Strona główna Aktualności Niezbędne elementy pism wnoszonych do Sądów administracyjnych

Niezbędne elementy pism wnoszonych do Sądów administracyjnych

1230
PODZIEL SIĘ

We wcześniejszym artykule poruszono temat związany z wymogami formalnymi skargi wnoszonej do Sądu administracyjnego jako pisma kwalifikowanego. Przedstawiono również wymogi formalne pisma zwykłego strony oraz pierwszego pisma w sprawie. W dzisiejszym artykule zostaną przedstawione wymagania formalne pisma kwalifikowanego takiego jak: skarga kasacyjna, zażalenie, sprzeciw, skarga o wznowienie postępowania i skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia oraz nowa instytucja wprowadzona nowelą kwietniową z 2017 r. – sprzeciw od decyzji.

Wymogi formalne pisma w postaci sprzeciwu od decyzji

Sprzeciw od decyzji, jak został nazwany w art. 64a Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (dalej PPSA), stanowi nowy środek prawny mający na celu sądową kontrolę decyzji kasatoryjnej z art. 138 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego wydanej przed organem odwoławczym w postępowaniu administracyjnym. Przepis art. 64b nakazuje, aby do sprzeciwu od decyzji kasatoryjnej stosować odpowiednio przepisy o skardze, w tym czynić zadość wymaganiom pisma w postępowaniu sądowym – co oznacza, że sprzeciw od decyzji powinien składać się z:

 • oznaczenia Sądu, do którego jest skierowane,
 • imię i nazwisko lub nazwę stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników,
 • oznaczenie rodzaju pisma,
 • osnowę wniosku lub oświadczenia,
 • podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika,
 • wymienienie załączników (art. 46 § 1 PPSA);

a ponadto zawierać dodatkowe elementy charakterystyczne, zgodnie z art. 64b § 2 PPSA in fine:

 • wskazanie zaskarżonej decyzji,
 • żądanie jej uchylenia oraz
 • oznaczenie organu, który wydał zaskarżoną decyzję.

Ponadto sprzeciw od decyzji będący pierwszym pismem w sprawie (co z reguły zawsze będzie miało miejsce) powinien co więcej zawierać elementy takiego pisma określone w art. 46 § 2 PPSA (więcej o warunkach formalnych pierwszego pisma w sprawie w artykule pt. Skarga do Sądu administracyjnego – co powinna zawierać?)

Wymogi formalne pisma w postaci skargi kasacyjnej

Wymogi formalne dla skargi kasacyjnej określa art. 176 PPSA, zgodnie z którym powinna zawierać:

 • oznaczenie zaskarżonego orzeczenia ze wskazaniem czy jest ono zaskarżone w całości, czy w części,
 • przytoczenie podstaw kasacyjnych i ich uzasadnienie,
 • wniosek o uchylenie lub zmianę orzeczenia z oznaczeniem zakresu żądanego uchylenia lub zmiany.

Należy pamiętać, że zwrot „zaskarżam w całości” nie określa żądania strony, jak wskazał Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 28 maja 2004 r. (sygn. akt: FSK 449/04): „redakcja skargi kasacyjnej nie może stwarzać wątpliwości interpretacyjnych; Sąd nie może domyślać się intencji sporządzającego skargę”.

Skarga kasacyjna powinna także czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma strony oraz zawierać:

 • wniosek o jej rozpoznanie na rozprawie albo oświadczenie o zrzeczeniu się rozprawy.

Wymogi formalne pisma w postaci zażalenia

Zażalenie, które przysługuje od wyraźnie wskazanych w ustawie postanowień Sądu I instancji, a także od zarządzeń przewodniczącego, powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma strony w postępowaniu sądowym oraz dodatkowo zawierać:

 • wskazanie zaskarżonego postanowienia,
 • wniosek o jego zmianę lub uchylenie,
 • zwięzłe uzasadnienie zażalenia (art. 194 PPSA).

Jak można zauważyć każde wyżej wymienione pismo powinno spełniać wymagania przewidziane dla pisma strony z art. 46 PPSA, nie inaczej jest ze sprzeciwem od postanowień i zarządzeń referendarza sądowego. Dodatkowo, w przypadku sprzeciwu wnoszonego przez adwokata, radcę prawnego, doradcę podatkowego lub rzecznika patentowego powinien on zawierać uzasadnienie.

Skarga o wznowienie postępowania

Skarga o wznowienie postępowania powinna zawierać elementy z art. 46 PPSA oraz:

 • oznaczenie zaskarżonego orzeczenia,
 • podstawę wznowienia i jej uzasadnienie,
 • okoliczności stwierdzające zachowanie terminu do wniesienia skargi oraz
 • żądanie o uchylenie lub zmianę zaskarżonego orzeczenia (art. 279 PPSA).

Wymogi formalne pisma w postaci skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia

Wydaje się, że najwyższy stopień sformalizowania ma skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia. Oprócz spełnienia warunków wskazanych w art. 46 PPSA, powinno się w niej znajdować:

 • oznaczenie orzeczenia, od którego jest wniesiona, ze wskazaniem, czy jest ono zaskarżone w całości lub w części;
 • przytoczenie jej podstaw oraz ich uzasadnienie;
 • wskazanie przepisu prawa, z którym zaskarżone orzeczenie jest niezgodne;
 • uprawdopodobnienie wyrządzenia szkody, spowodowanej przez wydanie orzeczenia, którego skarga dotyczy;
 • wykazanie, że wzruszenie zaskarżonego orzeczenia w drodze innych środków prawnych nie było i nie jest możliwe, a ponadto – gdy skargę wniesiono stosując art. 285a § 2 – że występuje wyjątkowy przypadek uzasadniający wniesienie skargi;
 • wniosek o stwierdzenie niezgodności orzeczenia z prawem (art. 285e § 1 PPSA).

Przyznanie prawa pomocy – wniosek  

Na zakończenie należy wspomnieć o wniosku o przyznanie prawa pomocy, który powinien być złożony na formularzu urzędowym, a ponadto zgodnie z art. 252 § 1 PPSA powinien zawierać:

 • oświadczenie strony obejmujące dokładne dane o stanie majątkowym i dochodach,
 • jeżeli wniosek składa osoba fizyczna, ponadto dokładne dane o stanie rodzinnym,
 • oświadczenie strony o niezatrudnieniu lub niepozostawaniu w innym stosunku prawnym z adwokatem, radcą prawnym, doradcą podatkowym lub rzecznikiem patentowym, a także
 • oświadczenie o następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia” (art. 252 § 1a) – która jest już zawarta w formularzu (art. 256 pkt 1 PPSA).

Trzeba także pamiętać o art. 47 PPSA, który przewiduje dodatkowy wymóg formalny w postaci odpisów i odpisów załączników dla doręczeń pozostałym stronom postępowania. Szczególnie, że brak odpisów dla pozostałych stron powoduje, ze pismo nie może otrzymać prawidłowego biegu (tak orzekł Naczelny Sąd Administracyjny 23 listopada 2010 r., sygn. akt: II OSK 2269/10).

Przemysław Siarka – prawnik, Kancelaria Prawna GACH MIZINSKA w Krakowie, www.gm-legal.pl

Kancelaria Prawna GACH MIZINSKA