Strona główna Aktualności IP BOX (Innovation Box) – Dochód z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej

IP BOX (Innovation Box) – Dochód z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej

2124
PODZIEL SIĘ
Innovation Box Sprawna spółka

Podatnicy podatku PIT i podatku CIT, którzy  prowadzą  prace badawczo – rozwojowe  mogą skorzystać z opodatkowania dochodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnej stawką 5%. Niniejsza preferencja podatkowa tj. ulga IP BOX (Innovation Box) może być stosowana „(…) po zakończeniu roku podatkowego poprzez złożenie zeznania podatkowego za dany rok podatkowy” [1].

Na temat ulgi Innovation Box pisaliśmy w artykule:

IP BOX (Innovation Box) – najważniejsze informacje

Kto może opodatkować 5% stawką podatkową dochody uzyskiwane z kwalifikowanych praw własności intelektualnej?

Z opodatkowania  dochodów  uzyskiwanych z  kwalifikowanych praw własności intelektualnej  5% stawką podatkową  może skorzystać podatnik, który jest ich „(…) właścicielem, współwłaścicielem, użytkownikiem lub posiada prawa do korzystania z nich na podstawie umowy licencyjnej i, które są chronione na podstawie obowiązującego prawa krajowego lub międzynarodowego przez m.in. patent, dodatkowe prawo ochronne na wzór użytkowy czy prawo z rejestracji wzoru przemysłowego (…) Możliwość skorzystania z ulgi Innovation BOX ma miejsce również w sytuacji, gdy podatnik dokona zakupu kwalifikowanych praw własności intelektualnej, (…)  pod warunkiem że następnie poniesie on koszty związane z rozwojem lub ulepszeniem nabytego prawa” [2].

Co będzie dochodem z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej?

Zgodnie z dyspozycją  art. 30ca ust. 7 ustawy o PIT i art. 24d ust. 7 ustawy o CIT dochodem z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej będzie m.in. dochód osiągnięty:

  • z opłat lub należności wynikających z umowy licencyjnej, która dotyczy kwalifikowanego prawa własności intelektualnej,
  • ze sprzedaży kwalifikowanego prawa własności intelektualnej,
  • z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej uwzględnionego w cenie sprzedaży produktu lub usługi.

Jak działa IP BOX w przypadku patentu – interpretacja indywidualna

Patent jest kwalifikowanym prawem własności intelektualnej objętym ulgą IP BOX. W interpretacji indywidualnej (znak: 0115-KDIT1.4011.132.2019.2.DW) wydanej przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) w dniu 20 lutego 2020 r. czytamy:

„Działalność Wnioskodawcy jest działalnością twórczą obejmującą badania naukowe jak i prace rozwojowe (…). Wnioskodawca (…) opracowuje w ramach prowadzonych prac badawczo-rozwojowych szereg nowych rozwiązań, bazujących na posiadanym patencie i rozszerzających jego możliwości funkcjonalne. Tworzy nowe oraz ulepszone produkty na tyle innowacyjne, że w znacznym stopniu odróżniają się od rozwiązań już funkcjonujących.

(…) Wnioskodawca z posiadanego patentu uzyskuje dochody poprzez sprzedaż urządzeń, w których wnioskodawca wykorzystuje rozwiązania technologiczne chronione ww. patentem polskim i/lub rozwiązania zgłoszone jako wynalazek oczekujący na rozpatrzenie przez urząd patentowy RP”.

Dyrektor KIS uznał, że „Wnioskodawca ma prawo opodatkować dochody uzyskane ze sprzedaży urządzeń zawierających rozwiązania technologiczne podlegające ochronie patentowej, w których cenie sprzedaży zostało uwzględnione kwalifikowane prawo własności intelektualnej (…)” [3].

Podobnie stwierdził organ skarbowy  wyraził w interpretacji z dnia 15 maja 2019 r. (znak: 0113-KDIPT2-3.4011.72.2019.2.PR).

Jak działa IP BOX w przypadku wzoru przemysłowego –  interpretacja indywidualna

W interpretacji indywidualnej (znak: 0112-KDIL3-3.4011.381.2019.1.MW) z dnia 3 grudnia 2019 r. Dyrektor KIS wyraził następujący pogląd:

 (…) Spółka, której Wnioskodawca jest wspólnikiem, generuje przychody z wytworzonych w ramach prac badawczo-rozwojowych wzorów przemysłowych. Przychody te są uzyskiwane ze sprzedaży W, których cena została ustalona na podstawie ceny rynkowej.(…) W konsekwencji dochodem z kwalifikowanych praw własności intelektualnej jest ta część dochodu uzyskana ze sprzedaży W, która jest bezpośrednio związana z kwalifikowanym prawem własności intelektualnej uwzględnionym w cenie produktu (…)”.

Jak działa IP BOX w zakresie autorskiego prawa do programu komputerowego  – interpretacja indywidualna

Programiści, którzy prowadzą własną firmę mogą tworzyć i udoskonalać programy komputerowe oraz skorzystać z preferencyjnego opodatkowania dochodów w stawce 5%.

Przykładem jest interpretacja indywidualna (znak: 0115-KDIT1.4011.135.2019.2.MR) wydana przez Dyrektora KIS w dniu 6 marca  2020 r.: Wnioskodawca  prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą związaną z  wytwarzaniem oprogramowania. „Na podstawie umowy zawartej z firmą (zwaną dalej Zleceniodawcą), mającą siedzibę w Polsce świadczy usługi programistyczne. W ramach umowy przenosi na Zleceniodawcę całość autorskich praw majątkowych do programu komputerowego, za co otrzymuje wynagrodzenie. Wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majątkowych uwzględnione jest w wynagrodzeniu za świadczenie usług. (…) Oprócz tworzenia nowego oprogramowania dokonuje również rozwinięcia oraz ulepszenia istniejącego oprogramowania na zlecenie podmiotu będącego jego właścicielem (Zleceniodawcy) i osiąga dochód ze sprzedaży kwalifikowanego prawa własności intelektualnej oraz taki dochód ma zamiar opodatkować preferencyjną stawką”.

Podatnik zapytał organ interpretacyjny, czy „(…)  będzie mógł użyć stawki 5% podatku od dochodu uzyskiwanego z tytułu przenoszenia autorskich praw majątkowych do oprogramowania tworzonego i rozwijanego przez niego?”

Dyrektor KIS  uznał , „(…) że uzyskany przez Wnioskodawcę w ramach działalności gospodarczej dochód ze sprzedaży kwalifikowanego prawa własności intelektualnej uwzględnionego w cenie sprzedaży świadczonej usługi, tj. tworzonego, rozwijanego i ulepszanego autorskiego programu komputerowego, który stanowi utwór prawnie chroniony i został wytworzony, rozwinięty i ulepszony w ramach prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej, kwalifikuje się do dochodów z kwalifikowanego IP w rozumieniu art. 30ca ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. To oznacza, że Wnioskodawca będzie mógł skorzystać z preferencyjnego opodatkowania dochodów z tego tytułu wg stawki 5% w zeznaniu rocznym składanym za 2019 r.” [4].

Inne interpretacje podatkowe :

  • interpretacja indywidualna (znak: 0115-KDIT3.4011.530.2019.2.JG) z dnia 4 marca 2020 r.,
  • interpretacja indywidualna (znak: 0113-KDIPT2-3.4011.667.2019.3.RR) z dnia 28 lutego 2020 r.,
  • interpretacja indywidualna (znak: 0112-KDIL2-2.4011.90.2019.1.WS)  z dnia 24 stycznia 2020 r. 

Podsumujmy…

W wydanych w dniu 15 lipca 2019 r.  Objaśnieniach podatkowych w sprawie IP BOX – PIT (pkt 75 ) Ministerstwo Finansów podkreśla : „(…) w    obecnym stanie prawnym w  Polsce nie ma możliwości ustawowego i wyczerpującego zdefiniowania pojęcia <<autorskie prawo do programu komputerowego>>. W konsekwencji, podatnik chcący skorzystać z preferencji IP BOX wobec dochodów z autorskiego prawa do programu komputerowego i otrzymać  w tym zakresie stosowną ochronę prawnopodatkową powinien złożyć wniosek o interpretację indywidualną do Dyrektora Krajowej Informacji  Skarbowej (KIS)”. Z takim wnioskiem podatnik może wystąpić w przypadku każdej wątpliwości co do interpretacji przepisów prawa podatkowego.

Podstawa prawna:

– art. 30ca ust. 7 Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych  (tekst jedn. Dz.U. 2019. 1387)

– art. 24d ust. 7 Ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. Dz.U. 2019. 865)

Objaśnienie:

[1] Interpretacja indywidualna  (znak: 0114-KDIP3-3.4011.427.2019.2.MT) wydana przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w dniu 6 grudnia 2019 r.

[2]  Interpretacja indywidualna (znak: 0114-KDIP3-1.4011.315.2019.1.ES) wydana przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w dniu 11 lipca 2019 r. 

[3] Interpretacja indywidualna (znak: 0115-KDIT1.4011.132.2019.2.DW) wydana przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w dniu 20 lutego 2020 r.-

[4] Interpretacja indywidualna (znak: 0115-KDIT1.4011.135.2019.2.MR) wydana przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej  w dniu  6 marca 2020 r.-

Stan prawny na dzień 26 marca 2020 roku

Wanda Książek – współpracownik Portalu


ZOBACZ E-BOOK ZWIĄZANY Z TEMATEM:

Ulga B+R