Strona główna Słownik Koszt uzyskania przychodu

Koszt uzyskania przychodu

1056
PODZIEL SIĘ
Koszt uzyskania przychodu

Kosztem uzyskania przychodu jest wydatek poniesiony przez podatnika, celem uzyskania przychodu, który jest racjonalnie uzasadniony. Innymi słowy między przychodem, a wydatkiem musi istnieć związek przyczynowo-skutkowy w tym znaczeniu, że poniesienie wydatku ma wpływ na powstanie lub zwiększenie przychodu podatnika w danym roku podatkowym. Ustawodawca wyróżnia trzy możliwe związki wydatku z przychodem, które umożliwiają uznania danego wydatku za koszt uzyskania przychodu:

  • wydatek powzięty jest celem osiągnięcia przychodu t.j. wiąże się bezpośrednio
    z przychodem np. wydatki na dojazd pracownika do pracy
  • wydatek zmierza do zachowania  źródła przychodu, np. wydatek na remont mieszkania oddanego w najem,
  • wydatek nakierowany jest na zabezpieczenia źródła przychodu np. wydatki przedsiębiorcy produkującego odzież na badanie aktualnych potrzeb konsumentów.

Z uwagi na to, nie każdy wydatek podatnika jest kosztem uzyskania przychodu, a tylko taki, który wyraża dążenie do uzyskania przychodu. Wydatek będący kosztem uzyskania przychodu musi być wydatkiem rzeczywistym tj. faktycznie poniesionym, a nie wynikającym tylko  z operacji rachunkowych oraz powinien być odpowiednio udokumentowany np. paragonami fiskalnymi, fakturami VAT. Ponadto, jeżeli podatnik prowadzi działalność gospodarczą (np. kiedy podatnikiem jest spółka z o.o. prowadząca działalność gospodarczą w zakresie produkcji odzieży) wydatek musi być związany
z prowadzoną działalnością. Wydatek nie może również mieścić się w katalogu ustawowym wydatków nieuznawanych za koszt uzyskania przychodu.

Przykład

Podatnik- spóła z o.o.  prowadzący działalność gospodarczą w zakresie produkcji profesjonalnej odzieży sportowej w miesiącu maju 2012 r. poniósł wydatki na:

  • tkaniny, z których wykonana będzie odzież w kolekcji letniej,
  • działania marketingowe w postaci wydawania swoim klientom drobnych upominków
    z logo firmy np. koszulek, smyczy, czapek przy sprzedaży poszczególnych egzemplarzy odzieży,
  • z tytułu kar umownych za wadliwe wykonanie partii odzieży zamówionych przez kontrahenta podatnika.

Zgodnie z przepisami ustawy podatnik będzie mógł uwzględnić w kosztach uzyskania przychodu: wydatki na tkaniny, jako wydatek poniesiony bezpośrednio celem uzyskania przychodu, wydatki na działania marketingowe, jako wydatek pośredni, zmierzający do zabezpieczenia źródła przychodów w postaci utrzymania dobrych relacji ze swoimi klientami. Nie będzie mógł natomiast uwzględnić w kosztach uzyskania przychodu wydatków poniesionych na zapłatę kar umownych, ponieważ zgodnie z ustawą wydatki te nie są uznawane za koszt uzyskania przychodu.

Czy koszty uzyskania przychodu ma zawsze postać wskazaną powyżej?

W odniesieniu do niektórych przychodów ustawodawca ustalił koszty uzyskania przychodu w formie zryczałtowanej, z uwagi na możliwe trudności z  ich obliczeniem lub też ze względu na możliwie niskie kwoty ich poniesienia. Koszty takie obliczane są, jako procentowy udział wydatków w przychodzie. Przykładowo, tak ustalone są koszty
w wypadku osobistego wykonywania usług na podstawie umowy zlecenia bądź o dzieło. Stanowią one20% uzyskanego przychodu.. W tej sytuacji podatnik nie bada więc zależności pomiędzy wydatkiem, a uzyskanym przychodem, a tylko pomniejsza uzyskany przychód o koszty jego uzyskania w stosunku procentowym wskazanym
w ustawie.

Przykład:

Podatnik jest zatrudniony u prawodawcy na podstawie umowy zlecenie, w której zobowiązał się do świadczenia usług księgowych. Zakład, z tego tytułu wypłaca mu wynagrodzenie w wysokości 1 500 zł miesięcznie. Ustalając dochód, podatnik może pomniejszyć przychód o koszt uzyskania przychodu w wysokości 20% przychodu, tj. potrącić kwotę w  wysokości 300 zł.

Autorem zagadnienia jest Kancelaria Gach Hulist Mizińska Wawer.