Strona główna Ogólna Koniec z podwójnym ubezpieczeniem kierowców

Koniec z podwójnym ubezpieczeniem kierowców

711
PODZIEL SIĘ

Od przyszłego roku (11.02.12) zaczną obowiązywać zmiany w Ustawie o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, które ograniczą tzw. podwójne ubezpieczenie OC (konieczność płacenia dwóch składek). Kwestie związane z automatycznym przedłużaniem umów ubezpieczenia OC od wielu lat wzbudzają kontrowersje i są przedmiotem licznych skarg adresowanych do Rzecznika Ubezpieczonych.
Nowe przepisy umożliwią posiadaczom pojazdów mechanicznych wypowiedzenie jednej z umów obowiązkowego ubezpieczenia OC w sytuacji zaistnienia podwójnego ubezpieczenia.

Podwójne ubezpieczenie OC pojazdu = podwójne koszty
Na chwilę obecną, art. 28 ust. 1 w/w Ustawy stanowi, że jeżeli posiadacz pojazdu mechanicznego nie wypowie na piśmie umowy ubezpieczenia OC co najmniej jeden dzień przed upływem 12-miesiecznego okresu jej obowiązywania, umowa ta, co do zasady, zostanie zawarta na kolejne 12 miesięcy. Jeżeli właściciel pojazdu chce zmienić ubezpieczyciela, musi powiadomić o tym swój dotychczasowy zakład ubezpieczeń w dniu poprzedzającym upływ okresu ubezpieczenia, ponieważ niedopełnienie tego obowiązku i jednoczesne zawarcie umowy z nowym zakładem ubezpieczeń doprowadzi do sytuacji podwójnego ubezpieczenia, czego konsekwencją jest obowiązek opłacania podwójnej składki.

Nowa możliwość wypowiedzenia jednej z umów OC
Nowa Ustawa wprowadza regulacje, na podstawie których posiadacze pojazdów mechanicznych zyskają prawo wypowiedzenie umowy ubezpieczenia OC, która na skutek działania automatyzmu wynikającego z art. 28 Ustawy została przedłużona. Wprowadzony do Ustawy art. 28a stanowi, iż w przypadku zaistnienia sytuacji podwójnego ubezpieczenia, posiadacz pojazdu mechanicznego ma prawo wypowiedzieć jedną z umów na piśmie, pod warunkiem, że została ona zawarta w trybie art. 28 ust. 1. W przypadku takiego wypowiedzenia umowy ubezpieczenia OC, zakład ubezpieczeń będzie mógł jednak żądać od wypowiadającego umowę zapłaty składki ubezpieczeniowej za okres, przez który ponosił odpowiedzialność. Jeżeli natomiast posiadacz pojazdu mechanicznego zawrze kilka umów ubezpieczenia tego samego pojazdu, na ten sam okres ubezpieczenia, z jednym zakładem ubezpieczeń, wówczas temu zakładowi ubezpieczeń przysługiwać będzie składka ubezpieczeniowa tylko z tytułu jednego ubezpieczenia.

Unikanie podwójnego ubezpieczenia OC pojazdu
Zmiany w art. 31 pozwolą natomiast na uniknąć podwójnego ubezpieczenia OC w przypadku, nabycia pojazdu wraz z ubezpieczeniem, którego umowa została zawarta przez zbywcę. Nowa ustawa wprowadza zmianę dotychczas obowiązującej zasady automatycznego odnawiania się umowy OC w przypadku sprzedaży pojazdu (oraz każdej innej formy przeniesienia praw własności) zastępując ją nową, w myśl której umowa ubezpieczenia OC ulegnie rozwiązaniu z upływem okresu, na który została zawarta lub też może zostać wypowiedziana w terminie wcześniejszym przez nowego właściciela pojazdu. W przypadku wypowiedzenia umowy, ulegnie ona rozwiązaniu z dniem jej wypowiedzenia.

Nowy obowiązek informacyjny ubezpieczycieli
Dodatkowo Ustawa wprowadza obowiązki informacyjne skierowane do zakładów ubezpieczeń dotyczące informowania ubezpieczającego o ubezpieczeniu na kolejny okres ubezpieczenia (art. 28 ust.1a-1f). Wśród informacji, które zakłady ubezpieczeń będą musiały przekazywać właścicielom pokazów, znajda się m.in. te dotyczące skutków braku złożenia w odpowiednim terminie wypowiedzenia dotychczasowej umowy. Informacje te będą przekazywane nie później niż w terminie 14 dni przed upływem okresu 12 miesięcy, na który umowa została zawarta, w formie elektronicznej lub pisemnej, w sposób umożliwiający niezwłoczne poinformowanie ubezpieczającego.

Autor: Dorota Żurowska, radca prawny w kancelarii „Rachelski i Wspólnicy”