Strona główna Aktualności Ile może dorobić emeryt lub rencista od 1 września do 30 listopada...

Ile może dorobić emeryt lub rencista od 1 września do 30 listopada 2017 roku

8501
PODZIEL SIĘ

Od dnia 1 września 2017 r. zmieniły się progi zarobkowe emerytów i rencistów. W okresie od 1 września do 30 listopada 2017 r. obowiązują nowe miesięczne graniczne kwoty przychodu. Mają one wpływ na zmniejszenie lub zawieszenie przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) pobieranych emerytur i rent. 

Chodzi tutaj o przychód osiągany z tytułu wykonywania pracy lub innej działalności, która obowiązkowo podlega ubezpieczeniom społecznym.  Przykładem będzie m.in. praca na umowę o pracę, praca na umowę zlecenia, prowadzenie własnej firmy, sprawowanie mandatu posła lub senatora.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w II kwartale 2017 r. 

Limity zarobkowe emerytów i rencistów, zależą od wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. W II kwartale 2017 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie wynosiło wyniosło 4.220,69 zł.  Podał je  Prezes Głównego Urzędu Statystycznego w Komunikacie z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w drugim kwartale 2017 r. (Mon.Pol. 2017. 811). Jest ono mniejsze o 132,86 zł  niż w I kwartale br. [1]

Ile może dorobić emeryt lub rencista – progi przychodów

Na podstawie niniejszego komunikatu Prezes ZUS ogłosił kwoty przychodu odpowiadające 70% i 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za II kwartał 2017 r. stosowane przy zmniejszaniu albo zawieszaniu emerytur i rent.

W Komunikacie z dnia 21 sierpnia 2017 r. Prezes ZUS podał, że od dnia 1 września 2017 r. kwota przychodu odpowiadająca:

1) 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za II kwartał 2017 r. wynosi 2. 954,50 zł,

2) 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za II kwartał 2017 r. wynosi 5. 486,90 zł. (Mon. Pol. 2017.817).

Podane kwoty są wartościami brutto.

Ile może dorobić emeryt lub rencista – zmniejszenie lub zawieszenie świadczenia

Kwoty podane w niniejszym Komunikacie oznaczają, że w okresie od 1 września do 30 listopada 2017 r. emeryci i renciści mogą dorobić do 2.954,50 zł bez zmniejszenia przez ZUS pobieranego świadczenia.

W przypadku, gdy osiągną przychód nie wyższy niż 5.486,90 zł, wtedy pobierana emerytura lub renta zostanie zmniejszona. Po osiągnięciu przychodu powyżej 5.486,90 zł  ZUS zawiesi  jej wypłatę.

ZUS zmniejszy pobierane świadczenie w tych miesiącach w których uzyskany przychód  przekroczy  70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, ale nie będzie wyższy niż  130% tej kwoty.

Kwoty maksymalnych zmniejszeń emerytur i rent

Zmniejszenie świadczenia nie może przekraczać maksymalnej kwoty zmniejszenia. Od 1 marca 2017 r. kwoty maksymalnych zmniejszeń emerytur i rent wynoszą:

 • 565,53 zł – dla emerytury lub renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy,
 • 424,18 zł – dla renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy,
 • 480,73 zł – dla renty rodzinnej, do której uprawniona jest jedna osoba.

Podane one zostały w Komunikacie Prezesa ZUS z dnia 20 lutego 2017 r. w sprawie kwoty dodatku (…) oraz kwot maksymalnych zmniejszeń emerytury lub renty (…) opublikowanym w Monitorze Polski 2017 pod pozycją  218.

ZUS może zmniejszyć lub zawiesić:

 • emeryturę przysługującą osobie, która nie ukończyła powszechnego wieku emerytalnego,
 • rentę z tytułu niezdolności do pracy,
 • rentę rodzinna, do której uprawniona jest jedna osoba,
 • część renty rodzinnej, do której uprawniona jest osoba osiągająca przychód,
 • rentę inwalidy wojskowego, którego niezdolność do pracy nie pozostaje w związku ze służbą wojskową, pobierającego świadczenie na podstawie ustawy z dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin (Dz. U. z 2015 r., poz. 840 ze zm.) oraz rentę rodzinną po tym inwalidzie,
 • rentę z tytułu niezdolności do pracy w związku z wypadkiem przy pracy, zaistniałym przed 1 stycznia 2003 r. wypadkiem w drodze do pracy lub z pracy lub chorobą zawodową. [2]

Ważne!

Na zawieszenie lub zmniejszenie wysokości świadczeń wpływa także przychód osiągnięty za granicą. [3]

ZUS: „W przypadku gdy jedna (lub kilka) z osób uprawnionych do renty rodzinnej osiąga przychód w wysokości powodującej zmniejszenie świadczenia –  zmniejszeniu podlega przysługująca jej część renty”. [4]  Inne osoby którym przysługuje renta rodzinna  dostaną  ją w  niezmienionej wysokości.  

Powiadomienie ZUS

Emeryci i renciści niezależnie od płatnika składek (pracodawca, zleceniodawca) mają obowiązek zawiadomić organ rentowy o wysokości osiąganego przychodu z tytułu podjęcia dodatkowego zatrudnienia.

Bez ograniczeń mogą dorabiać emeryci osiągnęli ustawowy wiek emerytalny. O osiąganych przychodach nie muszą wtedy informować ZUS-u. Odnosi się to m.in. także do :

 • otrzymujących rentę inwalidów wojennych oraz osób uprawnionych do rent rodzinnych po nich,
 • otrzymujących rentę inwalidów wojskowych w związku ze służbą wojskową i osób uprawnionych do renty  rodzinnej po żołnierzu, którego śmierć pozostaje w związku ze służbą wojskową,
 • osób, które zgłosiły wniosek o zawieszenie świadczenia przez cały rok kalendarzowy bez wskazywania przyczyny.

Porównaj:

Ile może dorobić emeryt lub rencista od 1 czerwca do 31 sierpnia 2017 roku

https://lexagit.pl/moze-dorobic-emeryt-lub-rencista-1-czerwca-31-sierpnia-2017-roku/

Podstawa prawna:

 • art. 104 ust. 10 pkt 1 Ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1383 )

Źródło:

 • Dziennik Urzędowy RP „Monitor Polski” z 2017 r.: 218, poz. 811, poz. 817

Objaśnienie

 [1] W Komunikacie z dnia 11 maja 2017 r. Prezes GUS ogłosił, że przeciętne wynagrodzenie w pierwszym kwartale 2017 r. wyniosło 4. 353,55 zł (M.Pol. z 2017 r., poz. 446)

[2] ZUS: „Zmniejszenie lub zawieszenie świadczeń pracujących emerytów i rencistów” http://www.zus.com.pl/default.asp?p=4&id=3678 (dostęp w dniu 6 października 2017 r.)

[3] Tamże

[4] ZUS: „Zmniejszenie wieloosobowej renty rodzinnej” – http://www.zus.com.pl/default.asp?p=4&id=3733 (dostęp w dniu 6 października 2017 r.)

Stan prawny na 6 października 2017 roku

W.K.