Strona główna Ogólna Jakiej ochronie podlega pracownik biurowy? Jak zapewnić właściwe warunki pracy przed komputerem?

Jakiej ochronie podlega pracownik biurowy? Jak zapewnić właściwe warunki pracy przed komputerem?

614
PODZIEL SIĘ

Różne gałęzie pracy powodują konieczność różnicowania przepisów dotyczących zapewnienia bezpieczeństwa podczas jej wykonywania. Bezpieczeństwo i higiena pracy w pozornie bezpiecznym środowisku, jakim jest biuro jest przedmiotem osobnych regulacji. Na mocy kodeksu pracy Minister Pracy i Polityki Socjalnej w porozumieniu z Ministrem Zdrowia i Opieki Społecznej wydaje akty wykonawcze mające zagwarantować bezpieczne i higieniczne warunki pracy.

Rozporządzenie z dnia 1 grudnia 1998 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy
na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe reguluje obowiązki pracodawcy
w stosunku do pracowników w związku z zapewnieniem im właściwego poziomu ochrony.

Pracodawca obowiązany jest zorganizować stanowisko pracy z monitorami ekranowymi spełniające minimalne wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii, które są załączone do niniejszego rozporządzenia. Załącznik ten reguluje takie kwestie jak rozmieszczenie elementów wyposażenia stanowiska pracy, odległość od siebie monitorów ekranowych, oświetlenie pomieszczenia itp. Co więcej, praca na stanowiskach pracy wyposażonych w monitory ekranowe, powinna podlegać ocenie w aspekcie organizacji, stanu elementów wyposażenia stanowisk pracy, z uwzględnieniem ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym, obciążania narządu wzroku oraz układu mięśniowo – szkieletowego pracowników, obciążania ich czynnikami fizycznymi, takimi jak nieodpowiednie oświetlenie oraz czynnikami psychicznymi związanymi z organizacją pracy. Jest to zwłaszcza konieczne przy każdej zmianie organizacji i wyposażenia stanowisk pracy oraz dla stanowisk nowo utworzonych. Ocena ta pozwala na podejmowanie działań mających na celu usunięcie ewentualnie stwierdzonych zagrożeń i uciążliwości dla pracownika.

Obowiązkiem pracodawcy jest informowanie pracowników o wszystkich aspektach związanych z ochroną zdrowia i bezpieczeństwa na stanowiskach pracy, a także o wynikach przeprowadzonej oceny stanowiska. Należy również przeszkolić pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Praca przed monitorem ekranowym stanowi zagrożenie dla wzroku oraz dla układu mięśniowo–szkieletowego z powodu wymuszonej pozycji ciała. W związku z tym pracodawca jest obowiązany tak organizować pracę, aby zapewnić pracownikom, jeśli nie zostanie przekroczona godzina nieprzerwanej pracy przy obsłudze monitora, zmianę rodzaju pracy na taką, która nie obciąża wzroku i jest wykonywana w zmienionych pozycjach ciała (np. w pozycji siedzącej niewymuszonej lub stojącej). Jeżeli natomiast zostanie przekroczona godzina nieprzerwanej pracy przy monitorze należy zapewnić pracownikom co najmniej 5-minutową przerwę, która będzie wliczana do czasu pracy. Co więcej, pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikom zatrudnionym na stanowiskach z monitorami ekranowymi profilaktyczną opiekę zdrowotną oraz okulary korygujące wzrok. Potrzebę stosowania okularów korygujących w czasie pracy przy monitorze ekranowym stwierdza lekarz sprawujący opiekę medyczną nad pracownikami, podczas badań okulistycznych przeprowadzanych w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej. Zatem obowiązek zapewniania okularów korygujących spoczywa na pracodawcy, jeśli pracownik jest pracownikiem w rozumieniu Rozporządzenia oraz jeśli uzyska właściwie orzeczenie lekarskie.

Autor: Maria Syrek, aplikant radcowski w Kancelarii „Rachelski i Wspólnicy Kancelaria Prawnicza” Spółka Komandytowa