Strona główna Ogólna Jakie wymogi stawiane są spółkom w kwestii publikacji informacji na stronach internetowych,...

Jakie wymogi stawiane są spółkom w kwestii publikacji informacji na stronach internetowych, w pismach i zamówieniach handlowych oraz poczcie elektronicznej?

591
PODZIEL SIĘ

Na stronach internetowych spółki umieszczają szereg informacji dotyczących prowadzonej działalności, historii i osiągnięć. Przeglądając Internet można jednak dojść do przekonania, że nie wszystkie spółki znają i respektują obowiązek, jaki nakłada na nie ustawodawca w kwestii publikowania określonych danych. Obowiązek ten ma zagwarantować bezpieczeństwo obrotu gospodarczego i ułatwić dostęp do informacji o spółkach.
Obecnie obowiązujące przepisy dotyczące oznaczania dokumentów wychodzących ze spółek weszły w życie 1 stycznia 2007 roku (zgodnie z ustawą z 18 października 2006 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych ustaw (Dz. U. Nr 208, poz.1540)). Spółki komandytowo-akcyjne (art. 127 § 5 ksh), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (również oddziały spółki z o.o. mającej siedzibę za granicą) (art. 206 ksh) oraz spółki akcyjne (również spółki europejskie)(art. 374 § 1 ksh) powinny umieszczać na stronach internetowych, a także w pismach i zamówieniach handlowych wysyłanych zarówno w formie papierowej jak i elektronicznej, następujące informacje:
1)firmę spółki, jej siedzibę i adres;
2)orzeczenie sadu rejestrowego, w którym przechowywana jest dokumentacja oraz numer pod którym spółka jest wpisana do rejestru;
3)numer identyfikacji podatkowej (NIP);
4)wysokość kapitału zakładowego;
5)a w przypadku spółki komandytowo-akcyjnej i akcyjnej także informacje o wysokości kapitału wpłaconego.
Za nie umieszczenie wyżej wymienionych danych ustawa przewiduje nałożenie grzywny w wysokości do 5 000,- zł . Grzywna może zostać nałożona na każdego członka zarządu spółki kapitałowej, który dopuszcza do tego, że na stronie internetowej oraz w pismach i zamówieniach handlowych brak jest informacji, o których mowa w art. 206 § 1 i art. 374 § 1 lub na komplementariusza spółki komandytowo-akcyjnej uprawnionego do reprezentowania spółki, który ponosi odpowiedzialność za brak informacji, o których mowa w art. 127 § 5.

Autor: Wojciech Ostrowski, radca prawny