Strona główna Aktualności Jawność oświadczeń majątkowych sędziów możliwa?

Jawność oświadczeń majątkowych sędziów możliwa?

920
PODZIEL SIĘ

Prezydent RP podpisał ustawę z 30 listopada 2016 roku o zmianie Prawa o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw. Jest to kolejna nowelizacja, która wprowadza daleko idące zmiany w zakresie sądownictwa. Jedną z nich jest jawność oświadczeń majątkowych sędziów. Oświadczenia te mają być publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej danego sądu.

Oczywiście dane takie jak dane adresowe, informacje o lokalizacji nieruchomości czy umożliwiające identyfikację ruchomości nie zostaną udostępnione. Oświadczenie może zostać utajnione, w sytuacji gdy jawność rodziłaby zagrożenie dla sędziego lub jego bliskich. Uprawniony do zniesienia tej tajności jest Minister Sprawiedliwości. Z kolei za podanie nieprawdy w oświadczeniu grozi do trzech lat więzienia.

Zmianie uległy także zasady odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów. Została wprowadzona nowa kara dyscyplinarna pod postacią obniżenia wynagrodzenia zasadniczego od 5 do 20% na okres od pół roku do dwóch lat, co jednocześnie związane jest z brakiem możliwości awansowania na wyższe stanowisko przez pięć lat oraz zakazem udziału w tym okresie w kolegium sądu, orzekania w sądzie dyscyplinarnym oraz objęcia funkcji prezesa czy wiceprezesa sądu lub jego kierownika ośrodka zamiejscowego.

Natomiast za kilka przewinień jednego sędziego ustalono zasady wymierzania kary łącznej.

Postępowania dyscyplinarnego nie można wszcząć po upływie pięciu lat od popełnienia czynu. Jeżeli podczas badania przez sąd I instancji sprawy karnej pojawiły się istotne okoliczności sąd na wniosek prokuratora złożony przed wydaniem wyroku przekazuje mu sprawę w celu uzupełnienia śledztwa lub dochodzenia. Brak jest możliwości zaskarżenia takiej decyzji przez strony postępowania.

Nowelizacja wprowadza także nakaz bezpośredniego kierowania się standardami wynikającymi z Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności. Sądy powszechne powinny dostosować się do standardów orzeczniczych wypracowanych przez przepisy Konwencji oraz przez Europejski Trybunał Praw Człowieka co znosi mechanizm fragmentaryzacji przy ocenie długości trwania sprawy w postępowaniu. W wyniku zmian sąd będzie dokonywał oceny postępowania jako całości.

W wyniku zmian sąd w przypadku skargi na przewlekłość ma przyznawać od Skarbu Państwa od 2 tys. do 20 tys. zł., jednakże nie mniej niż 500 zł za każdy rok dotychczasowego trwania postępowania, bez względu na to ilu etapów postępowania dotyczy stwierdzona przewlekłość.

Nowelizacja wchodzi generalnie w życie w terminie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Ogłoszenie w Dzienniku Ustaw nastąpiło w dniu 22 grudnia 2016 r. (Dz. U. 2016, poz. 2103). Ustawa obowiązuje od 5 stycznia 2017 r.

WW.