Strona główna Aktualności Korzystna zmiana w PIT! Zasiłek pielęgnacyjny nie jest wliczany do dochodu osoby...

Korzystna zmiana w PIT! Zasiłek pielęgnacyjny nie jest wliczany do dochodu osoby niepełnosprawnej

3865
PODZIEL SIĘ
zasiłek pielęgnacyjny Lexagit.pl porady prawne online

W artykule została omówiona zmiana w podatku dochodowym od osób fizycznych, która umożliwia większej liczbie podatników mających  na utrzymaniu osoby niepełnosprawne skorzystanie z ulgi rehabilitacyjnej także za ubiegły rok podatkowy.  

Ulgę rehabilitacyjną omówiliśmy ogólnie w dwóch artykułach: 

Ulgi w PIT: Ulga rehabilitacyjna (1) – https://lexagit.pl/ulgi-pit-ulga-rehabilitacyjna-1/

Ulgi w PIT: Ulga rehabilitacyjna, w tym ulga na leki (2) – https://lexagit.pl/ulgi-pit-ulga-rehabilitacyjna-tym-ulga-leki-2/

Ulga rehabilitacyjna  2017 – stan prawny przed wejściem w życie ustawy nowelizującej

Zgodnie ze stanem prawnym obowiązującym przed 6 czerwca 2018 r. w rozliczeniach ulgi rehabilitacyjnej przez opiekunów osób z niepełnosprawnością za rok 2017 podwyższony był limit dochodu osoby  niepełnosprawnej do kwoty 10 080 zł. Do tego dochodu wliczany był  także zasiłek pielęgnacyjny w kwocie 153 zł. miesięcznie jako dochód nieopodatkowany. [1]

Zgodnie z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 20 sierpnia 2015 r. , II FSK 979/14 ustawodawca określając limit dochodu osoby niepełnosprawnej „nie dokonał zastrzeżenia, z którego wynikałoby, że do dochodów, o których mowa w tym przepisie nie wlicza się dochodów wolnych od podatku dochodowego. Wobec tego do ustalenia wysokości dochodu, o którym mowa w art. 26 ust. 7e u.p.d.o.f. przyjmuje się wszystkie dochody osiągane przez osobę niepełnosprawną”.  Ostateczna kwota –  11 718,70 zł dochodu rocznie  nie uprawniała wielu podatników do dokonania stosownych odliczeń w ramach ulgi rehabilitacyjnej”.  

Ulga rehabilitacyjna  2017 –  stan prawny po wejściu  w życie ustawy nowelizującej

Obowiązująca od 6 czerwca 2018 r. Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 1076) wprowadziła  m.in. istotną zmianę w ustawie o PIT. [2]  Został znowelizowany art. 26 ust. 7e tej ustawy.

Z nowej dyspozycji jego przepisu wynika, że z ulgi rehabilitacyjnej mogą skorzystać podatnicy, na których utrzymaniu pozostają następujące osoby niepełnosprawne: współmałżonek, dzieci własne i przysposobione, dzieci obce przyjęte na wychowanie, pasierbowie, rodzice, rodzice współmałżonka, rodzeństwo, ojczym, macocha, zięciowie i synowe, jeżeli w roku podatkowym dochody tych osób niepełnosprawnych nie przekraczają dwunastokrotności kwoty renty socjalnej określonej w ustawie o rencie socjalnej [3] w wysokości obowiązującej w grudniu roku podatkowego.  Do niniejszych dochodów,  nie zalicza się alimentów na rzecz dzieci oraz zasiłku pielęgnacyjnego.

Korekta zeznania podatkowego PIT 2017

Znowelizowany art. 26 ust. 7e ustawy o PIT ma  zastosowanie od dnia 1 stycznia 2017 r. (art. 21 ustawy nowelizującej). Powyższe oznacza, że  podatnicy mający na utrzymaniu osoby niepełnosprawne nie  stracą prawa do ulgi rehabilitacyjnej w PIT 2017. Podatnicy, utrzymujący osoby niepełnosprawne, którzy nie mogli dokonać odliczeń w ramach ulgi rehabilitacyjnej w rocznym zeznaniu podatkowym za rok  2017 z powodu przekroczenia  limitu dochodów niepełnosprawnego mogą złożyć korektę zeznania PIT 2017.

W drodze korekty będą mogli odliczyć wydatki poniesione na cele rehabilitacyjne oraz wydatki związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych (art. 26 ust. 1 pkt 6 ustawy o PIT).  Zgodnie z art. 70 par. 1 Ordynacji podatkowej  [4] zobowiązanie podatkowe przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku. Zeznanie podatkowe za 2017 rok można zatem korygować do końca 2023 roku.

Na temat składania korekty PIT pisaliśmy w dwóch artykułach :

Korekta zeznania PIT 2017 – do kiedy? – https://lexagit.pl/korekta-zeznania-pit-2017/

Termin i sposób złożenia korekty PIT – https://lexagit.pl/termin-sposob-zlozenia-korekty-pit/

Podstawa prawna:

– art. 3, art. 21 Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 1076)

Objaśnienie:

[1] Kwotę zasiłku pielęgnacyjnego obowiązującą w  2017 r. podaje par. 3 pkt 6 Rozporządzenia Rady Ministrów  z dnia 7 sierpnia 2015 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna (Dz.U. z 2015 r. poz. 1238)

[2] Ustawa o PIT: Ustawa  z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 200, z pózn. zm.)

[3] Ustawa o rencie socjalnej: Ustawa z dnia 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 982 i 1650, z 2014 r. poz. 1175 i 1682, z 2017 r. poz. 1543 oraz z 2018 r. poz. 933)

[4] Ordynacja podatkowa: Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz.U. 2018. 800)  

Stan prawny na 20 lipca 2018 roku

Wanda Książek – współpracownik Portalu

Zapraszamy do kontaktu z Kancelarią, jeśli artykuł ten Państwa zainteresował lub potrzebują Państwo więcej informacji.