Strona główna Aktualności Licytacja ruchomości dłużnika – jak się ją przeprowadza?

Licytacja ruchomości dłużnika – jak się ją przeprowadza?

1495
PODZIEL SIĘ

Po wakacyjnej przerwie wracamy do tematu postępowanie egzekucyjnego. Może się darzyć, że takie postępowanie będzie przeciwko nam prowadzone, zatem warto wiedzieć na czym ono polega i jakie mamy prawa i obowiązki w ramach tego postępowania. Dla przypomnienia poprzednie artykuły z cyklu poświęcone były następującej tematyce:

Jak przebiega egzekucja z ruchomości?

Zajęcie ruchomości. Jakie skutki pociąga za sobą zajęcie ruchomości

Sprzedaż zajętych ruchomości – kolejny etap egzekucji z ruchomości

Ostatni z artykułów poświęcony był sprzedaży zajętych ruchomości z tzw. wolnej ręki.

Dzisiaj słów kilka o procedurze licytacji ruchomości.

Licytacja ruchomości – o co tutaj chodzi?

Kolejnym sposobem spieniężenia zajętych ruchomości jest ich sprzedaż w drodze licytacji publicznej. Zajęte ruchomości, niesprzedane według przepisów o sprzedaży z wolnej ręki lub za pośrednictwem przedsiębiorstwa handlowego, komornik sprzedaje w drodze licytacji publicznej (art. 867 § 1 k.p.c.).

Zajęte ruchomości niewymienione w art. 865 k.p.c. lub niesprzedane w trybie przewidzianym w tym przepisie komornik, na wniosek wierzyciela, przekazuje do sprzedaży komisowej przed sprzedażą w drodze licytacji publicznej. Dla sprzedaży komisowej zajętej ruchomości cenę sprzedażną ustala się w wysokości wartości szacunkowej. Jeżeli ruchomość nie zostanie po tej cenie sprzedana w ciągu miesiąca, komisant może obniżyć cenę sprzedażną o 25%. Z uzyskanej ceny sprzedażnej potrąca się prowizję komisową.

Obwieszczenie o licytacji

Obwieszczenie o licytacji powinno być ogłoszone publicznie w budynku sądu rejonowego właściwego dla miejsca licytacji oraz na stronie internetowej Krajowej Rady Komorniczej. Jeżeli wartość ruchomości, objętych jednym obwieszczeniem o licytacji została oszacowana na kwotę wyższą niż pięć tysięcy złotych, komornik może zamieścić obwieszczenie o licytacji także w dzienniku poczytnym w danej miejscowości.  Obwieszczenie o licytacji doręcza się stronom a także dozorcy zajętych ruchomości.

W obwieszczeniu o licytacji komornik określa czas, miejsce, przedmiot oraz warunki licytacji, sumę oszacowania i cenę wywołania oraz miejsce i czas, w których można oglądać ruchomości.

Ponadto w obwieszczeniu o licytacji zamieszcza się wzmiankę, że prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie ruchomości od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

W przypadku wystawienia na licytację znacznej liczby ruchomości, wystarczy aby w obwieszczeniu o licytacji zostało ogólnie określone: ich rodzaj, liczba i łączną sumę oszacowania, a ponadto wskazać rodzaj, sumę oszacowania i cenę wywołania przedmiotów o większej wartości.

Zasadniczo powinno zostać ogłoszone jedno obwieszczenie o licytacjach ruchomości, choćby należały one do różnych dłużników i różne były terminy licytacji.

Obwieszczenie o licytacji komornik doręcza dłużnikowi najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji. W przypadkach gdy sprzedaż zajętych ruchomości może nastąpić bezpośrednio po zajęciu, jeżeli ruchomości ulegają łatwo zepsuciu albo sprawowanie nad nimi dozoru lub ich przechowywanie powodowałoby nadmierne koszty lub zajęto inwentarz żywy, a dłużnik odmówił zgody na przyjęcie go pod dozór, zawiadomienie to doręcza się dłużnikowi przed rozpoczęciem licytacji (art. 867 § 3 k.p.c.).

Przystąpienie do przetargu

Przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych.

Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się a pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie.

Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają.

Rękojmi nie składa wierzyciel przystępujący do przetargu, któremu przysługuje wierzytelność o wartości nie niższej od wysokości rękojmi i jeżeli do tej wysokości jego wierzytelność oraz prawa korzystające z pierwszeństwa przed tą wierzytelnością znajdują pokrycie w cenie wywołania. Jeżeli wartość wierzytelności jest niższa od wysokości rękojmi albo znajduje tylko częściowe pokrycie w cenie wywołania, wysokość rękojmi obniża się – w pierwszym przypadku do różnicy między pełną rękojmią a wartością wierzytelności, w drugim przypadku – do części wartości wierzytelności niepokrytej w cenie wywołania.

W kolejnym artykule z cyklu będzie mowa o tym jak faktycznie przeprowadza się licytację ruchomości.

Podstawa prawna:

art. 867 i nast. Kodeksu postępowania cywilnego

Stan prawny na dzień 4 września 2017 r.

Joanna Mucha – współpracownik Portalu