Strona główna Ogólna Jednoosobowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – najważniejsze ograniczenia wynikające z przepisów Kodeksu...

Jednoosobowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – najważniejsze ograniczenia wynikające z przepisów Kodeksu spółek handlowych

817
PODZIEL SIĘ

Zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych spółka z ograniczoną odpowiedzialnością może mieć jednego lub kilku wspólników.

Kodeks spółek handlowych przewiduje jednak pewne ograniczenia czy szczególne wymogi przewidziane dla funkcjonowania jednoosobowych spółek z ograniczoną odpowiedzialnością.

W tym zakresie zwrócić należy uwagę np. na przepis art. 173 § 1 K.s.h. Z przepisu tego wynika że: W przypadku gdy wszystkie udziały spółki przysługują jedynemu wspólnikowi albo jedynemu wspólnikowi i spółce, oświadczenie woli takiego wspólnika składane spółce wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności, chyba że ustawa stanowi inaczej”.

Nie jest to może szczególne ograniczenie (w zakresie formy podstawowej tj. formy pisemnej), tym niemniej musi być przestrzegane, ze względu na zastrzeżony ustawowo rygor nieważności.

Jak wynika przy tym z doktryny prawa „Przepis art. 173 § 1 KSH stosuje się zarówno do jednostronnych, jak i wielostronnych oświadczeń woli kierowanych do określonego adresata (np. oferty, przyjęcia oferty, odstąpienia lub wypowiedzenia umowy). Możliwość nadużycia prawa do reprezentowania lub działania za spółkę przez jedynego wspólnika istnieje bowiem zarówno w przypadku zawierania umowy, jak i jej „unicestwienia” ze skutkiem ex tunc (odstąpienie od umowy) lub ex nunc (wypowiedzenie umowy). Zarówno językowa, jak i funkcjonalna wykładnia analizowanego przepisu nie dają podstaw do odmiennego traktowania oświadczeń woli jedynego wspólnika składanych w ramach czynności prawnych z udziałem dwóch lub większej liczby stron (np. umów wielostronnych z udziałem wspólnika spółki i innych osób) oraz czynności, w skład których wchodzi tylko jedno oświadczenie woli (np. odstąpienie od umowy łączącej spółkę i jej jedynego wspólnika)” – za Kodeks spółek handlowych. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Komentarz do artykułów 151-300. Tom II prof. dr hab. Stanisław Sołtysiński, i inni, Rok wydania: 2014, Wydawnictwo: C.H.Beck.

Trzeba także pamiętać o regulacji art. 210 § 2 K.s.h. Z przepisu tego wynika, że  jeśli jedyny wspólnik spółki jest zarazem jedynym członkiem zarządu, to czynność prawna między tym wspólnikiem a reprezentowaną przez niego spółką wymaga formy aktu notarialnego. O każdorazowym dokonaniu takiej czynności prawnej notariusz zawiadamia sąd rejestrowy, przesyłając wypis aktu notarialnego (art. 210 § 2 K.s.h.).

W związku z tym w takim stanie faktycznym nawet proste czynności mogą się wiązać z koniecznością „zatrudnienia” notariusza, a zatem także z koniecznością poniesienia niezbędnych w tym zakresie kosztów.

Innym przykładem perturbacji wiążących się z funkcjonowaniem jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością są problemy ze składkami na ZUS (oczywista gdy tym jednoosobowym wspólnikiem pozostaje osoba fizyczna), opisane tutaj.

Jak się zatem wydaje, o ile to możliwe ze względów pragmatycznych wskazane byłoby, aby spółka z ograniczoną odpowiedzialnością funkcjonowała jako spółka co najmniej „dwuosobowa”. Wyeliminuje to szereg ograniczeń przypisywanych tylko do spółki jednoosobowej, a tym samym usprawni jej funkcjonowanie.

WW.