Strona główna Aktualności Jak wnieść wkład niepieniężny do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością – najistotniejsze kwestie

Jak wnieść wkład niepieniężny do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością – najistotniejsze kwestie

3267
PODZIEL SIĘ

Przepisy dotyczące spółki z ograniczoną odpowiedzialnością – jednej z nadal najbardziej popularnych form prowadzenia działalności w Polsce – nie wprowadzają zbyt sformalizowanych wymagań dotyczących wniesienia aportu (wkładu niepieniężnego) do tego rodzaju spółki. Aport taki może zostać wniesiony do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w momencie powstawania tego podmiotu, jak i w okresie późniejszym.

Dla ułatwienia przyjrzyjmy się wniesieniu wkładu niepieniężnego do już funkcjonującej spółki.

Praktycznie rzecz ujmując dla uskutecznienia tej operacji wymagane jest:

1)     wskazanie tego co ma być przedmiotem wkładu i oczywista kto jest właścicielem (dysponentem) wkładu do spółki,

2)     ustalenie wartości przedmiotu wkładu. Co do zasady aport powinien być wyceniony wg wartości godziwej. O metodach wyceny wkładu niepieniężnego była mowa tutaj. Zaznaczyć przy tym należy, że przepisy K.s.h. przewidują sankcje na wypadek znacznego zawyżenia wartości wkładu w stosunku do wartości zbyczej, rynkowej aportu. Zgodnie z art. 175 § 1 K.s.h. „Jeżeli wartość wkładów niepieniężnych została znacznie zawyżona w stosunku do ich wartości zbywczej w dniu zawarcia umowy spółki, wspólnik, który wniósł taki wkład, oraz członkowie zarządu, którzy, wiedząc o tym, zgłosili spółkę do rejestru, obowiązani są solidarnie wyrównać spółce brakującą wartość”.  Zatem należy w tym względzie uważać, aby nie popaść w zbędne problemy,

3)     ustalenie parametrów nowych wydawanych udziałów tj. czy cała wartość aportu zostanie odniesiona na kapitał zakładowy czy też będzie to emisja z agio emisyjnym, a zatem wspólnik wnoszący wkład otrzyma mniejszą liczbę udziałów, zaś różnica pomiędzy wartością nominalną udziałów a ceną emisyjną zostanie wówczas zapisana na kapitale zapasowym spółki

Przykład: przedmiot aportu – maszyna została wyszacowana na kwotę 1000. Wspólnik wnoszący taki wkład do spółki może uzyskać np. 20 udziałów, każdy po wartości nominalnej 50 zł. każdy (20X50 = 1000). Alternatywnie może uzyskać np. tylko 10 udziałów, każdy o wartości nominalnej 50 zł. ale po cenie emisyjnej 100. W tym ostatnim przypadku różnica wartości a zatem kwota 500 powinna zostać zapisana na kapitale zapasowym danego podmiotu.

4)     ustalenie konsekwencji wniesienia aportu z punktu widzenia podatku VAT. Od roku 2009 wniesienie wkładu niepieniężnego do spółki jest traktowane jako odpłatna dostawa towarów. W związku z tym konieczne jest ustalenie czy ze względu na przedmiot aportu, sposób jego nabycia itp. dostawa taka będzie opodatkowana VAT,

5)     zwołanie zgromadzenia wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w celu podjęcia uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki oraz zmiany umowy spółki, z porządkiem obrad wskazującym na te kwestie,

6)     podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki w związku z wydaniem nowych udziałów dla wspólnika (nowego lub dotychczasowego) za wkład w określonej postaci. W tym zakresie zauważyć należy, że zgodnie z art. 158 § 1 K.s.h. „Jeżeli wkładem do spółki w celu pokrycia udziału ma być w całości albo w części wkład niepieniężny (aport), umowa spółki powinna szczegółowo określać przedmiot tego wkładu oraz osobę wspólnika wnoszącego aport, jak również liczbę i wartość nominalną objętych w zamian udziałów”. Standardowo uchwała zgromadzenia wspólników powinna obejmować także zmianę umowy spółki – zmienia się bowiem wartość kapitału, nadto tak jak wskazano powyżej należy w zmienionej umowie spółki odnieść się dość szczegółowo do parametrów operacji aportowej. Zastosowanie znajduje tutaj forma aktu notarialnego, przewidzianego co do zasady do zmiany umowy spółki,

7)     złożenie przez nowego lub dotychczasowego wspólnika oświadczenia o objęciu udziałów oraz zawarcie porozumienia przenoszącego przedmiot wkładu niepieniężnego na spółkę w wykonaniu postanowień uchwały w sprawie podwyższenia. Od tej chwili generalnie spółka z o.o. korzystać może z przedmiotu aportu,

8)     złożenie wniosku o wpis zmian do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Istotne jest przy tym, że elementem wniosku jest odrębne oświadczenie wszystkich członków Zarządu spółki, potwierdzające, że wkłady na pokrycie kapitału zakładowego zostały przez wszystkich wspólników w całości wniesione. Niezależnie od tego – wniesienie aportu zostaje oznaczone odrębnie we wniosku rejestrowym, a następnie jest także uwidaczniane we wpisie do KRS.

Podsumowując, wniesienie aportu do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wymaga podjęcia szeregu działań prawnych i faktycznych. Nie jest to jednak procedura nadmiernie sformalizowana, inaczej niż np. aport do spółki akcyjnej, o czym będzie jeszcze mowa.

WW.