Strona główna Inne Kupujesz w internecie – uważaj na podatek od czynności cywilnoprawnych

Kupujesz w internecie – uważaj na podatek od czynności cywilnoprawnych

1245
PODZIEL SIĘ

Planując zakup w internecie na popularnych serwisach aukcyjnych trzeba pamiętać, że niekiedy taka transakcja będzie się wiązała z koniecznością zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych – i to przez kupującego.

Zakup w internecie – stawki podatku

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r., nr 101, poz. 649 z późn. zm. – dalej u.p.c.c.) opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawny podlegają m.in. umowy sprzedaży rzeczy i praw majątkowych.

Stawki podatku od czynności cywilnoprawnych wynoszą 2% wartości ruchomości tj. książek, sprzętów wszelkiego typu, mebli, filiżanek itp., oraz 1% od wartości praw majątkowych.

Zaznaczyć trzeba, że ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych nie różnicuje operacji sprzedaży dokonywanych przez internet, od tych które dokonywane są w sposób typowych. Oba te rodzaje umów sprzedaży są zatem opodatkowane na analogicznych zasadach.

Zakup w internecie – kiedy podatek od czynności cywilnoprawnych

Obowiązek zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych przez Kupującego (podatek od czynności cywilnoprawnych od umowy sprzedaży płaci właśnie kupujący) nie powstaje wówczas, kiedy dana czynność podlega po stronie sprzedającego opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Jeśli zatem przy nabyciu towaru nabywca otrzymuje od sprzedającego paragon lub fakturę VAT (z wykazanym podatkiem lub generalnie zwolnieniem od opodatkowania), nie musi się on w ogóle zastanawiać nad kwestią podatku od czynności cywilnoprawnych. Podatku od czynności cywilnoprawnych w takiej sytuacji nie będzie. Wyjątki od tej zasady opisano poniżej i raczej nie będą one miały zastosowanie do sprzedaży internetowej.

Przepis art. 2 pkt. 4) u.p.c.c. stanowi, że nie podlegają podatkowi od czynności cywilnoprawnych: „4) czynności cywilnoprawne, inne niż umowa spółki i jej zmiany: a) w zakresie, w jakim są opodatkowane podatkiem od towarów i usług, b) jeżeli przynajmniej jedna ze stron jest zwolniona od podatku od towarów i usług z tytułu dokonania tej czynności, z wyjątkiem: – umów sprzedaży i zamiany, których przedmiotem jest nieruchomość lub jej część, albo prawo użytkowania wieczystego, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub prawo do miejsca postojowego w garażu wielostanowiskowym lub udział w tych prawach, – umów sprzedaży udziałów i akcji w spółkach handlowych”(…).

Jeśli zajdzie jednak konieczność zapłaty przez kupującego podatku od czynności cywilnoprawnych wówczas to decydująca pozostaje wartość/cena sprzedaży danej rzeczy. Zgodnie bowiem z art. 9 pkt 6 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych zwalnia się od podatku sprzedaż rzeczy ruchomych, jeżeli podstawa opodatkowania nie przekracza 1.000 zł. (tysiąca złotych).

Podstawą opodatkowania przy umowie sprzedaży rzeczy jest ich wartość rynkowa. Wartość rynkową przedmiotu czynności cywilnoprawnych określa się na podstawie przeciętnych cen stosowanych w obrocie rzeczami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem ich miejsca położenia, stanu i stopnia zużycia, oraz w obrocie prawami majątkowymi tego samego rodzaju, z dnia dokonania tej czynności, bez odliczania długów i ciężarów.

Zakup w internecie – termin złożenia deklaracji podatkowej

Podatek obliczony jako procent od wartości nabytej rzeczy Kupujący powinien sam zadeklarować (deklaracja PCC-3) i wpłacić na rachunek właściwego organu podatkowego. Termin na wypełnienie tych obowiązków to 14 dni, licząc od dnia zawarcia umowy sprzedaży. Jeśli podatek taki nie zostanie zapłacony, kupujący musi się liczyć z koniecznością zapłaty obok kwoty podatku, także odsetek od zaległości podatkowych. Dodatkowo podatnikowi może grozić także odpowiedzialność karno-skarbowa.

GM.