Strona główna Slider Najważniejsze zmiany w ustawach o podatkach dochodowych po 1.01.2015 r. – cz....

Najważniejsze zmiany w ustawach o podatkach dochodowych po 1.01.2015 r. – cz. 2

906
PODZIEL SIĘ

Zmiany w podatkach dochodowych obowiązujące od dnia 1.01.2015 r. przynoszą także kilka korzystnych dla podatników rozwiązań.

Do owych korzystnych zmian należy zaliczyć zwolnienie od opodatkowania niektórych przychodów uzyskanych – jeszcze w roku 2014 – przez podatników będących osobami fizycznymi (art. 14 Ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014 r. poz. 1328).

Gdyby zmiany te nie zostały wprowadzone, to podatnicy wypełniając określone zeznanie podatkowe za rok 2014 byliby zobowiązani wykazać te kwoty w rozliczeniu podatkowym i tym samym zapłacić przypadający na te kategorie przychodów podatek dochodowy od osób fizycznych.

Zwolnienia, o których mowa powyżej obejmują w szczególności:

1)     wynagrodzenie za ustanowienia służebności przesyłu zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego (nowy art. 21 ust. 1 pkt. 120a u.p.d.f.). Dotychczas zwolnieniu od podatku dochodowego od osób fizycznych podlegały jedynie świadczenia opisywane jako „odszkodowania (….) z tytułu: ustanowienia służebności gruntowej (…)”, sądy orzekały natomiast głównie o wynagrodzeniu za ustanowienie służebności przesyłu. Te z kolei, jako nie mieszczące się w pojęciu odszkodowań, były traktowane przez organy podatkowe jako podlegające opodatkowaniu. Dokonana zmiana przepisów powinna przesądzać już wątpliwości w tym zakresie.

2)     świadczenia pieniężne za przewlekłość postępowania – chodzi tutaj o kwotę otrzymaną na podstawie ustawy z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki (Dz. U. Nr 179, poz. 1843, późn. zm.) – a przyznaną przez sąd w związku naruszeniem prawa strony do rozpoznania sprawy w rozsądnym terminie (art. 21 ust. 1 pkt. 3e),

3)     otrzymane odszkodowania czy zadośćuczynienia, jeżeli ich wysokość lub zasady ustalania wynikają wprost z postanowień układów zbiorowych pracy, innych opartych na ustawie porozumień zbiorowych, regulaminów lub statutów, o których mowa w art. 9 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm. – (art. 21 ust. 1 pkt. 3) – z wyłączeniami opisanymi w ustawie. Doprecyzowanie przepisu jest związane z realizacją postanowienia Trybunału Konstytucyjnego z dnia 29 marca 2013 r. (Sygn. akt S 2/13), w którym TK stwierdził konieczność doprecyzowania dotychczasowego zwolnienia podatkowego „o inne (…) normatywne źródła prawa pracy, na podstawie których możliwe jest zasądzenie odszkodowania”.

4)     świadczenia otrzymane przez: a) osoby wymienione w art. 23 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2010 r. Nr 206, poz. 1367, z późn. zm.) z tytułu odprawy mieszkaniowej, b) żołnierzy zawodowych z tytułu świadczenia mieszkaniowego, o którym mowa w art. 21 ust. 2 pkt 3 ustawy wymienionej w lit. a” – (art. 21 ust. 1 pkt. 49 u.p.d.f.).

Wskazane powyżej regulacje być może będą miały zastosowanie tylko w jednostkowych przypadkach, tym niemniej gdyby opisane tutaj przychody zostały uzyskane jeszcze w roku 2014 wówczas będą objęte zwolnieniem od opodatkowania niejako ze skutkiem wstecznym, co dla zainteresowanych podatników podatku dochodowego od osób fizycznych stanowi niewątpliwie korzystne rozwiązanie.

GM.