Strona główna Aktualności Formy prawne prowadzenia działalności gospodarczej: Spółka z o.o.

Formy prawne prowadzenia działalności gospodarczej: Spółka z o.o.

1556
PODZIEL SIĘ
spólka z o.o. Lexagit.pl porady prawne online

Artykuł omawia  powstanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w świetle przepisów Kodeksu spółek handlowych

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, czym jest

Spółka z ograniczona odpowiedzialnością (spółka z o.o.) jest jedną z form prawnych prowadzenia działalności gospodarczej. Należy ona do grupy spółek kapitałowych. Regulacja prawna dotycząca sp. z o.o. została zawarta w art. 151 – 300 Kodeksu spółek handlowych. [1]

Z dyspozycji art. 151 par. 1 K.s.h. wynika, że spółka z ograniczoną odpowiedzialnością może być utworzona przez jedną albo więcej osób w każdym celu prawnie dopuszczalnym, chyba że ustawa stanowi inaczej. Przykładem są spółki działające na rynku nieruchomości, w branży finansowej, ubezpieczeniowej, handlowej i w transporcie.

Do powstania spółki z o.o. wymagane jest:

 • zawarcie umowy spółki,
 • wniesienie przez wspólników wkładów na pokrycie całego kapitału zakładowego,
 • powołanie zarządu spółki,
 • ustanowienie rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej, jeśli wymaga tego ustawa lub umowa spółki oraz
 • wpis do sądu rejestrowego.

Zawarcie umowy spółki z o.o.

Umowa spółki z o.o. powinna być  sporządzona w formie aktu notarialnego i powinna określać:

 • firmę i siedzibę spółki,
 • przedmiot działalności spółki,
 • wysokość kapitału zakładowego,
 • informację o tym, czy wspólnik może mieć więcej niż jeden udział,
 • liczbę i wartość nominalną udziałów objętych przez poszczególnych wspólników,
 • czas trwania spółki, jeżeli jest oznaczony.

Z art. 157(1) par. 1 K.s.h. może być zawarta również przy wykorzystaniu wzorca umowy tj. bez udziału notariusza. Wzorzec umowy spółki z o.o. stanowi załącznik do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie określenia wzorca umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością udostępnianego w systemie teleinformatycznym (Dz. U. 2011.299.1774).

Niniejsza umowa wymaga wtedy wypełnienia formularza umowy udostępnionego w systemie teleinformatycznym (S24) i opatrzenia umowy kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. Zostaje ona zawarta po wprowadzeniu do systemu teleinformatycznego wszystkich danych koniecznych do jej zawarcia i z chwilą opatrzenia ich podpisem elektronicznym.

Kapitał zakładowy spółki

Wspólnicy spółki z o.o. mają ustawowy obowiązek wniesienia wkładów na pokrycie jej kapitału zakładowego w wysokości  co najmniej 5 000 zł. Co istotne, wartość nominalna udziału nie może być niższa niż 50 złotych. Wkładem na pokrycie kapitału zakładowego spółki mogą być pieniądze (wkład pieniężny) lub wkłady w formie niepieniężnej np. samochody, nieruchomości, maszyny albo prawa autorskie do utworów (np. do programu komputerowego).

Kapitał zakładowy spółki stanowi wyodrębniony majątek spółki. Pozwala on na rozpoczęcie przez spółkę działalności oraz generalnie ma stanowić gwarancję dla wierzycieli w przypadku gdy spółka jest niewypłacalna. W myśl art. 206 par. 1 pkt 4 K.s.h. w pismach i zamówieniach handlowych, a także informacjach na stronach internetowych spółki, powinna być podana informacja o wysokości kapitału zakładowego, a dla spółki, której umowę zawarto przy wykorzystaniu wzorca umowy, do czasu pokrycia kapitału zakładowego, także informację, że wymagane wkłady na kapitał zakładowy nie zostały wniesione.

Przeczytaj także:

Wkłady pieniężne do spółek jednak bez podatku – https://podatkiwspolkach.pl/2018/03/23/wklady-pieniezne-do-spolek-jednak-bez-podatku/

Wybór zarządu spółki

Po zawarciu umowy i wniesieniu kapitału zakładowego wspólnicy powołują zarząd spółki. Organ ten kieruje jej działalnością. Zarząd spółki może być jedno albo wieloosobowy, Członkami zarządu mogą być wspólnicy, albo inne osoby. Zarząd zajmuje się sprawami bieżącymi spółki oraz reprezentuje spółkę na zewnątrz (np. w sądzie).

Członkowie zarządu odpowiadają całym swoim majątkiem za zobowiązania spółki w przypadku gdy egzekucja przeciwko spółce okaże się w całości lub w części bezskuteczna. [2] Przykładem mogą być zaległości podatkowe z tytułu zobowiązań, których termin płatności upływał w czasie pełnienia przez nich obowiązków członka zarządu.

Sprawdź:

Kto odpowiada za zobowiązania podatkowe w spółce z o.o. – https://lexagit.pl/odpowiada-zobowiazania-podatkowe-spolce-o-o/

Przedawnienie 2018: Przedawnienie roszczeń w spółce z o.o. (1) – https://lexagit.pl/przedawnienie-2018-przedawnienie-roszczen-spolce-o-o-1/

Ustanowienie rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej spółki

W każdej spółce z o.o. oprócz  zarządu spółki może być powołana rada nadzorcza lub komisja rewizyjna albo oba te organy. W art. 213 K.s.h. ustawodawca ustanawia obowiązek powołania rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej  w spółkach, w których kapitał zakładowy przewyższa kwotę 500.000 złotych, a wspólników jest więcej niż dwudziestu pięciu.

Rada nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.  Może zatem  badać wszystkie dokumenty spółki, żądać od zarządu i pracowników sprawozdań i wyjaśnień oraz dokonywać rewizji stanu majątku spółki. Natomiast na podstawie  art. 221 § 1 K.s.h. – do obowiązków komisji rewizyjnej  należy  ocena sprawozdań zarządu ze zwyczajnego zgromadzenia wspólników spółki z o.o. (powzięcie uchwały o podziale zysku albo pokryciu straty)    i wniosków zarządu dotyczących podziału zysku lub pokrycia straty, a także składanie zgromadzeniu wspólników corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny, w trybie i w zakresie określonym dla wykonywania tych czynności przez radę nadzorczą.

W świetle art. 214 par. 1 K.s.h członek zarządu, prokurent, likwidator, kierownik oddziału lub zakładu oraz zatrudniony w spółce główny księgowy, radca prawny lub adwokat nie może być jednocześnie członkiem rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej.

Wpis spółki do Krajowego Rejestru Sądowego

Spółkę z o.o. należy wpisać do Krajowego Rejestru Sądowego, który prowadzony jest przez  sąd rejonowy właściwy dla wybranej siedziby spółki. W przypadku spółki zakładanej tradycyjnie (akt notarialny) jak również przez Internet wniosek o wpis podpisują wszyscy członkowie zarządu, lub ich pełnomocnik.

Zgłoszenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością do sądu rejestrowego powinno zawierać:
1) firmę, siedzibę i adres spółki,

2) przedmiot działalności spółki,

3) wysokość kapitału zakładowego,

4) określenie, czy wspólnik może mieć więcej niż jeden udział,

5) nazwiska, imiona i adresy członków zarządu oraz sposób reprezentowania spółki,

6) nazwiska i imiona członków rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej, jeżeli ustawa lub umowa spółki wymaga ustanowienia rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej,

7) jeżeli wspólnicy wnoszą do spółki wkłady niepieniężne – zaznaczenie tej okoliczności,
8) czas trwania spółki, jeżeli jest oznaczony,

9) jeżeli umowa wskazuje pismo przeznaczone do ogłoszeń spółki – oznaczenie tego pisma.

Ważne!

W przypadku, gdy  zawiązanie spółki nie zostało zgłoszone do sądu rejestrowego w terminie sześciu miesięcy od dnia zawarcia umowy spółki albo jeżeli postanowienie sądu odmawiające zarejestrowania stało się prawomocne, umowa spółki ulega rozwiązaniu. W przypadku spółki, której umowa została zawarta przy wykorzystaniu wzorca umowy powyższy termin  wynosi 7 dni.

Podstawa prawna:

 art. 151 par.1, art. 163, art. 157, art. 157(1) par. 1-3, art. 166 par. 1, art. 169,  art. 206 par. 1 pkt 4, art. 213 par. 2,art. 214 par. 1, art. 219 par. 1 i 4, art. 221 par. 1 Kodeksu spółek handlowych

Objaśnienie:

[1] Kodeks spółek handlowych : Ustawa z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (tekst jedn. Dz.U.2017.1577)

[2] Art. 116 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz.U.2018.800)

 

Stan prawny na 21 września 2018 roku

 

Wanda Książek – współpracownik Portalu


Masz pytania związane z tematem artykułu, bądź chcesz skonsultować swój problem prawny z zakresu prawa lub podatków?

opiekun merytoryczny LexAgit.pl GACH MIZIŃSKA