Strona główna Ogólna Jak przygotować spółkę do IPO?

Jak przygotować spółkę do IPO?

1296
PODZIEL SIĘ

Czym jest IPO?

IPO to skrót angielskiego pojęcia initial public offering, co oznacza wprowadzenie po raz pierwszy spółki na rynek giełdowy. Jest to proces kilkumiesięczny i wymaga ścisłej współpracy ze strony samej spółki, doradców prawnych, domu maklerskiego oraz biegłych. Wiąże się z tym konieczność przygotowania prospektu emisyjnego, następnie zatwierdzanego przez KNF.

Publicznym proponowaniem nabycia papierów wartościowych jest propozycja ich nabycia w dowolnej formie i w dowolny sposób, skierowana do co najmniej 100 osób lub do nieoznaczonego adresata. Odbywa się to wyłącznie w formie oferty publicznej.

Po co na IPO?

Różne są motywy, którymi kierują się podmioty gospodarcze chcące rozpocząć działania na rynku giełdowym. Szczególnie obecnie, gdy rynki są bardzo wrażliwe i gwałtownie reagują na zmiany zachodzące głównie w strefie euro.

  • Plusy:

– zwiększenie możliwości pozyskania kapitału zewnętrznego,

– silniejsze zaplecze finansowe,

– płynność finansowa,

– bezgotówkowe przejęcia,

– prestiż

  • Minusy:

– presja zwiększenia zysków w krótkim czasie,

– ujawnienie informacji przed konkurencją,

– obowiązki informacyjne i konsekwencje ich zaniedbania lub wprowadzające w błąd,

– wahania kursu akcji,

– rozdrobnienie akcjonariatu i możliwość utraty kontroli nad spółką

Etapy wejścia spółki na giełdę

Cały proces można podzielić na 3 etapy:

  • przygotowawczy
  • prospektowy
  • oferta publiczna

I. Etap przygotowawczy

Sprowadza się on głównie do analizy rynku, ukształtowania struktury doradców odpowiedzialnych za przygotowanie prospektu emisyjnego, opracowania metody wejścia na rynek regulowany, przygotowanie w miarę szczegółowego harmonogramu działania.

To właśnie harmonogram powinien zawierać niezbędne informacje na temat przygotowania odpowiednich dokumentów związanych z przekształceniem spółki w spółkę akcyjną, z jednoczesnym uwzględnieniem odmiennych regulacji dotyczących ściśle spółek publicznych. Na tym etapie wstępnie planuje się kiedy spółka wejdzie na GPW.

Na początkowym etapie dobrze również ubiegać się o dofinansowanie ze środków unijnych, gdyż również te procedury są czasochłonne. Następnie należy przystąpić do badania spółki i sporządzenia rzetelnego due diligence, po dokonaniu którego przystępuje się do przekształcenia w S.A. Wówczas warto zadbać również o odpowiednie regulaminy poszczególnych organów, odpowiadające wymogom k.s.h., tak aby po debiucie spółka dysponowała kompletną dokumentacją.

Sam etap przygotowawczy trwa min 3- 4 miesiące.

II. Etap prospektowy

Następnie spółka wejdzie w bardzo ważny etap przygotowania rzetelnego prospektu emisyjnego, podlegającego zatwierdzeniu przez Komisję Nadzoru Finansowego. Jest to warunek niezbędny do dopuszczenia spółki do obrotu publicznego. Prospekt może być jedno- lub trzy-częściowy.

Szczegółowe wymogi dotyczące informacji w nim zawartych zawiera Rozporządzenie Komisji Wspólnot Europejskich 809/2004 i do jego wytycznych należy się ściśle odnosić. Skróci to proces badania prospektu przez KNF. Warto wykorzystać wówczas due diligence przeprowadzony w spółce, gdyż prospekt to najczęściej bardzo obszerny dokument zawierający szczegółowe i wrażliwe informacje na temat spółki, jej wyników finansowych, bieżącej działalności, organów, osób zarządzających itp. Wiele ujawnianych informacji sięga nawet do 5 lat wstecz.

Etap ten wymaga bardzo ścisłej współpracy ze spółką. Po przygotowaniu prospektu emisyjnego przedkłada się go wraz z odpowiednimi wnioskami do KNF, która ma czas na sporządzenie uwag, do których emitent musi się ustosunkować. Dopóty odpowiedzi nie będą dla Komisji satysfakcjonujące, dopóki nie zatwierdzi ona prospektu i wymiana uwag będzie trwała. Zatwierdzenie prospektu oznacza przeprowadzenie na jego podstawie i warunkach w nim opisanych oferty publicznej.

Jednocześnie należy przygotować projekty uchwał na Walne Zgromadzenie w temacie: podwyższenia kapitału zakładowego w drodze oferty publicznej i wprowadzenia akcji na rynek regulowany, emisji akcji i ich dematerializacji.

III. Oferta publiczna

Po zatwierdzeniu prospektu spółka przeprowadza jeszcze następujące czynności:

a. roadshow- spotkania z inwestorami

b. book building- budowanie księgi popytu

c. ustalenie ceny emisyjnej, jeżeli nie dokonano tego na wcześniejszym etapie

d. subskrypcja akcji

e. rejestracja papierów wartościowych w KDPW

f. wprowadzenie i dopuszczenie papierów wartościowych do obrotu giełdowego

g. rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego w sądzie rejestrowym

h. wpis papierów wartościowych do ewidencji KNF

Podsumowując, decyzja o wejściu na giełdę powinna być przemyślana i podjęta po analizie plusów i minusów debiutu. Sukces wejścia na giełdę zawdzięcza się koniunkturze na rynku w danym momencie ale także pracy samego emitenta oraz doradców.

 

Autor

Julita Mortkaaplikantka radcowska, Consuldimo