Strona główna Aktualności Nowe formy działalności leczniczej fizjoterapeutów od dnia 1 kwietnia 2019 roku

Nowe formy działalności leczniczej fizjoterapeutów od dnia 1 kwietnia 2019 roku

1562
PODZIEL SIĘ
fizjoterapeuci Sprawna spólka

Od 1 kwietnia 2019 r. Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw  (Dz.U.2018.2219) wprowadziła m.in. zmiany w ustawie o działalności leczniczej, w Kodeksie spółek handlowych, w ustawie o zawodzie fizjoterapeuty. Poznajmy najważniejsze z nich.

Definicja ustawowa „działalności leczniczej” oraz „podmiotu wykonującego  działalność leczniczą”

Zgodnie z dyspozycją art. 3 ust. 1 zd. pierwsze ustawy o działalności leczniczej (u.d.l.) działalność lecznicza polega na udzielaniu świadczeń zdrowotnych.

Z art. 2 ust. 1 pkt. 5 u.d.l. za podmiot wykonujący działalność leczniczą uznaje się – podmiot leczniczy, wymieniony w art. 4 niniejszej ustawy oraz lekarzy, pielęgniarki lub fizjoterapeutów wykonujących zawód w ramach działalności leczniczej jako praktykę zawodową.

W jakiej formie fizjoterapeuci mogą od 1 kwietnia 2019 r. wykonywać działalność leczniczą?

Od dnia 1 kwietnia 2019 r. fizjoterapeuci mogą wykonywać działalność leczniczą w formie:

1) jednoosobowej działalności gospodarczej jako indywidualna praktyka fizjoterapeutyczna, indywidualna praktyka fizjoterapeutyczna wyłącznie w miejscu wezwania, indywidualna praktyka fizjoterapeutyczna wyłącznie w zakładzie leczniczym na podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten zakład,

2) spółki cywilnej, spółki jawnej albo spółki partnerskiej jako grupowa praktyka fizjoterapeutyczna [2].

Jakie warunki musi spełnić fizjoterapeuta chcący prowadzić indywidualną praktykę fizjoterapeutyczną?

Fizjoterapeuta wykonujący zawód w ramach działalności leczniczej jako  indywidualną praktykę fizjoterapeutyczną jest obowiązany jest posiadać prawo wykonywania zawodu.

Nie może być:

1) tymczasowo zawieszony w prawie wykonywania zawodu albo zawieszony w prawie wykonywania zawodu albo ograniczony w wykonywaniu określonych czynności zawodowych,

2) ukarany karą zawieszenia prawa wykonywania zawodu ,

3) pozbawiony możliwości wykonywania zawodu prawomocnym orzeczeniem środka karnego zakazu wykonywania zawodu albo zawieszony w wykonywaniu zawodu zastosowanym środkiem zapobiegawczym.

Ponadto powinien:

1) dysponować odpowiednim pomieszczeniem w którym będą udzielane świadczenia zdrowotne, wyposażonym w produkty lecznicze, wyroby medyczne, aparaturę i sprzęt medyczny odpowiednie do rodzaju i zakresu udzielanych świadczeń zdrowotnych [3],

2)  uzyskać wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,

3) zawrzeć umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej [4] .

Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą

„W związku ze zmianą przepisów prawnych od 2 kwietnia br. fizjoterapeuci, którzy chcą wykonywać zawód w ramach działalności leczniczej jako praktykę fizjoterapeutyczną, zobowiązani są uzyskać wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (RPWDL). Organem prowadzącym rejestr jest Krajowa Rada Fizjoterapeutów. Dokonanie wpisu do RPWDL odbywa się na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach dokonywania wpisów, zmian w rejestrze oraz wykreśleń z tego rejestru (Dz. U. 2019 r. poz. 605)” – podaje Centrum Systemów Informacyjnych Służby Zdrowia [5].

Ustawa nowelizująca a zmiany w innych ustawach

W związku z wejściem w życie zmian w ustawie o działalności leczniczej  nastąpiły także zmiany m.in. w Kodeksie spółek handlowych [6] oraz w ustawie o zawodzie fizjoterapeuty [7].

W Kodeksie spółek handlowych ustawodawca zmienił treść art. 88 dotyczącego  uprawnień partnerów w spółce partnerskiej.

Zgodnie z dyspozycją w nim zawartą: „Partnerami w spółce mogą być osoby uprawnione do wykonywania następujących zawodów: adwokata, aptekarza, architekta, inżyniera budownictwa, biegłego rewidenta, brokera ubezpieczeniowego, doradcy podatkowego, maklera papierów wartościowych, doradcy inwestycyjnego, księgowego, lekarza, lekarza dentysty, lekarza weterynarii, notariusza, pielęgniarki, położnej, fizjoterapeuty, radcy prawnego, rzecznika patentowego, rzeczoznawcy majątkowego i tłumacza przysięgłego”.

W ustawie o zawodzie fizjoterapeuty zmieniony został art. 4 ust. 6.

Zgodnie z jego nowa treścią:  „Fizjoterapeuta może wykonywać zawód:

1) na podstawie umowy o pracę;

2) w ramach stosunku służbowego;

3) na podstawie umowy cywilnoprawnej;

4) w ramach wolontariatu;

5) w ramach praktyk zawodowych wymienionych w art. 5 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej”.

Nową treść otrzymał również art. 28 niniejszej ustawy.

Art. 28 stanowi: „1. Fizjoterapeuta przed rozpoczęciem wykonywania zadań zawodowych na podstawie umowy o pracę, w ramach stosunku służbowego lub umowy cywilnoprawnej, jest obowiązany przedłożyć podmiotowi, na rzecz którego wykonuje te zadania, dokument potwierdzający prawo wykonywania zawodu.

2. Podmiot, na rzecz którego fizjoterapeuta ma wykonywać zadania zawodowe, przed zatrudnieniem fizjoterapeuty na podstawie umowy o pracę, w ramach stosunku służbowego albo umowy cywilnoprawnej, jest obowiązany żądać przedłożenia dokumentu potwierdzającego prawo wykonywania zawodu”.

Podsumujmy …

Od 1 kwietnia 2019 r. fizjoterapeuci mogą  wykonywać swój zawód  prowadząc samodzielną praktykę zawodową lub założyć spółkę cywilną, spółkę jawną albo spółkę partnerską.

W rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw projektodawca podkreślił, „że projektowane rozwiązania prawne będą miały wpływ na rynek pracy w odniesieniu do fizjoterapeutów. Zniesione zostaną ograniczenia w możliwości wykonywania zawodu fizjoterapeuty. Nastąpi obniżenie kosztów prowadzenia działalności gospodarczej fizjoterapeutów przez obniżenie opłaty związanej z wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą i ograniczenie wymogów organizacyjnych i lokalowych. W tym zakresie projekt ustawy wywiera pozytywny wpływ na działalność mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców” [8]. Czy niniejsze założenia projektodawcy sprawdzą się w praktyce czas pokaże.

Przeczytaj także:

Formy prawne prowadzenia działalności gospodarczej: Spółka cywilna (1)

Formy prawne prowadzenia działalności gospodarczej: Spółka jawna (1)

Podstawa prawna:

– art. 2 ust. 1 pkt. 5, art. 3 ust. 1 – 2,  art. 5 ust. 2 pkt 3, art. 19a   Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jedn. Dz.U.2018. 2190)

– art. 88 Kodeksu spółek handlowych (tekst jedn. Dz.U. 2019. 505)

– art. 4 ust. 6, art. 28 Ustawy  z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty (tekst jedn.Dz. U. 2018. 505)

Objaśnienie:

[1] ustawa o działalności leczniczej (u.d.l.): Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jedn. Dz.U. 2018.2190)

[2] art.5 ust. 2 pkt 3 u.d.l.

[3] Minister Zdrowia wydał w dniu 29 marca 2019 r. Rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U. 2019.595).

[4] art. 19a u.d.l.

[5] Centrum Systemów Informacyjnych Służby Zdrowia –  https://csioz.gov.pl/aktualnosci/ (dostęp w dniu 25 kwietnia 2019 r.)

[6] Kodeks spółek handlowych : Ustawa  z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz.U. 2019. 505)

[7] ustawa o zawodzie fizjoterapeuty: Ustawa  z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty (Dz. U. 2018. 505)

[8] Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw – druk nr 2903 – http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/druk.xsp?nr=2903 (dostęp w dniu 25 kwietnia 2019 r.)

Stan prawny na 25 kwietnia 2019 roku

W.K.


Masz pytania związane z tematem artykułu, bądź chcesz skonsultować swój problem prawny z zakresu prawa lub podatków?

opiekun merytoryczny LexAgit.pl GACH MIZIŃSKA