Strona główna Słownik Kierownik jednostki

Kierownik jednostki

7290
PODZIEL SIĘ
Kierownik jednostki

Kierownik jednostki to pojęcie, którym posługuje się Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednol. Dz. U. z 2013 r. poz. 330).

Przez kierownika jednostki rozumie się:

 • członka zarządu lub innego organu zarządzającego, a jeżeli organ jest wieloosobowy – członków tego organu, z wyłączeniem pełnomocników ustanowionych przez jednostkę,
 • w przypadku spółki jawnej i spółki cywilnej za kierownika jednostki uważa się – wspólników prowadzących sprawy spółki,
 • w przypadku spółki partnerskiejwspólników prowadzących sprawy spółki albo zarząd,
 • w odniesieniu do spółki komandytowej i spółki komandytowo-akcyjnejkomplementariuszy prowadzących sprawy spółki,
 • w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą za kierownika jednostki uważa się tę osobę; przepis ten stosuje się odpowiednio do osób wykonujących wolne zawody,
 • za kierownika jednostki uważa się również likwidatora, a także syndyka lub zarządcę ustanowionego w postępowaniu upadłościowym.

Z definicji tej wynika zatem, że przez kierownika jednostki w bardzo wielu przypadkach uznawać się będzie kilka osób.

Kierownik jednostki w szczególności:

 • ponosi odpowiedzialność za wykonywanie obowiązków w zakresie rachunkowości określonych ustawą, w tym z tytułu nadzoru,
 • obowiązany jest do informowania organów podatkowych o miejscu przechowywania ksiąg, zapewnia dostępność owych ksiąg na potrzeby ewentualnego postępowania kontrolnego,
 • zobowiązany jest w przypadku niektórych podmiotów do sporządzania wraz z rocznym sprawozdaniem finansowym także sprawozdania z działalności jednostki (w przypadku spółek kapitałowych, spółek komandytowo-akcyjnych, towarzystw ubezpieczeń wzajemnych, towarzystw reasekuracji wzajemnej, spółdzielni, przedsiębiorstw państwowych),
 • zapewnia sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia bilansowego i przedstawia je właściwym organom, zgodnie z obowiązującymi jednostkę przepisami prawa, postanowieniami statutu lub umowy,
 • podpisuje roczne sprawozdanie finansowe (jak również sprawozdania finansowe sporządzane na inny dzień bilansowy),
 • kierownik jednostki dominującej podpisuje skonsolidowane sprawozdania finansowe,
 • zawiera z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych umowę o badanie lub przegląd sprawozdania finansowego,
 • składa we właściwym rejestrze sądowym roczne sprawozdanie finansowe, opinię biegłego rewidenta, jeżeli podlegało ono badaniu, odpis uchwały bądź postanowienia organu zatwierdzającego o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego i podziale zysku lub pokryciu straty, a w niektórych przypadkach – także sprawozdanie z działalności – w ciągu 15 dni od dnia zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego,
 • wypełnia inne obowiązki informacyjne wskazane w ustawie o rachunkowości.Regulacje: art. 3 ust. 1 pkt. 6) Ustawy o rachunkowości