Strona główna Dla pracodawcy Monitoring w pracy

Monitoring w pracy

963
PODZIEL SIĘ

Jakie są granice kontroli pracowników przez pracodawcę. Czy może on kontrolować swoich pracowników za pomocą np. alkomatów, montować kamery bez zawiadomienia o tym pracowników? Gdzie leży granica tej kontroli?
Podstawowym obowiązkiem pracownika jest wykonywanie pracy sumiennie i starannie oraz stosowanie się do poleceń przełożonych (art. 100 § 1 k.p.). Pracodawca ma prawo kontrolować, w jaki sposób jego pracownicy wywiązują się ze swoich obowiązków. Musi jednak pamiętać, że metody kontroli nie mogą naruszać godności i dóbr osobistych pracowników (art. 111 k.p.). Większość rodzajów kontroli wprowadzanych przez pracodawcę (monitoring video, monitorowanie komputerów i poczty elektronicznej) nie wymaga zgody pracownika. Konieczne jest jednak wcześniejsze poinformowanie pracownika o możliwości dokonania tego typu kontroli. Kwestie związane z kontrolą pracowników powinny zostać jasno określone w umowie o pracę lub w regulaminie pracy.
Warto zwrócić uwagę, że nagrania z monitoringu video są danymi, które polegają szczególnej ochronie (art. 7 pkt 2 Ustawy o ochronie danych osobowych, Dz.U. 2002 r. nr 101 poz. 926 z późn. zm.), co wiąże się z koniecznością odpowiedniego ich przechowywania.
Jeśli pracodawca decyduje się na monitorowanie poczty elektronicznej pracowników, musi pamiętać, że nie powinien czytać ich prywatnej korespondencji. Przestrzeganie tej zasady może nastręczyć sporych problemów, gdy pracownicy wykorzystują pocztę służbową do swoich prywatnych celów.
Na badania alkomatem, potrzebna jest zgoda pracownika. Nawet jeśli test trzeźwości nie został przeprowadzony, obowiązkiem pracodawcy jest niedopuszczenie do pracy pracownika, wobec którego zachodzi uzasadnione podejrzenie, że stawił się on do pracy w stanie po użyciu alkoholu albo spożywał alkohol w czasie pracy. Okoliczności stanowiące podstawę takiej decyzji powinny być podane pracownikowi do wiadomości (art. 17 ust. 1 Ustawy z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, Dz.U. z 2007 r. nr 70, poz. 473 z późn. zm.).

Autor: Andrzej Kostiw, aplikant radcowski Kancelaria Prawnicza Rachelski & Wspólnicy