Strona główna Podatki Interpretacje ogólne Ministra Finansów – a co to takiego? cz. 1

Interpretacje ogólne Ministra Finansów – a co to takiego? cz. 1

2683
PODZIEL SIĘ

Niejednokrotnie w informacjach prasowych czy na portalach internetowych – w tym także na LexAgit.pl pojawiają się informacje na temat pojawienia się kolejnej interpretacji ogólnej Ministerstwa Finansów.

Co to takiego i czym się różni od interpretacji indywidualnej

Zarówno interpretacje ogólne jak i interpretacje indywidualne wydawane są na podstawie tego samego aktu prawnego tj. Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r Ordynacja podatkowa (tekst jednol. z 2012 r. poz. 749 ze zm.).

Interpretacje indywidualne jak wskazuje przepis art. 14b Ordynacji – Minister Finansów, a dokładniej działający z jego upoważnienia Dyrektorzy niektórych Izb skarbowych – wydają na wniosek zainteresowanego w jego indywidualnej sprawie. Natomiast interpretacje ogólne są wydawane wyłącznie przez Ministra Finansów – i to w celu zapewnienia jednolitego stosowania przepisów prawa podatkowego przez organy podatkowe oraz organy kontroli skarbowej, przy uwzględnieniu orzecznictwa sądów oraz Trybunału Konstytucyjnego lub Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości (art. 14a Ordynacji Podatkowej).

Kto może wystąpić z wnioskiem o interpretację ogólną

Interpretacja ogólna może zostać wydana urzędu przez Ministra Finansów lub na wniosek. Z kręgu osób uprawnionych zostały przy tym wyłączone ustawowo organy administracji publicznej (art. 14a § 1). Przepisy nie zawężają ponadto wnioskodawców do „osób zainteresowanych”. Zatem wniosek taki może złożyć praktycznie każdy. Samo złożenie takiego wniosku nie oznacza jednakże obowiązku wydania interpretacji. Tym niemniej gdyby jednak Ministerstwo zdecydowało się na interpretację ogólną to interpretacja taka nie będzie w zasadzie wskazywać na poprawność lub nie – interpretacji przepisów prawa podatkowego przyjętą przez wnioskodawcę (jak ma to miejsce w przypadku interpretacji indywidualnej), a tylko podawać poprawną z punktu widzenia Ministerstwa interpretację przepisów odnoszącą się do stanu faktycznego opisanego w ww. interpretacji.

Co musi zawierać wniosek o wydanie interpretacji

Wniosek o wydanie interpretacji ogólnej powinien zawierać w szczególności uzasadnienie wydania takiej interpretacji, a w tym określać zagadnienie budzące wątpliwości łącznie z przytoczeniem przepisów prawa podatkowego oraz wskazywać na niejednolite stosowanie ww. przepisów podatkowych w decyzjach, postanowieniach czy interpretacjach wydawanych przez organy podatkowe czy organy kontroli skarbowej. Chodzi tutaj oczywista o niejednolitość orzekania w tych samych stanach faktycznych i prawnych. Zasadniczo zatem wydanie interpretacji ogólnej powinno mieć znaczenie porządkujące sytuację i wpływające na tożsamość rozstrzygnięć organów podatkowych czy kontroli skarbowej.

Jaki formularz

Do wystąpienia z wnioskiem o wydanie interpretacji ogólnej służy formularz ORD-OG, który składa się do dyrektorów kilku izb skarbowych na terenie kraju które zostały umocowane do praktycznie technicznej obsługi przedmiotowych wniosków. Obecnie upoważnienie dotyczy dyrektorów Izb w Bydgoszczy, Katowicach, Poznaniu, Warszawie i Łodzi. Podział jest tutaj tematyczny i tak np. wnioski dotyczące podatku VAT powinny być przesłane do Poznania, a np. w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych do Bydgoszczy.

Co dalej …..

Zgodnie z przepisami Ordynacji Minister Finansów może po złożeniu wniosku lub też bez złożenia takiego wniosku z własnej inicjatywy wydać interpretację ogólną. Co istotne na taką interpretację nie służy skarga do sądu administracyjnego.

Minister Finansów może także pozostawić wniosek o wydanie interpretacji ogólnej bez rozpatrzenia i to w następujących przypadkach:

a) gdy wniosek o wydanie interpretacji ogólnej nie zawiera danych i informacji wskazanych powyżej,

b) gdy w sprawach tych toczy się postępowanie podatkowe lub postępowanie kontrolne organu kontroli skarbowej albo od decyzji lub na postanowienie zostało wniesione odwołanie lub zażalenie,

c) gdy wniosek nie spełnia innych wymogów określonych przepisami prawa albo

d) gdy przedstawione we wniosku zagadnienie jest przedmiotem interpretacji ogólnej i stan prawny nie uległ w tym zakresie zmianie

W sprawie pozostawienia wniosku o wydanie interpretacji ogólnej bez rozpatrzenia wydaje się postanowienie, na które służy zażalenie. Zażalenie to rozpatrywane jest przez Ministra Finansów a następnie postanowienie wydane w II instancji podlega formalnie zaskarżeniu do sądu administracyjnego.

O związaniu – zarówno organów podatkowych i organów kontroli skarbowej jak i podatników – interpretacją ogólną będziemy mówili wkrótce.

MM.