Strona główna Ogólna Leasing konsumencki alternatywą dla kredytu

Leasing konsumencki alternatywą dla kredytu

964
PODZIEL SIĘ

Leasing konsumencki jest produktem finansowym skierowanym do osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej. Analogicznie, jak w przypadku leasingu dla przedsiębiorców, polega na nabyciu przez firmę leasingującą danej rzeczy (przedmiotu leasingu) i oddaniu jej do użytku osobie fizycznej (leasingobiorcy) na określony okres czasu.
Leasingobiorca zobowiązuje się płacić w określonych ratach leasingodawcy wynagrodzenie za używanie przedmiotu leasingu. Wynagrodzenie to powinno być równe co najmniej cenie lub wynagrodzeniu z tytułu nabycia rzeczy przez finansującego. Leasing konsumencki może dotyczyć zarówno rzeczy ruchomych, jak i nieruchomości.

Leasing konsumencki
Leasing konsumencki stanowi dobre rozwiązanie dla osób, które obawiają się, że posiadana przez nich zdolność kredytowa nie pozwoli na uzyskanie kredytu w wystarczającej wysokości. Firmy leasingowe stosują mniej rygorystyczne zasady oceny zdolności kredytowej potencjalnego leasingobiorcy, ponieważ przedmiot umowy pozostaje ich własnością przez cały okres trwania umowy. Branża leasingowa nie jest też objęta wytycznymi Komisji Nadzoru Finansowego, które dotyczą procedur badania zdolności kredytowej konsumentów oraz zasad składania zabezpieczeń kredytowych. Należy jednak pamiętać, iż w przypadku leasingu, podobnie, jak w przypadku kredytu, zawierając umowę, trzeba brać pod uwagę faktyczne możliwości spłaty przyszłych zobowiązań.

Podobnie jak w przypadku kredytu bankowego (wkład własny), firmy leasingowe wymagają od konsumentów własnego zaangażowania finansowego w postaci czynszu inicjalnego, opłaty wstępnej bądź pierwszej raty.
W momencie wygaśnięcia umowy leasingu, w zależności od postanowień stron, przedmiot leasingu może przejść za zapłatą określonej ceny na korzystającego, może pozostać przy finansującym lub też korzystający ma prawo do podjęcia decyzji o zakupie po okresie leasingu (opcja wykupu). Natomiast kredyt bankowy, co do zasady, wiąże się z uzyskaniem własności rzeczy w momencie jej nabycia za środki otrzymane od kredytodawcy. Powszechną praktyką stosowaną przez banki jest instytucja przewłaszczenia na zabezpieczenie, która polega na tym, że konsument jako dłużnik banku przenosi de facto na bank własność nabytego przedmiotu, a bank przenosi ją z powrotem na konsumenta dopiero po spłacie kredytu.

Wypowiedzenie umowy leasingu konsumenckiego
W przypadku znacznych opóźnień w płatnościach rad leasingowych, leasingodawca może wypowiedzieć umowę i odebrać przedmiot umowy, co nie pozbawia go prawa do żądania pozostałych do spłaty rat leasingowych, pomniejszonych jednak o korzyści uzyskane w związku ze sprzedażą odzyskanego przedmiotu lub oddaniem go w leasing innemu leasingobiorcy.

Co do zasady, w przypadku kredytu bankowego, windykacji podlega dług, a nie rzecz zakupiona z kredytu, chyba, że mamy do czynienia ze wspomnianą wcześniej instytucją przewłaszczenia na zabezpieczenie.
Porównując leasing konsumencki z kredytem od strony formalności i procedur, zdecydowanie mniej czasochłonny jest leasing. Firmy leasingowe wymagają zdecydowanie mniej dokumentów potwierdzających sytuację finansową klienta.
Na korzyść kredytu przemawia natomiast większa precyzja informacji o całościowych kosztach. Większość kredytów bankowych dla osób fizycznych podlega reżimowi ustawy o kredycie konsumenckim, która to ustawa zobowiązuje kredytodawcę do przedstawienia całkowitego kosztu kredytu i rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania. W przypadku umów leasingu, analiza rzeczywistych kosztów finansowania może być trudniejsza.

Podsumowując, kredyt konsumencki jest atrakcyjną alternatywą dla kredytu bankowego szczególnie dla osób o niższej zdolności kredytowej. Zaletą leasingu jest przede wszystkim możliwość używania rzeczy bez konieczności jej zakupu, niemniej jednak należy pamiętać, że raty leasingu – podobnie jak kredyt – powinny być regularnie spłacane, w przeciwnym razie leasingodawca ma prawo do natychmiastowego rozwiązania umowy.

Autor: Wojciech Ostrowski, radca prawny