Strona główna Aktualności Informacja szefa KAS w sprawie optymalizacji podatkowej dokonywanej z wykorzystaniem znaków towarowych...

Informacja szefa KAS w sprawie optymalizacji podatkowej dokonywanej z wykorzystaniem znaków towarowych i spółek osobowych

1368
PODZIEL SIĘ

W dniu 30.08.2017 r. na stronie internetowej Ministerstwa Finansów opublikowana została informacja Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (dalej: „KAS”), zwracająca uwagę na możliwość potraktowania pewnych sytuacji darowizn znaków towarowych na rzecz Spółek osobowych za unikanie opodatkowania i podejmowane li tylko w celu uzyskania korzyści podatkowej.

W komentowanej informacji, Szef KAS zwraca szczególną uwagę na wnioski o wydanie indywidualnej interpretacji prawa podatkowego, w których podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych dążą do uzyskania wyjaśnień przedstawiając stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe wskazujące, w opinii Szefa KAS, na możliwość zastosowania przepisów o przeciwdziałaniu unikania opodatkowania (art. 119a i nast.).

Jak czytamy w informacji, w stanie faktycznym lub zdarzeniu przyszłym dokonywany jest szereg celowych czynności, w celu uzyskania korzyści podatkowej. W skład tych czynności wchodzą:

  1. założenie spółki osobowej, niebędącej podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych (spółka jawna, komandytowa), do której przystępują także osoby z kręgu najbliższej rodziny wnioskodawcy (wnioskodawców),
  2. dokonanie przez jednego ze wspólników darowizny na rzecz takiej spółki osobowej, w postaci wartości niematerialnej i prawnej (np. prawa do znaku towarowego), wytworzonej przez darczyńcę i wykorzystywanej w jego dotychczasowej działalności gospodarczej,
  3. rozpoczęcie wykorzystywania otrzymanej wartości niematerialnej i prawnej przez spółkę osobową poprzez udzielanie wspólnikom, w tym darczyńcy, licencji na wykorzystywanie otrzymanego w drodze darowizny prawa.

W informacji Szef KAS wskazuje na działanie w sposób sztuczny, poprzez stworzenie nowego podmiotu – spółki osobowej – a następnie na dokonaniu przez jednego ze wspólników darowizny wytworzonego we własnym zakresie znaku towarowego na rzecz nowo powstałej spółki osobowej.

W opinii Szefa KAS, takie działania osób fizycznych przeprowadzane są wyłącznie, w celu osiągnięcia korzyści podatkowej sprzecznej z przepisami Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, polegającej na jednoczesnym:

  1. rozpoznawaniu przez spółkę osobową kosztów uzyskania przychodów w postaci odpisów amortyzacyjnych od otrzymanej od wspólnika w drodze darowizny wartości niematerialnej i prawnej oraz
  2. rozpoznawaniu przez tego wspólnika, prowadzącego działalność gospodarczą, kosztów uzyskania przychodów z tytułu opłat licencyjnych uiszczanych na rzecz spółki osobowej.

W konsekwencji, w opinii Szefa KAS takie działania prowadzą do obniżenia wysokości należnego zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych lub do zawyżenia straty podatkowej, podczas gdy darczyńca, wykorzystujący wytworzony przez siebie znak towarowy nie miałby prawa do rozpoznawania amortyzacji tego znaku jako kosztu dla celów podatkowych.

W wyniku przeprowadzanych czynności, wspólnik spółki osobowej prowadzący działalność gospodarczą może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów opłaty licencyjne uiszczane na rzecz nowopowstałej spółki osobowej, co w konsekwencji pozwala mu na powstanie korzyści podatkowej. To, w ocenie Szefa KAS stoi w sprzeczności z przedmiotem i celem ustawy podatkowej.

Szef KAS informuje, że w takich sytuacjach istnieje uzasadnione przypuszczenie możliwości zastosowania przepisów dotyczących klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania a osoby składające wnioski o wydanie interpretacji, zawierające opisany schemat działania powinny liczyć się z możliwością odmowy wydania interpretacji przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej.

Komentowana informacja Szefa KAS, kolejny raz dowodzi, że wprowadzone w zeszłym roku przepisy dotyczące przeciwdziałania unikania opodatkowaniu mogą być rozumiane i stosowane przez organy podatkowe w sposób dowolny i bardzo szeroki.

Stwierdzić należy, że opublikowana informacja nie odnosi się wyłącznie do podatników zainteresowanych wydaniem interpretacji indywidualnej, bowiem zainteresowani podatnicy nie tylko mogą nie otrzymać interpretacji indywidualnej, ale że na podstawie tej informacji organy podatkowe mogą zacząć kwestionować działania podatników, które są podobne do opisanego wyżej schematu. To zaś w konsekwencji może prowadzić to ewentualnego wszczęcia kontroli podatkowej, z powołaniem się na to, że działania takie zostały podjęte wyłącznie w celu uzyskania korzyści podatkowej.

WW.