Strona główna Dochodowy - osoby fizyczne Jakie ulgi można odliczyć w PIT 2021?

Jakie ulgi można odliczyć w PIT 2021?

475
PODZIEL SIĘ
ulga B+R

Nieubłaganie zbliża się termin na rozliczenie podatku dochodowego za rok 2021. Na odpowiednie wypełnienie formularza PIT mamy czas do 2 maja (z uwagi, że ostatni dzień kwietnia wypada w sobotę). Warto więc powoli kompletować wszystkie dokumenty, zarówno deklaracje PIT-11 otrzymane przez pracodawcę, jak i inne materiały stanowiące dowód do dokonania dodatkowych odliczeń od podatku. Należy bowiem pamiętać, że istnieje możliwość pomniejszenia naszej podstawy do opodatkowania o różnego rodzaju ulgi.

Jak odliczyć ulgi w PIT?

Podatnicy korzystający z ulg podatkowych muszą złożyć nie tylko odpowiednio wypełnioną deklarację PIT-36, PIT-37, PIT-28, lecz także dołączyć do niej druki PIT/O i PIT/D informujące o ulgach i odliczeniach.

Należy pamiętać, że najpierw wypełnia się załączniki, wpisując w wykazanych w nich polach kwoty z tytułu określonych ulg, a następnie po zsumowaniu łączna kwotę odliczeń powinno się przenieść do właściwej deklaracji podatkowej. Co ważne, w deklaracji są osobne pola dla ulg odliczanych od dochodu oraz ulg odliczanych od podatku.

Jeśli małżonkowie rozliczają się wspólnie, to wypełniają jeden wspólny załącznik PIT/O. W momencie, gdy każdy wypełnia osobną deklarację, także i załączniki wypełnia się niezależnie od siebie.

Ulgi odliczane od podatku:

W rozliczeniu za 2021 roku można odliczyć od podatku następujące ulgi:

 • Ulgę na dziecko (tzw. Ulgę prorodzinną) – Można ja odliczyć w deklaracjach PIT-36 i PIT-37. Nie można natomiast w PIT-28 i PIT-36L. Przysługuje ona rodzicom i opiekunom prawnym dzieci do 18 roku życia lub do 25 roku życia (jeśli studiują a ich dochód w poprzednim roku nie wynosił więcej niż 3089 zł). Ulga na jedno dziecko wynosi 1112,04 zł rocznie, na dwoje dzieci – 2224,08 zł rocznie (po 1112,04 zł na każde dziecko), przy trójce dzieci wynosi ona 4224,12 zł rocznie (po 1112,04 zł na pierwsza dwójkę dzieci i 2000,04 na trzecie dziecko), a w przypadku czworga lub więcej dzieci z tytułu pierwszej dwójki odlicza się 1112,04 zł rocznie, za trzecie dziecko 2000,04 zł rocznie, a za czwarte i każde kolejne po 2700 zł rocznie. Kwotę ulgi należy wpisać załączniku PIT-0 w Sekcji C, w wierszu 3, a ponadto wypełnić sekcję E z danymi dzieci.
 • Ulgę abolicyjną – Można ja odliczyć w deklaracjach PIT-36, PIT-37, PIT-28 i PIT-36L. Jest to ulga za pracę za granicą. Dotyczy ona osób mieszkających na co dzień w Polsce, którzy otrzymali wynagrodzenie za granicą kraju. W ramach tej ulgi odliczyć można kwotę podatku z zagranicy, która wykazana jest na otrzymanym zagranicznym odpowiedniku PIT-11. Kwota ta nie może być jednak większa niż 1360 zł (za wyjątkiem podatników pracujących offshore, w przypadku których nie ma górnego limitu ulgi). Kwotę ulgi należy wpisać załączniku PIT-0 w Sekcji C, w wierszu 4.

Oprócz ww. pozycji od podatku odlicza się za rok 2021 jeszcze składkę na ubezpieczenie zdrowotne. W tym celu nie uzupełnia się jednak załącznika PIT-0, a kwotę odliczenia wpisuje się bezpośrednio do deklaracji PIT.

Ulgi odliczane od dochodu:

W rozliczeniu za 2021 roku można odliczyć od dochodu następujące ulgi:

 • Ulgę za przekazaną darowiznę – Istnieje cała lista darowizn, których przekazanie można odliczyć od PITu wypełniając załącznik PIT-0 w Sekcji B w wierszu 1. Wyróżnić można:
  • Darowiznę przekazaną organizacjom na prowadzoną przez nie działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych – Można ją odliczyć w deklaracjach PIT-36, PIT-37 i PIT-28. Łączna kwota odliczeń nie może przekroczyć w roku podatkowym 6% dochodu podatnika.
  • Darowiznę na cele kultu religijnego – Można ją odliczyć w deklaracjach PIT-36, PIT-37 i PIT-28. Łączna kwota odliczeń nie może przekroczyć w roku podatkowym 6% dochodu podatnika.
  • Darowizny na cele charytatywno – opiekuńcze Kościołów – Można ją odliczyć w deklaracjach PIT-36, PIT-37, PIT-28 i PIT-36L. W tym przypadku nie ma 6% ograniczenia. Odliczyć można do 100% dochodu podatnika.
  • Darowiznę na cele krwiodawstwa – Można ją odliczyć w deklaracjach PIT-36, PIT-37 i PIT-28. Przysługuje ona osobom, które oddały krew oraz osocze. Kwota doliczenia obliczana jest wg ilości oddanej krwi/osocza:
   • za 1 mililitr krwi – 1 zł
   • za 1 litr krwi od ozdrowieńca COVID-19 – 200 zł
   • za 1 litr osocza od ozdrowieńca COVID-19 – 350 zł

Łączna kwota odliczeń dotyczących oddania krwi nie może przekroczyć w roku podatkowym 6% dochodu podatnika. Z kolei w przypadku osocza odliczyć można maksymalnie 8750 zł rocznie.

  • Darowiznę na cele kształcenia zawodowego – Można ją odliczyć w deklaracjach PIT-36, PIT-37, PIT-28 i PIT-36L za lata 2019 – 2021. Darowizny z lat wcześniejszych nie mogą wykorzystywane w rozliczeniu podatkowym. Łączna kwota odliczeń nie może przekroczyć w roku podatkowym 6% dochodu podatnika.
  • Darowiznę na przeciwdziałanie COVID-19 – Można ją odliczyć w deklaracjach PIT-36, PIT-37, PIT-28 i PIT-36L. Grupa ta zawiera szeroki zakres darowizn przekazywanych w ramach wspierania walki z koronawirusem w okresie stanu epidemii.
  • Darowiznę w formie tabletów i laptopów na rzecz jednostek prowadzących placówki oświatowe – Można ją odliczyć w deklaracjach PIT-36, PIT-37, PIT-28 i PIT-36L. Odliczyć można do 100% dochodu podatnika.
 • Ulgę na wydatki na cele rehabilitacyjne – Można ją odliczyć w deklaracjach PIT-36, PIT-37 i PIT-28. Ulga rehabilitacyjna to tak na prawdę kilka różnych ulg, których kwoty sumuje się, a następnie wpisuje do załącznika PIT-0 w Sekcji B, w wierszu 3. Przysługuje ona osobom niepełnosprawnym oraz osobom, na których utrzymaniu się one znajdują. Pełną listę ulg, które składają się na ulgę rehabilitacyjna znaleźć można na stronie rządowej gov.pl
 • Ulgę z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń – Można ja odliczyć w deklaracjach PIT-36, PIT-37 i PIT-28. Przysługuje ona podatnikom którzy je otrzymali, a następnie je zwrócili. Ulga ma na celu zwrot różnicy wynikającej z podatku, który został pobrany zanim świadczenie zostało zwrócone. Kwotę ulgi należy wpisać załączniku PIT-0 w Sekcji B, w wierszu 4.
 • Ulgę na Internet – Można ją odliczyć w deklaracjach PIT-36, PIT-37 i PIT-28. Przysługuje ona osobom, które użytkowały sieć Internet. Odliczenia dokonać można tylko przez dwa lata z rzędu. Maksymalnie odliczyć można 760 zł rocznie za jedną osobę. Kwotę ulgi należy wpisać załączniku PIT-0 w Sekcji C, w wierszu 5.
 • Ulgę termomodernizacyjną – Można ją odliczyć w deklaracjach PIT-36, PIT-28 i PIT-36L. Przysługuje ona podatnikom będącym właścicielami lub współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego, którzy ponieśli wydatki na termomodernizację budynku. Odliczenie obejmuje wydatki na zakup materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego. Maksymalnie odliczyć można 53 000 zł. Poniesione koszty można rozliczać do 6 lat od roku poniesienia pierwszego wydatku. Kwotę ulgi należy wpisać załączniku PIT-0 w Sekcji B, w wierszu 6.
 • Ulga w związku z wpłatami na IKZE – Można ją odliczyć w deklaracjach PIT-36, PIT-37, PIT-28 i PIT-36L. Przysługuje ona osobom, które dokonują wpłat na Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE). Odliczenia dokonuje się od podstawy opodatkowania. Nie może wynosić ono jednak więcej niż 6 310,80 zł, chyba że prowadzi się pozarolniczą działalność gospodarczą – wtedy limit wynosi 9 466,20 zł. Kwotę ulgi należy wpisać załączniku PIT-0 w Sekcji B, w wierszu 7.

Oprócz ww. składek odliczyć można także:

 • Ulgę na badania i rozwój – Przysługuje ona podatnikom prowadzącym działalność gospodarczą oraz rozliczający się według skali podatkowej (PIT-36) lub podatkiem liniowym (PIT-36L). Odliczenie obejmuje wydatki związane z działalnością badawczo – rozwojową. Odliczyć można 100%-150% kosztów poniesionych na poszczególne wydatki kwalifikowane do ulgi. W tym celu wypełnić należy jednak nie PIT-0 lecz PIT-BR.
 • Ulgę na złe długi – Można ją odliczyć w deklaracjach PIT-36, PIT-36L i PIT-28. Przysługuje ona podatnikom prowadzącym działalność gospodarczą, którzy rozliczają wierzytelności lub zobowiązania wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych. W tym celu wypełnić należy jednak nie PIT-0 lecz PIT-WZ.
 • Składki ZUS – Można je odliczyć bezpośrednio w deklaracjach PIT-36, PIT-37, PIT-28 i PIT-36L.

 

Jak widać opcji do pomniejszenia jest dość sporo. To jednak nie koniec. Ww. nie uwzględnia dodatkowych ulg wynikających z wydatków ponoszonych na cele mieszkaniowe, które wykazuje się w załączniku PIT-D dodawanym do deklaracji PIT-28, PIT-36 i PIT-37. Na ten temat poświęcony zostanie jednak inny artykuł.

Stan prawny na dzień 13.04.2022 r.

A.G.


ZOBACZ E-BOOK ZWIĄZANY Z TEMATEM:

Ulga B+R