Strona główna Ogólna Konsekwencje wyłączenia budynku (lokalu) spod regulacji dotyczącej świadectw charakterystyki energetycznej

Konsekwencje wyłączenia budynku (lokalu) spod regulacji dotyczącej świadectw charakterystyki energetycznej

834
PODZIEL SIĘ

Pomimo upływu ośmiu miesięcy od wejścia w życie ustawy z dnia 19 września 2007 r. nowelizującej ustawę – Prawo budowlane (Dz. U. Nr 191, poz. 1373), na mocy której wprowadzono obowiązek sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej dla budynków (lokali) oddawanych do użytkowania czy też będących przedmiotem zbycia lub wynajmu, nadal wywołuje ona szereg wątpliwości, co w szczególności dotyczy wskazanych w ustawie kategorii obiektów, do których przepisy przewidujące rozważany obowiązek nie znajdują zastosowania, w tym m.in. budynków podlegających przepisom o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Zgodnie z art. 63a prawa budowlanego nabywcy i najemcy budynku lub lokalu powinno być udostępnione świadectwo energetyczne, jeżeli ustawa wymaga dla tego budynku lub lokalu ustalenia jego charakterystyki energetycznej. Rodzi się jednak, przykładowo, pytanie: czy zbywca budynku jest obowiązany do przedłożenia przy zawarciu umowy sprzedaży stosownego dokumentu (np. zaświadczenia o wpisie kamienicy do rejestru zabytków) potwierdzającego, iż do tego budynku nie stosuje się przepisów ustawy przewidujących obowiązek sporządzenia świadectwa energetycznego. Zagadnienie to nie zostało jak dotychczas zauważone w doktrynie i w orzecznictwie. Wydaje się jednak, iż skoro pewne kategorie obiektów zostały wyłączone spod regulacji ustawowej dotyczącej świadectw energetycznych, a prawodawca nie wprowadził obowiązku wykazywania tej okoliczności odpowiednimi dokumentami, to trudno byłoby taką powinność domniemywać, tym bardziej, że mamy tu do czynienia z przepisami prawa administracyjnego, podlegającymi wykładni ścisłej.

Autor: Michał Bartkowiak, aplikant radcowski