Strona główna Aktualności MF: Zerowa stawka VAT na materiały budowlane 2017 ...

MF: Zerowa stawka VAT na materiały budowlane 2017 – kiedy i na jakich warunkach?

1271
PODZIEL SIĘ

W związku z rozmiarem szkód wyrządzonych przez nawałnice, które nawiedziły w sierpniu br. woj. kujawsko – pomorskie, pomorskie i wielkopolskie została ustalona zerowa stawka podatku VAT dla nieodpłatnych dostaw materiałów budowlanych  poszkodowanym osobom fizycznym  i instytucjom. Chodzi tutaj o materiały budowlane przekazywane z tytułu darowizny w okresie od 12 sierpnia do 30 listopada 2017 roku.

Regulacja prawna

Z dniem 6 września 2017 roku weszło w życie Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 4 września 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych. Zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw z 2017 r. pod pozycją 1702.

W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych (Dz. U. z 2017 r. poz. 839) ustawodawca dodał nowy rozdział 4a: „Czasowe obniżenie stawki podatku do wysokości 0% oraz warunki stosowania stawki obniżonej”

Dla kogo zerowa stawka VAT na materiały budowlane

Zerowa stawka podatku VAT ma zastosowanie w sytuacji, gdy materiały budowlane zostały przekazane  poszkodowanym w wyniku sierpniowych nawałnic:

  • osobom fizycznym,
  • podmiotom prowadzących działalność edukacyjną, kulturalną, w zakresie ochrony zdrowia, opieki społecznej, opieki nad dziećmi, młodzieżą oraz osobami w podeszłym wieku, jak również w zakresie zbiorowego zakwaterowania, uczniów i studentów,
  • osobom posiadającym prawo dysponowania nieruchomością, w której w wyniku działania silnych wiatrów, intensywnych opadów atmosferycznych lub wyładowań atmosferycznych, które miały miejsce w sierpniu 2017 r., powstała szkoda.

Co więcej, zniszczona lub uszkodzona nieruchomość musi być położona na terenie gminy wymienionej w przepisach:

  • Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 sierpnia 2017 r. w sprawie gmin poszkodowanych w wyniku działania żywiołu w sierpniu 2017 r., w których stosuje się szczególne zasady odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych (Dz. U. 2017. 1547 i 1584),
  • Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie gmin poszkodowanych w wyniku działania żywiołu w sierpniu 2017 r., w których stosuje się szczególne zasady odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych (Dz. U. 2017. 1583). [1]

Jakie warunki należy spełnić?

Zerową stawkę VAT na materiały budowlane stosuje się pod warunkiem:

  • zawarcia pisemnej umowy darowizny pomiędzy podatnikiem dokonującym dostawy towarów, a osobą fizyczną lub podmiotem poszkodowanym w wyniku sierpniowej nawałnicy,
  • posiadania przez podatnika dokonującego dostawy towarów,
  1. w przypadku osób fizycznych poświadczonej, za zgodność z oryginałem, przez pracownika socjalnego przeprowadzającego wywiad, kopii części VII, kwestionariusza rodzinnego wywiadu środowiskowego z której wynika, że osoba ta poniosła szkodę w nieruchomości,
  2. w przypadku podmiotów prowadzących działalność gospodarczą zaświadczenia wydanego przez właściwego wójta, burmistrza albo prezydenta miasta, z którego wynika, że podmiot, prowadzący działalność gospodarczą  poniósł szkodę w nieruchomości, w której prowadzi działalność, – w wyniku działania silnych wiatrów, intensywnych opadów atmosferycznych lub wyładowań atmosferycznych, które miały miejsce w sierpniu 2017 r..

Powyższe dokumenty poświadczające są niezbędne  „(-) w celu zapobieżenia ewentualnym nadużyciom ( -). Wprowadzenie ww. mechanizmów zapewni pewne minimum kontroli nad ukierunkowaniem wprowadzanej preferencji oraz pozwoli darczyńcy skierować pomoc dla podmiotów rzeczywiście dotkniętych skutkami żywiołu” [2]

Pełny tekst rozporządzenia znajduje się pod linkiem: http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/1702

Zobacz  także: Trwa usuwanie skutków ostatnich nawałnic – jakie formy wsparcia? – https://lexagit.pl/trwa-usuwanie-skutkow-ostatnich-nawalnic-formy-wsparcia/

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 4 września 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych (Dz.U. 2017. 1702)

Źródło: Ministerstwo Finansów – www.mf.gov.pl

 [1] Komunikat  MF – http://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/wiadomosci/aktualnosci (dostęp w dniu 26 września 2017 r.)

[2] Projekt rozporządzenia Ministerstwa Rozwoju i Finansów z dnia 25 sierpnia 2017 r.  http://legislacja.gov.pl/docs//527/12302206/12454966/12454967/dokument305494.pdf (dostęp w dniu 26 września 2017 r.)

Stan prawny na 26 września 2017 roku

W.K.