Strona główna Aktualności IP BOX (Innovation Box) – najważniejsze informacje

IP BOX (Innovation Box) – najważniejsze informacje

1790
PODZIEL SIĘ
IP BOX sprawna spółka

Od 1 stycznia 2019 r.  do  ustawy o PIT oraz ustawy o CIT  została wprowadzona nowa ulga podatkowa IP BOX (Innovation BOX) [1]. Niniejsza ulga polega na opodatkowaniu kwalifikowanego dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej preferencyjną stawką podatkową wynosząca 5% podstawy opodatkowania [2]. Jest to zatem stawka podatkowa niższa niż stosowana ustawowo.

Kto może  skorzystać z tej preferencji podatkowej?

Z preferencyjnej  ulgi  IP BOX mogą skorzystać podatnicy, którzy:

  • prowadzą działalność gospodarczą,
  • prowadzą prace badawczo – rozwojowe związane z wytwarzaniem kwalifikowanego prawa własności intelektualnej i uzyskują dochody z jego  sprzedaży lub udzielenia licencji.

Na temat działalności badawczo- rozwojowej pisaliśmy w artykułach:

Ulga podatkowa na badania i rozwój (ulga B+R) – najważniejsze informacje 

Ulga podatkowa na badania i rozwój (ulga B+R) – kategorie kosztów kwalifikowanych

Przykładowo będą to przedsiębiorcy, którzy:

  • prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą lub
  • są wspólnikami spółki cywilnej albo
  • jednej z osobowych spółek handlowych,
  • osoby prawne np. spółki kapitałowe prawa handlowego.

Jakie są kwalifikowane prawa własności intelektualnej?

Kwalifikowane prawa własności intelektualnej ustawodawca określił w art. 30ca ust. 2 ustawy o PIT i w art. 24d ust. 2 ustawy o CIT.

Zgodnie z dyspozycją w nich zawartą kwalifikowanymi prawami własności intelektualnej są:

1) patent,

2) prawo ochronne na wzór użytkowy,

3) prawo z rejestracji wzoru przemysłowego,

4) prawo z rejestracji topografii układu scalonego,

5) dodatkowe prawo ochronne dla patentu na produkt leczniczy lub produkt ochrony roślin,

6) prawo z rejestracji produktu leczniczego i produktu leczniczego weterynaryjnego dopuszczonych do obrotu,

7) wyłączne prawo, o którym mowa w ustawie z dnia 26 czerwca 2003 r. o ochronie prawnej odmian roślin (Dz. U. z 2018 r. poz. 432),

8) autorskie prawo do programu komputerowego.

Jaki dochód kwalifikuje się do ulgi IP BOX?

Podstawę opodatkowania stanowi suma kwalifikowanych dochodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnej osiągniętych w roku podatkowym [3].

W interpretacji indywidualnej (znak: 0112-KDIL3-3.4011.317.2019.2.AA) z dnia 7 listopada 2019 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej potwierdził: „Dochodem kwalifikującym się do ulgi Innovation BOX jest dochód uzyskany z tytułu należności/opłat licencyjnych lub innych należności związanych z wykorzystywaniem kwalifikowanego prawa własności intelektualnej, dochód ze sprzedaży kwalifikowanego prawa własności intelektualnej, jak również, co istotne, dochód z tego aktywa uwzględniony w cenie sprzedaży lub usługi określany na zasadzie ceny rynkowej” [4].

Kiedy podatnik może korzystać z ulgi IP BOX?

Podatnik podatku PIT lub CIT może korzystać z ulgi IP BOX w rocznym zeznaniu podatkowym. Wtedy „(…) deklaruje w zeznaniu rocznym wysokość dochodu z kwalifikowanego IP wyodrębnionego z ogólnego dochodu osiągniętego w ciągu roku podatkowego. Następnie do kwalifikowanego dochodu z kwalifikowanego IP podatnik stosuje 5% stawkę podatku zamiast stawki ogólnej” – podaje Ministerstwo Rozwoju [5].

„Przepisy o IP BOX nie narzucają podatnikom konkretnej formy ewidencjonowania zdarzeń na cele stosowania preferencji IP BOX. Jednak dla celów obliczenia dochodu z kwalifikowanego IP istotne jest, by ewidencja ta była prowadzona w sposób należyty tak, aby móc w rocznym zeznaniu podatkowym wykazać łączną sumę przychodów, kosztów podatkowych, dochodów, strat, dochodów podlegających opodatkowaniu stawką 5% oraz dochodu, który nie będzie podlegał preferencyjnemu opodatkowaniu” –  podkreśla  Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej (znak: 0115-KDIT3.4011.6.2020.1.AD) z dnia 3 marca 2020 r.

Więcej informacji zawierają Objaśnienia podatkowe z dnia 15 lipca 2019 r. dotyczące preferencyjnego opodatkowania dochodów wytwarzanych przez prawa własności intelektualnej – IP BOX wydane przez Ministerstwo Finansów

Ministerstwo Finansów zaleca także wniesienie przez podatnika wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej ws. stosowania przez niego ulgi IP BOX.

Podstawa prawna:

– art. 30ca,  art. 30cb  Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych  (tekst jedn. Dz.U. 2019. 1387)

– 24d i art. 24e  Ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. Dz.U. 2019. 865)

Objaśnienie:

[1] Ulga IP BOX  została wprowadzona  ustawą  z dnia 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2018 r. 2193)

[2] Powyższe wynika z treści art. 30ca ust. 1 ustawy o PIT i art. 24d ust. 1 ustawy o CIT.

[3] Tak wynika z dyspozycji art. 30ca ust. 3 ustawy o PIT i art. 24d ust. 3 ustawy o CIT.

[4] Interpretacja  indywidualna  (znak: 0112-KDIL3-3.4011.317.2019.2.AA) wydana przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej  w dniu 7 listopada 2019 r.

[5]Ministerstwo Rozwoju,  IP BOXhttps://www.gov.pl/web/rozwoj/ip-BOX

Stan prawny na dzień 24 marca 2020 roku

Wanda Książek – współpracownik Portalu


ZOBACZ E-BOOK ZWIĄZANY Z TEMATEM:

Ulga B+R