Strona główna Prawo cywilne Jak napisać odpowiedź na pozew rozwodowy?

Jak napisać odpowiedź na pozew rozwodowy?

2302
PODZIEL SIĘ

W sprawie o rozwód powództwo wzajemne jest niedopuszczalne. Strona pozwana w sprawie o rozwód swoje stanowisko może wyrazić w odpowiedzi na pozew. Odpowiedź na pozew rozwodowy jest zatem bardzo istotna.

Wraz z doręczeniem pozwu i wezwaniem na pierwszą rozprawę sąd poucza pozwanego o możliwości (uprawnieniu) lub o obowiązku wniesienia odpowiedzi na pozew. Zasadniczo pozwany może wnieść odpowiedź na pozew przed pierwszym posiedzeniem wyznaczonym na rozprawę. Pozwany może zostać zobowiązany do wniesienie odpowiedzi na pozew w wyznaczonym terminie. Termin ten nie może być krótszy niż dwa tygodnie, i liczy się od dnia doręczenia pozwanemu zarządzenie w tym przedmiocie. Odpowiedź na pozew złożona po wyznaczonym terminie podlega zwrotowi.

Wymogi formalne pisma – odpowiedź na pozew rozwodowy

Odpowiedź na pozew rozwodowy jest pismem procesowym i powinna spełniać wymogi przewidziane dla każdego pisma procesowego (art. 126 k.p.c.).

W odpowiedzi na pozew należy oznaczyć sąd, do którego kierowane jest pismo (jest to sąd, do którego wpłynął pozew), wskazać strony postępowania – najpierw powoda, następnie pozwanego, pełnomocników stron, jeżeli zostali ustanowieni w sprawie (odpowiedni przy wskazaniu strony), a ponadto pismo powinno zawierać sygnaturę nadaną sprawie.

Następnie pismo należy odpowiednio zatytułować, czyli „Odpowiedź na pozew”.

Odpowiedź na pozew rozwodowy – treść

W treści odpowiedzi na pozew należy odnieść się kolejno do żądań i twierdzeń zawartych w pozwie. W pierwszej kolejności zasadniczą kwestią jest oświadczenie pozwanego dotyczące tego, czy zgadza się na rozwód, czy nie. Brak zgody na rozwód jest równoznaczny ze złożeniem wniosku o oddalenie powództwa. Ponadto pozwany w odpowiedzi na pozew może również żądać rozwodu lub separacji. Praktyczny wymiar zgłoszenia własnego żądania przez pozwanego jest taki, że w sytuacji cofnięcia pozwu przez powoda, sąd nadal będzie zobowiązany do przeprowadzenia rozprawy w celu wydania orzeczenia według treści żądania pozwanego.

Pozwany może także w odpowiedzi na pozew żądać orzeczenia separacji zamiast rozwodu. Należy jednak mieć na uwadze, że we wszystkich wypadkach, w których małżonkowie zgłoszą odmienne żądania, sąd bada w pierwszej kolejności dopuszczalność orzeczenia rozwodu jako żądania dalej idącego. Dopiero wobec stwierdzenia bezzasadności żądania rozwodu, sąd rozstrzyga o zasadności żądania separacji.

W tym miejscu warto podkreślić, że żądanie przeciwne do zgłoszonego w pozwie, pozwany małżonek może zgłosić do zamknięcia rozprawy przed sądem pierwszej instancji (Uchwała SN, z dnia 22.06.2005 r., III CZP 23/05).

Pozostałe kwestie, do jakich należy się odnieść w podpowiedzi na pozew rozwodowy zależą od indywidualnych okoliczności faktycznych i mogą do nich należeć takie sprawy jak: oświadczenie pozwanego odnośnie powierzenia i sposobu wykonywania władzy rodzicielskiej nad wspólnymi małoletnimi dziećmi (jeżeli małżonkowie takie posiadają), alimentów, rozstrzygnięcia o sposobie korzystania ze wspólnie zajmowanego mieszkania. W odpowiedzi na pozew rozwodowy można zawrzeć także inne wnioski np. o zabezpieczenie alimentów, czy wezwanie na rozprawę świadków.

Pismo należy własnoręcznie podpisać i przesłać do sądu w dwóch egzemplarzach.

 

Joanna Mucha- współpracownik portalu