Strona główna Ogólna Jak powinien zachować się pracodawca w razie wypadku przy pracy?

Jak powinien zachować się pracodawca w razie wypadku przy pracy?

784
PODZIEL SIĘ

Zgodnie z definicją zawartą w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 30.10.2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych,  jako wypadek przy pracy uznaje się zdarzenie, które ma charakter nagły, spowodowane jest przyczyną zewnętrzną, nastąpiło w związku z pracą oraz spowodowało uraz lub śmierć pracownika.

Obowiązki pracodawcy po wypadku przy pracy
Pracodawca w razie wypadku przy pracy powinien podjąć niezbędne działania eliminujące lub ograniczające zagrożenie, zapewnić udzielenie pierwszej pomocy osobom poszkodowanym, ustalić okoliczności oraz przyczyny wypadku, a także zastosować odpowiednie środki zapobiegające wystąpieniu podobnych wypadków w przyszłości (art. 234 § 2 k.p.).

Powiadomienie inspektowa pracy
O zaistniałym zdarzeniu, jeśli wypadek był śmiertelny, ciężki bądź zbiorowy, pracodawca jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić właściwego inspektora pracy oraz prokuratora. Zgłoszenia wymaga również każdy inny wypadek, który wywołał wymienione skutki, mający związek z pracą, jeżeli może on być uznany za wypadek przy pracy (art. 234 § 2 k.p.). 

W celu ustalenia przyczyn wypadku, pracodawca zobowiązany jest zabezpieczyć miejsce zdarzenia i powołać 2-osobowy zespół powypadkowy, w skład którego wchodzi pracownik służby bhp lub – w razie jego braku – przedstawiciel pracowników posiadający aktualne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w zakresie bhp oraz społeczny inspektor pracy (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2009 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy). Jeżeli pracodawca nie może dopełnić obowiązku utworzenia zespołu powypadkowego w składzie 2-osobowym, ze względu na małą liczbę zatrudnionych pracowników, okoliczności i przyczyny wypadku ustala zespół powypadkowy, w skład którego on sam oraz specjalista spoza zakładu pracy. Efektem pracy zespołu powypadkowego jest protokół powypadkowy, który doręczany jest poszkodowanemu pracownikowi, a w razie wypadku śmiertelnego – członkom rodziny zmarłego pracownika oraz, jeżeli protokół dotyczący wypadków śmiertelnych, ciężkich i zbiorowych, właściwemu inspektorowi pracy.

Wszelkie koszty związane z ustaleniem okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy ponosi pracodawca (art. 234 § 4 k.p.). Dokumentacja związane z wypadkiem – tzw. rejestr wypadków przy pracy – musi być przechowywana przez pracodawcę przez 10 lat. Pracodawcy, który nie wywiąże się ze swoich obowiązków, grozi odpowiedzialność wykroczeniowa i karna (art. 221 k.k.).

Autor: Wojciech Ostrowski, radca prawny