Strona główna Aktualności Interpretacja przepisów prawa podatkowego (1)

Interpretacja przepisów prawa podatkowego (1)

1808
PODZIEL SIĘ
zmiany do kodeksu postępowania cywilnego Lexagit.pl porady prawne online

W artykule znajduje się odpowiedź na pytanie:  Kto, w jakim celu i do kogo może wystąpić o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego ?

Kto może wystąpić z wnioskiem o interpretację podatkową

Dla wielu podatników przepisy prawa podatkowego są niezrozumiałe. Podatnicy przykładowo nie wiedzą, czy w ramach przysługującej im  ulgi prawidłowo odliczają w PIT poniesiony wydatek np. ulgę rehabilitacyjną albo, czy  dana ulga przysługuje im w całości lub w części (np. ulga prorodzinna). Stąd też w art. 14b Ordynacji podatkowej [1]  ustawodawca wprowadził  możliwość interpretacji przepisów prawa podatkowego (interpretacja indywidualna).

W przypadku „(-) wątpliwości co do zaistniałego (-) stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego, które mogą rodzić określone konsekwencje w sferze prawa podatkowego” [2] wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej może złożyć:

  • osoba fizyczna prowadząca i nieprowadząca działalności gospodarczej,
  • osoba prawna (np. spółka z o.o.),
  • jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej (np. stowarzyszenie lub spółka cywilna),
  • osoba, która nie mieszka w Polsce, ani też nie posiada firmy na jej terytorium. 

Co istotne, kilka zainteresowanych osób może złożyć wniosek wspólny pod warunkiem, ze „(-) wszystkie składające wniosek osoby uczestniczyły w tym samym stanie faktycznym albo tym samym zdarzeniu przyszłym”. [3]

Przykład:

Podatnik może wystąpić z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej  dotyczącej podziału ulgi prorodzinnej po rozwodzie.

Sprawdź:

Podatek dochodowy: Ulga na dziecko po rozwodzie lub w separacji – https://lexagit.pl/podatek-dochodowy-ulga-dziecko-rozwodzie-lub-separacji/

Indywidualna interpretacja podatkowa, czym jest  i co zawiera

Interpretacja przepisów prawa podatkowego  jest to ocena przez organ skarbowy pod względem poprawności prawnopodatkowej wniosku  podatnika w którym opisał zdarzenie podatkowe i zadał pytanie dotyczące jego wątpliwości co do zastosowania właściwych przepisów podatkowych .

Zgodnie z art. 14b par. 3 Ordynacji podatkowej składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego oraz do przedstawienia własnego stanowiska w sprawie oceny prawnej tego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Co istotne ,” (-) pytanie wnioskodawcy i odnosząca się do niego własna ocena pytającego, powinny być traktowane w sposób kompleksowy (całościowy)” – czytamy w wyroku  Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi  z dnia 27 kwietnia 2017 r. ( I SA/Łd 227/17).

Z kolei „(-) stanowisko organu podatkowego winno opierać się na przedstawionym stanie faktycznym sprawy; indywidualna interpretacja nie jest rozstrzygnięciem władczym, nie ma też charakteru aktu stosowania prawa, nie ustanawia się żadnej normy indywidualnej. Rolą organu i istotą jego postępowania jest w tego typu sprawach ocena stanowiska strony, a organ winien ograniczyć się do wykładni treści przepisów prawa podatkowego oraz sposobu ich zastosowania w odniesieniu do określonej indywidualnie sprawy”.  Taki pogląd wyraził Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie w wyroku z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie I SA/Rz 950/13.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej może odstąpić od uzasadnienia prawnego, jeżeli stanowisko wnioskodawcy jest w pełni prawidłowe. W razie negatywnej oceny stanowiska wnioskodawcy interpretacja indywidualna zawiera wskazanie prawidłowego stanowiska wraz z uzasadnieniem prawnym. Interpretacja indywidualna zawiera także pouczenie o prawie wniesienia skargi do sądu administracyjnego (art. 14c par. 1 -3 Ordynacji podatkowej) .

Kto wydaje  indywidualne interpretacje podatkowe 2018

Od dnia 1 marca 2017 r.  indywidualne interpretacje przepisów prawa podatkowego wydaje Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS)  jako wyspecjalizowany organ Krajowej Administracji Skarbowej (KAS). [4] KAS stanowi wyspecjalizowaną administrację rządową wykonującą  m.in. zadania z zakresu realizacji dochodów z tytułu podatków, a także zapewnia obsługę i wsparcie podatnika i płatnika w prawidłowym wykonywaniu obowiązków podatkowych. [5]

Wszystkie wnioski o interpretacje podatkowe oraz inną korespondencję związaną z wydawanymi interpretacjami (indywidualnymi) należy kierować do Krajowej Informacji Skarbowej na adres: ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała lub drogą elektroniczną przez e-PUAP na adres skrytki Krajowej Informacji Skarbowej. [6]

Z art. 14d.  par. 1 Ordynacji podatkowej wynika, że interpretację indywidualną przepisów prawa podatkowego wydaje się bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania wniosku.

Zasady wnoszenia opłat od wniosków

Opłata za interpretacje podatkowe wynosi 40 zł i należy ją wnosić do Krajowej Informacji Skarbowej na numer konta: 25 1010 1212 0064 6422 3100 0000, w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku. [7]

Kwotę 40 zł płaci się od każdego stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego będącego przedmiotem wniosku. Jeżeli składany jest wniosek wspólny wtedy niniejsza opłata zależy od liczby wnioskodawców.

Podstawa prawna:

– art. 14b par. 1-3, art. 14c par. 1- 3, art. 14d par. 1 Ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 201)

Objaśnienie:

[1] Ordynacja podatkowa –  Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (test jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 201)

[2]https://www.biznes.gov.pl/opisy-procedur/-/proc/25-interpretacja-podatkowa (dostęp w dniu 11 kwietnia 2018 roku)

[3] Tamże

[4] Wynika to z  Ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej – Dz.U. z 2016 r. poz. 1947 (ustawa o KAS)

[5] Art. 1 ust. 2 Ustawy o KAS

[6] https://www.biznes.gov.pl/przedsiebiorcy/biznes-w-polsce/rozliczam-podatki/indywidualne-interpretacje-podatkowe  (dostęp w dniu 11 kwietnia 2018 r.)

[7] Tamże

Stan prawny na 11 kwietnia 2018 roku

Wanda Książek – współpracownik Portalu

 

Zapraszamy do kontaktu z Kancelarią, jeśli artykuł ten Państwa zainteresował lub potrzebują Państwo więcej informacji.