Strona główna Aktualności Czy komornik może zająć rekompensatę za utracony deputat węglowy?

Czy komornik może zająć rekompensatę za utracony deputat węglowy?

3689
PODZIEL SIĘ
rekompensata za węgiel LEXAGIT.PL porady prawne online

W dniu 24 października 2017 r. weszła w życie  Ustawa  z dnia 12 października 2017 r. o świadczeniu rekompensacyjnym z tytułu utraty prawa do bezpłatnego węgla (Dz.U. 2017. 1971). Określa ona zasady i sposób realizacji świadczenia rekompensacyjnego z tytułu utraty prawa do bezpłatnego węgla.

Z uzasadnienia projektu ustawy wynika, że „z regulacji wprowadzanych ustawą będzie mogło skorzystać ok. 235 tys. osób. Źródłem finansowania przedmiotowych wypłat będzie budżet państwa”.  [1]

Rekompensata za węgiel przysługuje osobie uprawnionej w wysokości 10.000 zł netto.

Pisaliśmy o tym:

1. Ustawa o rekompensacie za deputat węglowy już opublikowana https://lexagit.pl/ustawa-o-rekompensacie-deputat-weglowy-czeka-publikacje-dzienniku-ustaw/

2. Dłuższy termin na złożenie wniosku o rekompensatę za deputat węglowy

https://lexagit.pl/dluzszy-termin-zlozenie-wniosku-o-rekompensate-deputat-weglowy/

Sposoby wypłacenia rekompensaty za węgiel

We wniosku o wypłatę rekompensaty za węgiel wnioskodawca podaje sposób jej wypłaty.

Ustawodawca proponuje dwie możliwości wypłaty rekompensaty:

1) za pośrednictwem poczty tj. przekazem pocztowym na adres zamieszkania osoby uprawnionej albo

2) przelewem bankowym na podany przez wnioskodawcę numer rachunku bankowego albo rachunku prowadzonego w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej.

Egzekucja z rekompensaty za węgiel

Z dyspozycji art. 8 ustawy rekompensacyjnej wynika, że „Z kwoty rekompensaty nie dokonuje się potrąceń i egzekucji”. W przypadku, gdy wnioskodawca jest dłużnikiem, wówczas wierzyciel może podać komornikowi egzekucję należnej wierzytelności z jego rachunku bankowego. Bank wie, z jakiego tytułu wpływają środki na  konto osobiste, ale  komornik o tym nie wie i zajmuje cały rachunek bankowy.

… niespójny przepis prawny

Ustawodawca w art. 8 ustawy jw.  wprowadził przepis ogólny, ale  nie  zawarł przepisu szczególnego w art. 833 par. 6 Kodeksu postępowania cywilnego. [2] i w art. 10 par. 4 i 5 Ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jedn. Dz.U. 2017. 1201).

Powstaje zatem luka prawna, poprzez brak konkretnego przepisu. Podobnie było ze świadczeniem z Programu „Rodzina 500 plus”, ale świadczenie wychowawcze  „500+” ma umocowanie prawne w przepisie szczegółowym. Co więcej, wprowadzony od 20 sierpnia 2016 r. rachunek rodzinny chroni środki ze świadczeń niepodlegających egzekucji od zajęcia ich przez komornika.

W przypadku świadczenia rekompensacyjnego komornik ma tzw. margines swobody. Z chwilą zajęcia rachunku bankowego dłużnika jest ono tylko kwotą, która się tam znajduje. Dłużnik może występować wtedy do komornika z wnioskiem o zwolnienie jej od zajęcia. Zajmie mu to sporo czasu. Może być nawet tak, że musi wnieść do sądu skargę na czynności komornika (art. 767 par.1 i par. 5 K.p.c.).  Wszystko zależy bowiem od okoliczności sprawy.

… i co teraz

W sytuacji, gdy wnioskodawca ma niespłacone zobowiązania finansowe najlepiej jeśli wskazano jako formę odbioru rekompensaty – odbiór w urzędzie pocztowym.

 Podstawa prawna:

– art. 8 Ustawy z dnia 12 października 2017 r. o świadczeniu rekompensacyjnym z tytułu utraty prawa do bezpłatnego węgla (Dz.U. 2017. 1971)

Objaśnienie:

[1] Uzasadnienie projektu Ustawy  z dnia 12 października 2017 r. o świadczeniu rekompensacyjnym z tytułu utraty prawa do bezpłatnego węgla – http://bip.kprm.gov.pl/download/75/21847/RM-10-128-17.pdf

[2] Art. 833 par. 6 K.p.c. stanowi: Nie podlegają egzekucji świadczenia alimentacyjne, świadczenia pieniężne wypłacane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów, świadczenia rodzinne, dodatki rodzinne, pielęgnacyjne, porodowe, dla sierot zupełnych, zasiłki dla opiekunów, świadczenia z pomocy społecznej, świadczenia integracyjne, świadczenie wychowawcze oraz jednorazowe świadczenie, o którym mowa w art. 10 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”

Stan prawny na 23 listopada 2017 roku

W.K.