Strona główna Aktualności Kasy fiskalne w 2017 r.- dobre wiadomości dla prawników, doradców podatkowych i...

Kasy fiskalne w 2017 r.- dobre wiadomości dla prawników, doradców podatkowych i lekarzy

2321
PODZIEL SIĘ

W Dzienniku Ustaw pod poz. 2177 w dniu 28 grudnia 2016 r. opublikowane zostało Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Rozporządzenie to – podobnie jak rozporządzenia wydawane do tej pory ma charakter roczny a zatem odnosi się do warunków zwolnienia i stosowania przepisów dotyczących kas fiskalnych generalnie od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.

Generalnie w treści ww. rozporządzenia wykonawczego wskazano, że zwolnienie od stosowania kas rejestrujących w 2017 r. obejmuje podatników, których wartość sprzedaży w poprzednim roku podatkowym na rzecz osób nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych nie przekroczyły (także w proporcji do okresu dokonywanej sprzedaży) kwoty 20.000 zł. Zasada ta ma także zastosowanie do sprzedaży planowanej na rok 2017 przez podatników rozpoczynających działalność.

Zwolnień tych nie stosuje się m.in. do podatników świadczących:

1) usługi prawnicze z wyłączeniem jednakże usług w zakresie czynności notarialnych,

2) usługi doradztwa podatkowego,

3) usługi w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów, z wyłączeniem usług świadczonych przez osoby wymienione w poz. 51 załącznika do rozporządzenia, tj. osobiście świadczonych usług przez osoby niewidome, posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, które prowadzą samodzielnie działalność gospodarczą lub zatrudniają wyłącznie jednego pracownika niewidomego posiadającego orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

A contrario zatem usługi świadczone przez te grupy podatników są obligatoryjnie objęte koniecznością ewidencjonowania za pomocą kas fiskalnych.

Jednakże od 1 stycznia 2017 r. ustawodawca zdecydował się na pewną innowację w tym zakresie. Wskazał bowiem, że także i te rodzaje usług tj. usługi medyczne, usługi prawnicze oraz usługi doradztwa podatkowego nie będą wymagały ewidencjonowania za pomocą kas rejestrujących jeśli:

  • świadczący daną usługę otrzyma zapłatę za tę usługę w całości za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła

a jednocześnie

  • świadczenie tych usług ma miejsce wyłącznie przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, lub których rezultat jest przekazywany wyłącznie przy wykorzystaniu tych środków.

Wydaje się zatem, że kasy fiskalne w 2017 r. nie będą w szczególności potrzebne doradcom podatkowym oraz prawnikom świadczącym usługi on-line, za pomocą portali internetowych, przy wykorzystaniu często spotykanych aplikacji „zapytaj prawnika”  lub gdy kontakt pomiędzy stronami nie będzie miał charakteru osobistego. Uwzględniając także postęp techniczny ta sama zasada będzie miała także zastosowanie do usług medycznych

MM.