Strona główna Aktualności Kiedy zachodzi uznanie długu?

Kiedy zachodzi uznanie długu?

1527
PODZIEL SIĘ

Dług można zdefiniować jako zespół obowiązków dłużnika. Wykonanie tych obowiązków ma na celu zaspokojenie wierzyciela, w granicach określonych jego prawem podmiotowym, tj. wierzytelnością. W stosunkach prawnych mogą powstawać wątpliwości co do istnienia oraz zakresu długu. Uznanie długu powoduje usunięcie tych wątpliwości, mając przy tym znaczący wpływ na przedawnienie roszczenia.   

Każda czynność

Uznaniem długu jest każda czynność dłużnika wobec wierzyciela, jeżeli z czynności tej wynika przyznanie istnienia długu. Uznanie długu może ogólnie określać, iż dłużnika obciąża względem wierzyciela konieczność spełnienia określonego świadczenia, bądź też uznanie długu może wyraźnie wskazywać, iż dłużnik wyraża wolę spłaty określonego długu wobec wierzyciela. Uznanie długu może nastąpić w każdej formie, nawet poprzez czynność ustną (np. rozmowę osobistą czy telefoniczną). Podmiot, który będzie powoływał się na uznanie długu, obciąża jednak ciężar dowodu co do faktu, iż rzeczywiście uznanie miało miejsce.

 Uznanie właściwe

Uznanie właściwe jest to rodzaj umowy zawieranej pomiędzy dłużnikiem i wierzycielem. Umowa ta nie jest ściśle określona w Kodeksie cywilnym, lecz zawiera się ją na gruncie zasady swobody umów. W umowie tej strony określają, że istnieje między nimi określona wierzytelność i odpowiadający jej dług o danej wysokości i terminie płatności.

Uznanie niewłaściwe

Uznanie niewłaściwe jest to każde zachowanie dłużnika, które dowodzi istnieniu określonego długu. Uznaniem niewłaściwym będzie np. wniosek o rozłożenie długu na raty czy wniosek o umorzenie długu. Uznaniem niewłaściwym jest również częściowa spłata długu (nawet w granicach samych odsetek), jeżeli z okoliczności wynika, że dłużnik nie traktował tej spłaty jako całkowitego zaspokojenia roszczenia (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 26 sierpnia 2004 r., sygn. akt: I CK 133/04). Co istotne, w przypadku spółek handlowych uznanie niewłaściwe zajdzie także wówczas, gdy oświadczenie dłużnika złożono z uchybieniem zasad reprezentacji spółki (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 11 sierpnia 2011 r., sygn. akt: I CSK 703/10).

Przedawnienie

Uznanie długu ma doniosłe znaczenie dla biegu przedawnienia. Przed upływem terminu przedawnienia, uznanie roszczenia powoduje bowiem zawsze przerwanie biegu, a po każdym przerwaniu bieg terminu przedawnienia rozpoczyna się na nowo. Jeżeli zaś uznanie długu nastąpiło po terminie przedawnienia, z uznania powinno wyraźnie wynikać, iż dłużnik zrzeka się zarzutu przedawnienia, w przeciwnym bowiem razie będzie ono uznane za bezskuteczne.

Autor:

Andrzej Jednoralski – aplikant radcowski

 

Kancelaria Radcy Prawnego „ART”

www.jednoralski.pl