Strona główna Słownik Korekta deklaracji podatkowej

Korekta deklaracji podatkowej

1405
PODZIEL SIĘ
Korekta deklaracji podatkowej

Korekta deklaracji podatkowej polega na zmianie danych w uprzednio złożonej deklaracji podatkowej określającej wysokość podatku do zapłaty przez podatnika względem państwa. Ustawy podatkowe przewidują dwa rodzaje korekty deklaracji podatkowej: z urzędu tj. dokonywanej przez właściwy organ podatkowy lub składaną przez podatnika

Korekta deklaracji z urzędu

Korekta deklaracji podatkowej z urzędu wiąże się z czynnościami weryfikacyjnymi organów podatkowych i zazwyczaj ma ona miejsce w wypadku popełnienia przez podatnika w złożonej deklaracji błędów rachunkowych, oczywistych pomyłek pisarskich lub wiąże się z niewypełnieniem formularza deklaracji zgodnie ze ustalonymi wzorcami. W sytuacji gdy zakres błędów jest niewielki, a omyłka podatnika w obliczeniu podatku do zapłaty nie wiąże się z różnicą większą niż 1 000 zł organ podatkowy dokonuje korekty deklaracji samodzielnie, następnie doręczając uwierzytelnioną kopię korekty do podatnika. W innych wypadkach zwraca się do podatnika o skorygowanie złożonej deklaracji i udzielenia ewentualnych wyjaśnień.

Korekta dokonywana przez podatnika

Prawo do skorygowania deklaracji podatkowej przysługuje również podatnikom. Uprawnienie to obejmuje nie tylko błędy w/w, ale i zasadniczo każdego rodzaju omyłki czy niepoprawne ustalenia. Korekta deklaracji następuje w tym wypadku poprzez złożenie przez podatnika do właściwego urzędu skarbowego korygującej deklaracji (jest to na nowo wypełniony formularz podatkowy np. CIT-8) oraz pisma wyjaśniającego przyczyny dokonania korekty tj. wskazującego, jakiego rodzaju błąd został popełniony, co było przyczyną jego powstania, jakie kroki podjęto celem jego usunięcia.

Ustawy podatkowe nie określają ile razy można dokonać korekty tej samej deklaracji – przyjmuje się, że taka korekta może być dokonana wielokrotnie. Zasadniczo uprawnienie to może być zrealizowane w każdym czasie poza nielicznymi wyjątkami tj. prawo do dokonania korekty zostaje zawieszone na czas:

  • trwania postępowania podatkowego w zakresie objętym tym postepowaniem
  • trwania kontroli podatkowej w zakresie objętym tą kontrolą

Natomiast uprawnienie to przysługuje nadal po zakończeniu obu postępowań, z tym ze w zakresie postepowania podatkowego tylko do deklaracji, określających obowiązek do zapłaty podatku nie objętych wydaną w tym postepowaniu decyzją podatkową.

Przykład:

Spółka z o.o. świadcząca usługi budowlane złożyła w miesiącu marcu 2012 r. roczne zeznanie podatkowe za rok 2011, w którym wykazała osiągnięty dochód w wysokości 10 000 zł. Parę dni później księgowa firmy zauważyła, że doszło do oczywistej omyłki rachunkowej, a wykazany dochód powinien wynieść 11 000 zł. Mając na względzie w/w błąd skorygowała złożoną deklarację poprzez ponowne wypełnienie formularza CIT – 8, wyjaśniając jednocześnie w piśmie skierowanym do organu podatkowego, że omyłka wskazana spowodowana była jedynie błędem rachunkowym w zakresie rozliczenia przychodów spółki
i kosztów uzyskania przychodu w związku z prowadzoną przez spółkę działalnością gospodarczą.

Jakie skutki wywiera złożenie korekty deklaracji?

Złożenie korekty deklaracji podatkowej w sposób w/w i zapłata zaległości podatkowej w ciągu 7 dni od złożenia korekty deklaracji prowadzi do obniżenia do 75% wysokości stawki odsetek za zwłokę w zapłacie podatku. Ponadto podatnik, który skutecznie złożył taką deklarację i uiścił podatek w wysokości w niej wskazanej tj. zaległy nie podlega odpowiedzialności karnej skarbowej za przestępstwo bądź wykroczenie karno-skarbowe.

Autorem zagadnienia jest Kancelaria Gach Hulist Mizińska Wawer.

PODZIEL SIĘ
Poprzedni artykułDue Diligence
Następny artykułRezydencja podatkowa