Strona główna Aktualności Gdy pracownik jest nietrzeźwy

Gdy pracownik jest nietrzeźwy

942
PODZIEL SIĘ

Niejednokrotnie zdarza się, iż do pracy stawia się pracownik w stanie po użyciu alkoholu. Pracodawcy mają wówczas wątpliwości, jakie działania prawne powinny zostać przez nich podjęte.

Przede wszystkim kierownik zakładu pracy lub osoba przez niego upoważniona mają obowiązek niedopuszczenia do pracy pracownika, jeżeli zachodzi uzasadnione podejrzenie, że stawił się on do pracy w stanie po użyciu alkoholu albo spożywał alkohol w czasie pracy (art. 17 ust. 1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi). Pracownik powinien zostać poinformowany, z jakich przyczyn nie został dopuszczony do pracy. Na żądanie kierownika zakładu pracy (lub osoby upoważnionej), albo też na żądanie samego pracownika, możliwe jest przeprowadzenie badania stanu trzeźwości. Badanie przeprowadza organ porządku publicznego (Policja) przy pomocy fachowego pracownika służby zdrowia.

Dowiedzenie nietrzeźwości pracownika nie wymaga wskazania konkretnego stężenia alkoholu we krwi lub wydychanym powietrzu, a stan nietrzeźwości może być dowodzony wszelkimi środkami dowodowymi (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 11 grudnia 2006 r., sygn. akt: I PK 165/06). Żądanie przeprowadzenia badania stanu trzeźwości leży zatem w interesie pracownika, który nie zgadza się z zarzutem pracodawcy. Jeżeli bowiem pracownik nie zażąda przeprowadzenia badania, pracodawca będzie mógł dowodzić wszelkimi dowodami (świadkowie, notatki etc.), że pracownik stawił się do pracy nietrzeźwy.

Stawienie się pracownika do pracy w stanie po użyciu alkoholu może stawić uzasadnioną przesłankę dla rozwiązania stosunku pracy za wypowiedzeniem. Pracownik obowiązany jest bowiem do przestrzegania porządku pracy, zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zasad współżycia społecznego. Stawienie się pracownika do pracy w stanie nietrzeźwości może powodować nadto utratę zaufania pracodawcy do pracownika.

Praca w stanie nietrzeźwości, szczególnie w odniesieniu do pracowników sprawujących odpowiedzialne funkcje, może być kwalifikowana również jako rażące naruszenie obowiązków pracowniczych i stanowić podstawę dla rozwiązania stosunku pracy bez wypowiedzenia.

Autor:
Jan Jednoralski – radca prawny
Kancelaria Radcy Prawnego „ART”
J A N J E D N O R A L S K I