Strona główna Dla pracodawcy Najnowsze zmiany w prawie pracy. Sprawdź co się zmieniło!

Najnowsze zmiany w prawie pracy. Sprawdź co się zmieniło!

882
PODZIEL SIĘ

Podobnie jak poprzednie lata rok 2012r. niesie za sobą szereg zmian w przepisach prawnych. Prawo pracy nie jest tutaj wyjątkiem, najbardziej istotne nowości dotyczą rodzin i młodych rodziców ale zmianie uległy także przepisy dotyczące zatrudniania osób niepełnosprawnych a także obiektów budowlanych i pomieszczeń pracy.

Zmiany w urlopach rodzicielskich
W 2010r., ustawodawca wprowadził do Kodeksu pracy dodatkowy urlop macierzyński w wymiarze 2 tygodni zakładając jednocześnie iż, co dwa kolejne lata do roku 2014 jego wymiar będzie coraz dłuższy. I tak dodatkowy urlop macierzyński oraz dodatkowy urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego w okresie od 1 stycznia 2012r. do 31 grudnia 2013r. wyniesie:
– przy urodzeniu jednego dziecka w trakcie jednego porodu – do 4 tygodni
– przy urodzeniu więcej niż 1 dziecka w trakcie jednego porodu – do 6 tygodni

w przypadku przyjęcia na wychowanie jednego dziecka – do 4 tygodni
– w przypadku przyjęcia na wychowanie więcej niż jednego dziecka – do 6 tygodni

Wydłużeniu uległ także urlop tacierzyński który od stycznia br. wynosi 2 tygodnie.
Od nowego roku prawa do zasiłku macierzyńskiego zostały pozbawione kobiety które przyjmą na wychowanie dziecko – w wieku do 7 roku życia, a w przypadku dziecka wobec którego podjęto decyzje o odroczeniu obowiązku szkolnego w wieku do 10 roku życia – w ramach rodziny zastępczej zawodowej bez względu na to czy są z dzieckiem spokrewnione czy nie. Wcześniej pokrewieństwo uprawniało do poboru zasiłku.

Minimalna płaca – 1500 zł brutto
W 2012r. pracodawca nie może płacić mniej niż 1500 zł, to dobra wiadomość jednakże pamiętać należy iż kwota ta jest kwotą brutto a więc zawiera w sobie składki na ubezpieczenia oraz zaliczki na podatek dochodowy. Po ich odliczeniu pracownik „na rękę” otrzyma 1111,86 zł netto. Warto pamiętać iż, kwota minimalnego wynagrodzenia ma wpływ na szereg innych świadczeń jest ona istotna m.in. dla obliczania różnego rodzaju kwot wolnych od potrąceń (kar pieniężnych, zaliczek pieniężnych, należności innych niż świadczenia alimentacyjne) powoduje także wzrost odpraw i odszkodowań pracowniczych oraz dodatków za pracę w nocy.

Więcej czasu na zaległe urlopy
Co do zasady urlop wypoczynkowy nadal powinien być wykorzystany do końca roku kalendarzowego za który przysługuje, jednakże od stycznia 2012r. zaległe dni wolne które z różnych przyczyn nie zostały wykorzystane będą mogły być udzielone przez pracodawcę do końca września, a nie jak do tej pory do końca marca. Dzięki temu – o ile oczywiście wyrazi na to zgodę Szef – zaległy urlop można wykorzystać w miesiące wakacyjne.

Większe rygory dla niepełnosprawnych
Od początku roku osoby z orzeczonym umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności i zatrudnione na pełny etat, które nie otrzymają od lekarza prowadzącego zaświadczenia o konieczności stosowania skróconej normy czasu pracy będą musiały pracować 8 godzin dziennie, w sumie 40 godzin tygodniowo. Jeżeli jednak takie zaświadczenie przedstawią ich czas pracy nie będzie mógł przekraczać 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo. Zaostrzono także wymogi dla zakładów pracy chronionej które aby otrzymać taki status będą musiały obecnie zatrudniać 50% osób niepełnosprawnych (to tej pory 40%) w tym 20% w stopniu znacznym (dotąd 10%)

Nowelizacja art. 213 K.p – pracodawca zaoszczędzi
Na koniec warto wspomnieć iż, od nowego roku uproszczone zostały wymagania dotyczące budowy lub przebudowy  budynku, w którym mają znajdować się pomieszczenia pracownicze. Nadal konieczne jest aby prace takie były wykonywane na podstawie projektów uwzględniających wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy.  Zniesiono jednak wymóg zaopiniowania tych prac przez uprawnionych rzeczoznawców w trybie odrębnych przepisów. Zmiana ta znacznie ograniczy zarówno koszty jak i czas wykonywanych przez pracodawcę robót.

Autor: Patrycja Prawdzic Łaszcz radca prawny, partner w Kancelarii ”Gach, Hulist, Mizińska, Wawer – adwokaci i radcowie prawni” sp. p. w Krakowie