Strona główna Ogólna Jeden tydzień urlopu ojcowskiego nawet wówczas, gdy urodziły się bliźnięta

Jeden tydzień urlopu ojcowskiego nawet wówczas, gdy urodziły się bliźnięta

796
PODZIEL SIĘ

Przy stosowaniu przepisów dotyczących urlopu ojcowskiego wyłonił się problem udzielania urlopu ojcu, któremu urodziło się dwoje i więcej dzieci. W stosunku do urlopu ojcowskiego ustawodawca nie wprowadził bowiem analogicznego do urlopu macierzyńskiego rozwiązania, iż w przypadku urodzenia się dwójki i więcej dzieci, urlop przysługuje w zwiększonym wymiarze.

Istota urlopu ojcowskiego

Stosownie do treści art. 1823 Kodeksu pracy, pracownik-ojciec wychowujący dziecko ma prawo do urlopu ojcowskiego w wymiarze 2 tygodni, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez dziecko 12 miesiąca życia. Zgodnie jednak z art. 14 ust. 2 ustawy o zmianie Kodeksu pracy oraz niektórych innych ustaw, wymiar urlopu ojcowskiego, o którym mowa w art. 1823 Kodeksu pracy, w 2010 r. i w 2011 r. wynosi tylko 1 tydzień, zamiast wskazanych wyżej 2 tygodni. Dwutygodniowy wymiar urlopu ojcowskiego zacznie obowiązywać dopiero od 2012 roku.

Wniosek o urlop ojcowski

Urlopu ojcowskiego udziela się na pisemny wniosek pracownika-ojca. Wniosek należy złożyć w terminie niekrótszym niż 7 dni przed rozpoczęciem korzystania z urlopu. Pracodawca jest obowiązany uwzględnić wniosek pracownika.

Charakter prawny urlopu ojcowskiego

Do urlopu ojcowskiego stosuje się odpowiednio przepisy o urlopie macierzyńskim, tj. art. 45 § 3, art. 47, art. 50 § 5, art. 57 § 2, art. 163 § 3, art. 165 pkt 4, art. 166 pkt 4, art. 177, art. 1831 § 1 orz art. 1832 Kodeksu pracy.

Za okres przebywania na urlopie ojcowskim ojciec dziecka otrzymuje zasiłek ojcowski (odpowiednik zasiłku macierzyńskiego) w wysokości 100% średniej pensji z ostatnich 12 miesięcy.

Tydzień urlopu ojcowskiego odpowiada 7 dniom kalendarzowym.

Z urlopu ojcowskiego można korzystać w tym samym czasie kiedy matka dziecka korzysta z urlopu macierzyńskiego. Z pozostałych urlopów (np. urlopu wychowawczego) rodzice nie mogą korzystać w tym samym czasie (Kodeks pracy zobowiązuje rodziców do sporządzenia oświadczeń, że nie będą z tych urlopów korzystali jednocześnie).

Gdy urodzą się bliźnięta

W naszej ocenie przepisy są jednoznaczne – lege non distinguente nec nostrum est distinguere (ustawa nie rozróżnia, nie naszą rzeczą jest więc rozróżniać). Skoro względem urlopu ojcowskiego nie wprowadzono uregulowania przewidującego zwiększenie wymiaru urlopu w zależności od liczby urodzonych dzieci, to urlop ten przyznaje się w wysokości określonej 1823 Kodeksu pracy (z modyfikacją wynikającą z art. 14 ust. 2 ustawy zmieniającej).

Interpretację taką potwierdza stanowisko Głównego Inspektoratu Pracy z dnia 29 stycznia 2010 r. w sprawie nowych przepisów rodzicielskich (nr GPP-316-4560-3-1/10/PE/RP). Zdaniem Głównego Inspektoratu Pracy niezależnie od tego, czy pracownikowi urodzą się bliźnięta, czy więcej dzieci, w 2010 i 2011 r. ma prawo jedynie do tygodnia urlopu ojcowskiego.

Jeżeli zatem pracownikowi-ojcu urodziły się bliźnięta, przysługuje mu prawo do urlopu ojcowskiego w wymiarze jednego tygodnia.

Autorzy:
Jan Jednoralski, radca prawny
Andrzej Jednoralski, aplikant radcowski
Kancelaria Radcy Prawnego „ART”
J A N J E D N O R A L S K I