Strona główna Aktualności Ile można dorobić do renty socjalnej w okresie od 1 czerwca do...

Ile można dorobić do renty socjalnej w okresie od 1 czerwca do 31 sierpnia 2017 roku

5987
PODZIEL SIĘ
rencista pracuje przy obróbce

Osoba, która pobiera rentę socjalną może dorobić do niniejszego świadczenia. Nie może jednak przekroczyć granicznej kwoty przychodu. Zależy ona od wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, które raz na kwartał kalendarzowy ogłasza Prezes Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) w swoim Komunikacie.

Komunikat Prezesa GUS

W Komunikacie z dnia 11 maja 2017 r. Prezes GUS ogłosił, że przeciętne wynagrodzenie w pierwszym kwartale 2017 r. wyniosło 4. 353,55 zł. (M.Pol. z 2017 r., poz. 446).

Na podstawie Komunikatu Prezesa GUS ustalony zostaje limit zarobkowy przy rencie socjalnej. Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) wydaje wtedy Komunikat, w którym ogłasza graniczną kwotę przychodu wpływającą na zawieszenie renty socjalnej.

Komunikat Prezesa ZUS

W okresie od 1 czerwca do 31 sierpnia 2017 r. zmieniła się graniczna kwota przychodu wpływająca na zawieszenie renty socjalnej.

[emaillocker]

Z treści Komunikatu Prezesa ZUS z dnia 19 maja 2017 r. w sprawie kwoty przychodu odpowiadającej 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za I kwartał 2017 r. ogłoszonego do celów emerytalnych stosowanej przy zawieszaniu renty socjalnej wynika, że kwota przychodu odpowiadająca 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za I kwartał 2017 r. ogłoszonego do celów emerytalnych wynosi 3.047,50 zł (Mon. Pol. z 2017 r.,  poz. 467).

ZUS zawiesi prawo do renty socjalnej

Osoba, która pobiera rentę socjalną może w okresie od 1 czerwca do 31 sierpnia 2017 r. dorobić do 3.047,50 zł miesięcznie bez zawieszenia świadczenia.

ZUS zawiesi prawo do renty socjalnej za miesiąc, w którym zostanie osiągnięty przychód w wysokości przekraczającej 3.047,50  zł brutto tj. zostanie przekroczony dopuszczalny limit. W przypadku renty socjalnej ZUS nie zmniejsza pobieranego świadczenia.

Trzeba powiadomić organ rentowy

Osoba pobierająca rentę socjalną lub jej przedstawiciel ustawowy są obowiązani niezwłocznie powiadomić organ wypłacający rentę socjalną o osiąganiu przychodu w kwocie powodującej zawieszenie prawa do renty socjalnej.

Jest to nie tylko przychód  z umowy o pracę lub umowy prawa cywilnego (umowa zlecenia, umowa o dzieło) oraz kwot pobranych zasiłków: chorobowego, macierzyńskiego i opiekuńczego oraz wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy, kwoty świadczenia rehabilitacyjnego i wyrównawczego, zasiłku wyrównawczego i dodatku wyrównawczego.

Jest to również przychód  z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, opodatkowanych na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

… na piśmie

Powiadomienie następuje w formie pisemnego oświadczenia. W przypadku gdy składki na ubezpieczenia społeczne są odprowadzane przez płatnika składek, osoba pobierająca rentę socjalną jest obowiązana do przedstawienia zaświadczenia albo oświadczenia określającego kwotę przychodu.

Powyższe oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

ZUS może zweryfikować  niniejsze oświadczenie

Organ wypłacający rentę socjalną może wystąpić do urzędu skarbowego o przekazanie informacji o wysokości przychodów objętych podatkiem dochodowym od osób fizycznych lub zryczałtowanym podatkiem dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne lub informacji o opodatkowaniu działalności na zasadzie karty podatkowej w celu dokonania weryfikacji oświadczenia złożonego przez osobę pobierającą rentę (art. 10 Ustawy z dnia 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 982).

… i nakazać zwrot renty socjalnej

W przypadku wykrycia nieprawidłowości organ rentowy zażąda zwrotu  wypłaconej renty socjalnej wraz z odsetkami w wysokości i na zasadach określonych przepisami prawa cywilnego. Podkreślił to  także Sąd Apelacyjny w Łodzi w uzasadnieniu wyroku z dnia 19 kwietnia 2013 r. w sprawie o sygn. III AUa 789/12 : „Za nienależnie pobrane świadczenia (…) uważa się między innymi świadczenia wypłacone mimo zaistnienia okoliczności powodujących ustanie lub zawieszenie prawa do świadczeń albo wstrzymanie wypłaty świadczeń w całości lub w części, jeżeli osoba pobierająca świadczenia była pouczona o braku prawa do ich pobierania”. [1]

Podstawa prawna:

– art. 10 Ustawy z dnia 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 982).

Źródło: Dziennik Urzędowy RP Monitor Polski :

Objaśnienie

[1] Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi  z dnia 19 kwietnia 2013 r.,  sygn. akt III AUa 789/12 – http://orzeczenia.lodz.sa.gov.pl/content/$N/152500000001521_III_AUa_000789_2012_Uz_2013-04-19_001 ( dostęp w dniu 7 czerwca 2017 r.)

Stan prawny na 19 czerwca 2017 r.
[/emaillocker]

W.K.