Strona główna Podatki Jak rozliczyć faktury korygujące w 2016 roku?

Jak rozliczyć faktury korygujące w 2016 roku?

1032
PODZIEL SIĘ

Przysłowie mówi, że mylić się, jest rzeczą ludzką. Problematyczne jest jednak, gdy błąd ten powstanie na gruncie czynności dokumentacyjnych, rachunkowych, czy sprawozdawczych. Jego bowiem naprawienie nie następuje w prosty sposób, jak czasem mogłoby się wydawać.

W przypadku błędnie wystawionej faktury konieczna jest faktura korygująca….

W praktyce spotykanym błędem jest niestety wystawienie w sposób niezgodny ze stanem faktycznym faktury. Taki błąd najczęściej dotyczy podania w błędnej fakturze zbyt niskiej/wysokiej kwoty, braku uwzględnienia udzielonego rabatu, czy nieprawidłowej ceny produktów. W takich przypadkach konieczne jest faktuta korygująca, której przypisuje się jako główny cel „uzdrowienie faktury pierwotnej”, czyli doprowadzenie do tego, by prezentowane w niej dane były zgodne ze stanem faktycznym. Na fakturę korygującą pod względem formy, budowy nie należy jednak patrzeć jako na specjalny typ faktury. Jest to standardowy dokument, jednakże już z „poprawnymi” w danej sytuacji danymi.

Faktura korygująca – rozliczana „wstecz”, lub też „na bieżąco”?

Wystawienie faktury korygującej jest konsekwencją stwierdzonej nieprawidłowości. Jej sporządzenie służy swoistej konwalidacji („naprawie”) faktury, którą uprzednio wystawiono. To ma też swoje skutki na płaszczyźnie typowo rachunkowej. Obecnie przyjmuje się, że w takim przypadku konieczne jest rozliczenie zrealizowanej korekty na zasadzie „wstecz”. Warto jednak zaznaczyć, że takie rozliczenie będzie zasadne wtedy, gdy rzeczywiście korekta jest konieczna z uwagi na popełniony wcześniej błąd, czyli kiedy pierwotna faktura błędnie wyrażała dane, parametry zdarzenia gospodarczego. Zatem, przykładowo rozliczenie „wstecz” będzie miało miejsce wtedy, jeśli w pierwotnie wystawionej fakturze podano złą kwotę VAT, czy złą cenę produktu, a w skorygowanej fakturze już te dane podano w wersji zgodnej ze stanem faktycznym.

Inaczej jednak sytuacja będzie wyglądała, jeśli pierwotnie wystawiona faktura nie była obarczona błędem, biorąc pod uwagę stan faktyczny w dniu jej wystawiania, ale gdy przykładowo na drugi dzień po jej wystawieniu zaszły zmiany (np. udzielono rabatu jednak kupującemu), pojawia się i tak konieczność przygotowania faktury korygującej. Taka jednak faktura korygująca nie „uzdrawia” faktury pierwotnej, a ją modyfikuje z uwagi na nowe aspekty w stanie faktycznym. Znany jest również pogląd, iż w tym przypadku sporządzenie faktury korygującej to niejako wydanie faktury do nowego zdarzenia gospodarczego, czy pierwotnego zdarzenia gospodarczego, ale w świetle nowych okoliczności stanu faktycznego.

Kończąc, uznać należy, że wystawienie faktury korygującej ma określone również skutki rachunkowe. Faktura jest dokumentem na podstawie którego realizuje się wiele operacji rozliczeniowych. Kiedy więc została pierwotnie sporządzona błędnie, analogicznie i operacje rachunkowe są obarczone błędem, wymagają korekty. To jednak, jak taka korekta ma być przeprowadzona, będzie zdeterminowane powodem wystawienia faktury korygującej, jej postacią.

MM.