Strona główna Aktualności Klauzula unikania opodatkowania – od piątku ważna zmiana przepisów

Klauzula unikania opodatkowania – od piątku ważna zmiana przepisów

1202
PODZIEL SIĘ

W dniu 14 czerwca 2016 r. w Dzienniku Ustaw RP została opublikowana ustawa z dnia 13 maja 2016 r. o zmianie ustawy Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (dalej określana jako „Ustawa”). Ustawa wprowadza do polskiego porządku prawnego klauzulę określaną jako klauzula unikania opodatkowania.

Ustawa ta wchodzi w życie po upływie 30 dni od ogłoszenia. Tym samym Ustawa a co za tym idzie klauzula unikania opodatkowania wejdą w życie 15 lipca 2016 r.

Ustawa ta wprowadza to Ordynacji podatkowej nowy rozdział ppt. „Przeciwdziałanie unikaniu opodatkowania”. Zgodnie z ww. Ustawą warunkiem wszczęcia postępowania wobec podatnika będzie zaistnienie podejrzenia dokonania czynności przede wszystkim w celu osiągnięcia korzyści podatkowej. Zgodnie z nowym art. 119a Ordynacji Podatkowej „Czynność dokonana przede wszystkim w celu osiągnięcia korzyści podatkowej, sprzecznej w danych okolicznościach z przedmiotem i celem przepisu ustawy podatkowej, nie skutkuje osiągnięciem korzyści podatkowej, jeżeli sposób działania był sztuczny (unikanie opodatkowania)”.

Przepisy Ustawy będą miały zastosowanie w tym przypadku, jeśli owe sztuczne działania przyniosą podatnikowi w efekcie korzyść w postaci obniżenia opodatkowania o kwotę przekraczającą 100 tysięcy złotych w skali roku.

Ustawa określa także co powinno się uznawać za sztuczny sposób działania: „Sposób działania uznaje się za sztuczny, jeżeli na podstawie istniejących okoliczności należy przyjąć, że nie zostałby zastosowany przez podmiot działający rozsądnie i kierujący się zgodnymi z prawem celami innymi niż osiągnięcie korzyści podatkowej sprzecznej z przedmiotem i celem przepisu ustawy podatkowej.

Przy ocenie, czy sposób działania był sztuczny, należy wziąć pod uwagę w szczególności występowanie:

1) nieuzasadnionego dzielenia operacji lub

2) angażowania podmiotów pośredniczących mimo braku uzasadnienia ekonomicznego lub gospodarczego, lub

3) elementów prowadzących do uzyskania stanu identycznego lub zbliżonego do stanu istniejącego przed dokonaniem czynności, lub

4) elementów wzajemnie się znoszących lub kompensujących, lub

5)  ryzyka ekonomicznego lub gospodarczego przewyższającego spodziewane korzyści inne niż podatkowe w takim stopniu, że należy uznać, że działający rozsądnie podmiot nie wybrałby tego sposobu działania”.

Klauzula ma uniemożliwić firmom dokonywanie sztucznych i niemających uzasadnienia gospodarczego czynności, za pomocą których próbowałyby ominąć przepisy i osiągnąć korzyści podatkowe. Na podstawie klauzuli organy podatkowe będą mogły uznać, że dana czynność zrealizowana przez podatnika miała na celu przede wszystkim lub tylko i wyłącznie obniżenie podatku. W takim wypadku podatek ten zostanie określony tak jakby ww. czynności (czynności sztucznej) nie było.

Zgodnie z treścią przepisów przejściowych klauzula unikania opodatkowania będzie znajdować zastosowanie do korzyści podatkowych uzyskanych po dniu wejścia w życie Ustawy. Zapis ten stanowi istotne novum, ponieważ do tej pory w trakcie procesu legislacyjnego przyjmowano, że zmienione przepisy będą znajdowały zastosowanie „do czynności dokonanych po dniu wejścia w życie niniejszej ustawy”.

Zarówno ten zapis – przewidujący niejako działanie ustawy wstecz (a zatem do czynności które już miały miejsce lecz skutki występować będą po 15 lipca 2016 r.) jak również szereg innych przepisów tej ustawy posługujących się sformułowaniami niejasny, ocennymi i nieprecyzyjnymi – budzi wątpliwości prawników-praktyków.

Projektowi zmian do Ordynacji Podatkowej w ww. zakresie poświęcony był ostatnio jeden z artykułów na portalu.

WW.