udzielonych przez przedsiębiorców pełnomocnictwach oraz ustanowionych prokurentach,
 • dokonanie nowego podziału danych wpisywanych do CEIDG, na dane ewidencyjne przedsiębiorcy i dane informacyjne o przedsiębiorcy,
 • wprowadzenie zasady automatycznego wznowienia wykonywania działalności po upływie wskazanego przez przedsiębiorcę okresu zawieszenia,
 • w zakresie Punktu Informacji dla Przedsiębiorcy – doprecyzowanie zadań organów, które realizują sprawy lub mogą udzielić praktycznych informacji dotyczących zagadnień związanych z podejmowaniem, wykonywaniem i zakończeniem działalności gospodarczej.

Konstytucja biznesu – powołanie instytucji Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców

Ustawa o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców ma na celu  ochronę mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców. Rzecznik ten stoi na „(-) straży praw (-) w szczególności poszanowania zasady wolności działalności gospodarczej, pogłębiania zaufania przedsiębiorców do władzy publicznej, bezstronności i równego traktowania, zrównoważonego rozwoju oraz zasady uczciwej konkurencji i poszanowania dobrych obyczajów oraz słusznych interesów przedsiębiorców” (art. 1 niniejszej ustawy).

Przedsiębiorcy zagraniczni

Ustawa o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej reguluje prowadzenie na terenie Polski działalności gospodarczej przez  przedsiębiorców zagranicznych.

„Ustawa utrzymuje instytucje przedstawicielstwa, jako formy działania podmiotów zagranicznych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. (-) Ustawa wprowadza nowy obowiązek dołączenia do wniosku o wpis dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby wskazanej we wniosku do reprezentowania przedsiębiorcy zagranicznego w przedstawicielstwie wraz z potwierdzeniem przyjęcia tego upoważnienia przez osobę upoważnioną.

Ustawa rezygnuje z obowiązku przedkładania w procedurze rejestracyjnej dokumentu uprawniającego przedsiębiorcę zagranicznego do wykorzystywania nieruchomości na potrzeby siedziby głównej przedstawicielstwa (najczęściej umowy najmu lokalu). Niemniej jednak w przepisie wyraźnie wskazano, że przedsiębiorca taki tytuł powinien posiadać”. [4]

Pakiet ustaw Konstytucja biznesu została opublikowana w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 30 marca 2018 r. Wejdzie w życie po 30 dniach od dnia ogłoszenia tj. dnia 30 kwietnia 2018 r.

Źródło:

 1. Kancelaria Prezydenta RP – www.prezydent.pl
 2. Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy – www.biznes.gov.pl

Objaśnienie:

[1] „Administracja publiczna stanowi zespolenie różnych administracji działających w zakresie spraw publicznych, przede wszystkim zaś administracji państwowej, administracji rządowej i administracji samorządowej” – źródło: https://mfiles.pl/pl/index.php/Administracja_publiczna  (dostęp w dniu 9 kwietnia 2018 r.).

[2] Chodzi tutaj o Ustawę z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 2168)

[3] Konstytucja biznesu  – https://www.biznes.gov.pl/przedsiebiorcy/biznes-w-polsce/prowadze-firme/ulatwienia-dla-firm-od-2017 (dostęp w dniu 9 kwietnia 2018 r.)

[4] Konstytucja biznesu z podpisem Prezydenta – http://www.prezydent.pl/aktualnosci/wydarzenia/art,929,konstytucja-biznesu-z-podpisem-prezydenta-rp.html (dostęp w dniu 9 kwietnia 2018 r.)

Stan prawny na 9 kwietnia 2018 roku.

W.K.

Zapraszamy do kontaktu z Kancelarią, jeśli artykuł ten Państwa zainteresował lub potrzebują Państwo więcej informacji.