Strona główna Prawo cywilne Grupa Producentów Rolnych – jak ją utworzyć?

Grupa Producentów Rolnych – jak ją utworzyć?

1596
PODZIEL SIĘ

Polskie rolnictwo ma wciąż jeszcze sporo do nadrobienia, by dogonić konkurencyjność i innowacyjne metody produkcji stosowane przez zachodnich sąsiadów. W realizacji tego zadania, rolnicy mogą liczyć na liczne środki wsparcia ze strony władz krajowych, jak również organów Unii Europejskiej. Dla przykładu, podatek rolny uiszczany przez rolników wciąż uzależniony jest od wielkości gospodarstwa rolnego, a nie od wielkości produkcji. Co więcej, rolnikom przysługują liczne ulgi. Jeśli zdecydują się np. na podniesienie innowacyjności swojego gospodarstwa mogą liczyć nawet na 15 lat ulgi w płaceniu podatku.

Jednak to nie jedyne metody wspierania rolnictwa, jakie rolnicy mają do dyspozycji. Bardzo popularne są różne formy zrzeszania się rolników i tworzenia organizacji rolniczych. Są to między innymi koła producentów rolnych, zrzeszenia rolników, koła gospodyń wiejskich, czy też Grupa Producentów Rolnych.

Jakie są korzyści z założenia Grupy Producentów Rolnych?

Grupa Producentów Rolnych przynosi sporo korzyści. Zgrupowanie mniejszych grup producentów w większe formacje przede wszystkim wzmacnia potencjał ekonomiczny producentów rolnych i prowadzi do poprawy jakości produkcji dzięki ujednoliceniu technologii produkcji. Centralizacja sprzedaży i działań marketingowych pozwala na znaczną redukcję środków przeznaczonych na działania marketingowe. Wszystko to zmierza do podniesienia konkurencyjności gospodarstw, a w konsekwencji do zwiększenia dochodów rolników. Słabością rolników indywidualnych są też słabe możliwości negocjacji, w przypadku większych grup producentów łatwiej przebić się na rynku i wynegocjować korzystne warunki dostaw.

Nie bez znaczenia jest również wsparcie, na jakie mogą liczyć członkowie Grupy Producentów Rolnych – w ciągu pierwszych pięciu lat działalności Grupa Producentów Rolnych może liczyć na spore środki na finansowanie swej działalności. W pierwszym i drugim roku jest to nie więcej niż 100.000 EUR, w trzecim – 80.000 EUR, w czwartym – 60.000 EUR, a w piątym 50.000 EUR.

Grupa Producentów Rolnych – jakie wymogi żeby ją założyć?

Grupa Producentów Rolnych skupia działalność co najmniej 5 producentów, którzy wytwarzają określony produkt lub grupę produktów. Wyjątkiem jest jedynie grupa skupiająca się wokół sprzedaży suszonych liści tytoniu – tutaj ustawodawca przewiduje wymóg co najmniej 50 producentów, aby móc założyć grupę. Lista produktów kwalifikujących do założenia Grupy Producentów Rolnych jest na bieżąco uaktualniania i publikowana w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Warto jednak podkreślić, że nie można założyć jej, jeżeli działalność danego gospodarstwa opiera się na produktach przetworzonych.

Krok po kroku – Grupa Producentów Rolnych – jak ją utworzyć:

 1. Na początek należy się zdecydować co do formy prawnej grupy. Ustawodawca przewiduje możliwość zarejestrowania jej jako stowarzyszenia, spółdzielni, zrzeszenia czy też spółki.
 2. Kolejnym krokiem jest przygotowanie dokumentu założycielskiego. Jest to akt, który musi zawierać nazwę i dokładny adres organizacji, strukturę organizacyjną, organy przewidziane w ramach istnienia grupy, zakres terytorialny, zasady wstępowania i występowania z grupy, zasady dysponowania majątkiem oraz prawa i obowiązki członków grupy, sankcje wobec członków, którzy nie wywiązują się z obowiązków oraz ewentualną wielkość funduszu specjalnego (jeśli taki zostanie utworzony).
 3. Następnie członkowie grupy muszą zebrać się w drodze formalnego spotkania, jest to jeden z wymogów prawnych powstania Grupy Producentów Rolnych.
 4. Kolejną czynnością, jaką należy wykonać jest rejestracja grupy w Krajowym Rejestrze Sądowym. Należy pamiętać, że wybór Krajowego Rejestru Sądowego jest właściwy dla siedziby grupy, toteż trzeba to wziąć pod uwagę przy jej zakładaniu (zwłaszcza, jeśli grupa zrzesza rolników z różnych części kraju). Do wniosku dołącza się protokół z przeprowadzonego zebrania, listę obecności na spotkaniu założycielskim oraz dokument aktu założycielskiego.
 5. Po uzyskaniu wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego, należy zwrócić się do wojewody (również właściwego dla siedziby grupy) o rejestrację Grupy Producentów Rolnych. Wniosek taki powinien zawierać:
 • Oznaczenie produktów lub grup produktów, wokół których skupia się działalność grupy,
 • Nazwę Grupy Producentów Rolnych, wraz z pełnymi danymi adresowymi,
 • Dane osób upoważnionych do reprezentowania interesów grupy (wyszczególnionych w akcie założyielskim),
 • Akt założycielski i listę członków grupy,
 • Plan działania przewidujący strategię na najbliższe 3 lata działalności grupy.
 1. Po spełnieniu wymogów formalnych wojewoda wydaje decyzję administracyjną. Jeżeli wszystkie warunki zostały spełnione, grupa zostaje wpisana do rejestru i może rozpocząć ubieganie się o przyznanie pomocy finansowej.

Grupa Producentów Rolnych – czy warto?

Powołując do istnienia Grupę Producentów Rolnych, rolnicy mogą znacznie zwiększyć swoją konkurencyjność na rynku, zmaksymalizować dochody oraz uzyskać wsparcie finansowe. Warto rozważyć taką formę działalności i skorzystać z opcji, jaką daje współpraca z innymi wytwórcami.

MM.