Strona główna Aktualności NIP, REGON w spółce cywilnej – czyli sprawy administracyjne (4)

NIP, REGON w spółce cywilnej – czyli sprawy administracyjne (4)

2763
PODZIEL SIĘ
REGON w spółce cywilnej Lexagit.pl porady prawne online

W czwartej części artykułu poświęconego spółkom cywilnym – trochę informacji o sprawach administracyjnych. A zatem NIP, REGON w spółce cywilnej i inne kwestie techniczne.

Przypomnijmy …

Spółka cywilna nie  posiada statusu przedsiębiorcy. [1]  W drodze umowy prawa cywilnego mogą utworzyć co najmniej dwie osoby, czyli przyszli wspólnicy przykładowo osoby fizyczne, które wcześniej zarejestrują własną działalność gospodarczą w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) dokonując wpisu na formularzu CEIDG-1. Po zawarciu umowy spółki cywilnej będą oni wtedy przedsiębiorcami „w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej”.[2]

Na temat umowy spółki cywilnej pisaliśmy w trzech artykułach:

  1. Formy prawne prowadzenia działalności gospodarczej : Spółka cywilna (1)
  2. Umowa spółki cywilnej – co powinna zawierać? (2)
  3. Działalność gospodarcza w formie spółki cywilnej – cd (3)

Poznajmy dalsze etapy związane ze spółką cywilną.

Odprowadzenie podatku od czynności cywilnoprawnych

Z art. 1 ust. 1 pkt k ustawy o PCC [3] wynika, że umowa spółki podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych (PCC). Obowiązek zapłaty niniejszego podatku  powstaje z chwilą zawarcia umowy spółki cywilnej. Przy umowie spółki podstawę opodatkowania stanowi wartość wniesionych do niej wkładów. [4] Stawka podatku wynosi 0,5 % wartości wkładów wniesionych do spółki. [5]

W przypadku wkładów niepieniężnych podstawę opodatkowania stanowi wartość wkładu podana w umowie spółki. Co istotne, nie trzeba opłacać PCC od wkładu, który stanowi zobowiązanie wspólnika do świadczenia pracy dla spółki, ponieważ zdaniem organów podatkowych „nie jest uwzględniane w bilansie spółki”,  tj. nie zwiększa się przez to majątek spółki. [6] 

Z art. 10 ustawy o PCC wynika, że wspólnicy spółki (podatnicy) są obowiązani, bez wezwania organu podatkowego do złożenia deklaracji w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych – PCC-3 z załącznikiem PCC-3/A (wg aktualnego wzoru) oraz obliczenia i wpłacenia podatku w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego. W przypadku, gdy umowa spółki cywilnej miała formę aktu notarialnego, wówczas notariusz sporządzający umowę jest płatnikiem PCC.

Numer REGON w spółce cywilnej

Spółka cywilna nie podlega rejestracji w CEIDG oraz w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS.), ponieważ nie jest przedsiębiorcą. Powinna być natomiast zarejestrowana w Głównym Urzędzie Statystycznym (GUS) , który nada jej numeru  REGON. [7] REGON w spółce cywilnej jest niezbędny do uzyskania numeru NIP [8] spółki w celach podatkowych.

W ciągu 14 dni od założenia spółki cywilnej należy złożyć do urzędu statystycznego znajdującego się w tym samym województwie, co siedziba twojej spółki lub w jego oddziale – wniosek o wpis spółki do rejestru REGON. Składa się go na formularzu RG-OP oraz dołącza się informację o wspólnikach (formularzu RG-SC) oraz umowę spółki cywilnej. Dokumenty te można złożyć osobiście, za pośrednictwem poczty lub przez pełnomocnika. Wtedy dołącza  się pełnomocnictwo wraz z dowodem opłaty skarbowej za jego udzielenie w kwocie 17 zł .  Powyższy wniosek nie podlega opłacie. Numer REGON dla spółki otrzymuje się po złożeniu wymaganych dokumentów.

Uzyskanie numeru NIP dla spółki cywilnej

W celu uzyskania numeru NIP  dla spółki cywilnej należy złożyć zgłoszenie identyfikacyjne NIP‑2 do urzędu skarbowego, w okręgu którego spółka ma swoją siedzibę (formularzu NIP-2) wraz z umową spółki. Może  mieć ono formę papierową albo można je przesłać drogą elektroniczną. W tej sytuacji powinno być podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym [9] przez osobę reprezentująca spółkę.   Może go złożyć także pełnomocnik Wniosek o uzyskanie  NIP  dla spółki cywilnej  jest wolny od opłat.  

NIP otrzymuje się generalnie najdalej w ciągu 3 dni od dnia wpływu poprawnego zgłoszenia identyfikacyjnego do naczelnika urzędu skarbowego.

Zmiana wpisu w CEIDG przez wspólników będących osobami fizycznymi

Po  załatwieniu formalności związanych z nadaniem spółce numerów REGON i NIP wspólnicy (osoby fizyczne) muszą zaktualizować  swoje wpisy w CEIDG.

W tym celu w  terminie 7 dni od otrzymania numerów REGON i NIP spółki cywilnej jej wspólnicy uzupełniają  te informacje  w swoich wnioskach  CEIDG-1. Nie ponoszą z tego tytułu żadnych opłat. Szczegółowe informacje  podaje  Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii na stronie internetowej: https://www.biznes.gov.pl//pl/firma/zakladanie-firmy/chce-zalozyc-spolke-cywilna/proc_737-zmiana-wpisu-w-ceidg

Kwestie podatkowe w spółce cywilnej zostaną omówione w osobnym artykule.

Źródło: Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii – https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/zakladanie-firmy/chce-zalozyc-spolke-cywilna/spolka-cywilna-podstawowe-informacje

Objaśnienie:

[1] Z dyspozycji art. 4 ust. 1 Ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz.U. 2018. 646) wynika, że przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca działalność gospodarczą.

[2] Z art. 4 ust. 2  Ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz.U. 2018. 646) przedsiębiorcami są także wspólnicy spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej.

[3] Ustawa o PCC: Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jedn.Dz.U. 2017.1150)

[4] Art. 6 ust.1 pkt 8 lit.a) ustawy o PCC

[5] Art.8 ust. 1 pkt 9 ustawy o PCC

[6] Tak uznał Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej prawa podatkowego (znak:  IBPB-2-1/4514-489/15/MZ) wydanej w dniu 29 stycznia 2016 r.

[7] REGON: Rejestr Gospodarki Narodowej prowadzony przez GUS np. w celach statystycznych.

[8] NIP : Numer Identyfikacji Podatkowej

[9] Kwalifikowany podpis elektroniczny – „podpis w formie elektronicznej”, który służy do podpisywania dokumentów składanych przez Internet.  – https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/sprawy-urzedowe/chce-zalatwic-sprawe-w-urzedzie/o-czym-powinienes-wiedziec-jesli-chcesz-zalatwic-sprawe-w-urzedzie/profil-zaufany-i-podpis-elektroniczny-zalatwianie-spraw-online-na-biznes-gov-pl-oraz-innych-serwisach-administracji (dostęp w dniu 29 października 2018 r.)

Stan prawny na dzień 29 października 2018 roku

Wanda Książek – współpracownik Portalu


ZOBACZ E-BOOK ZWIĄZANY Z TEMATEM:

spółka cywilna